Search result for

pertinent

(46 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pertinent-, *pertinent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pertinent[ADJ] เข้าเรื่อง, Syn. relevant, appropriate, apt, Ant. irrelevant, inappropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pertinent(เพอ'ทิเนินทฺ) adj. เข้าเรื่อง,เกี่ยวข้อง,ตรงกับปัญหา.
impertinent(อิมเพอ' ทิเนินทฺ) adj. ทะลึ่ง, โอหัง, เสือก, ไม่เข้าเรื่อง, ไม่เหมาะสม, หยาบคาย. impertinently adv., See also: impertinent-ness n., Syn. impudent, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
pertinent(adj) เข้าเรื่อง,ตรงประเด็น,ตรงปัญหา
impertinent(adj) ทะลึ่ง,เสือก,สะเออะ,อ้อมค้อม,ไม่ตรงประเด็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just... omitted a few pertinent details.เพียงแค่.. ตัดทอนรายละเอียดปลีกย่อยออกไปเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
We disclosed everything that was pertinent to you.เราเปิดเผยทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับคุณ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Also, uh, there are other pertinent things that we could talk about.นอกจากนี้ อ่า.. ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่เราต้องคุยกันอีก Chuck Versus the First Kill (2009)
Reveals evidence pertinent to the trinity killings.มีการเปิดเผยหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ ทรินิตี้ Hello, Dexter Morgan (2009)
Have you found anything pertinent on the bones you found in the wheels?คุณพบอะไรเกี่ยวกับกระดูก ที่คุณเจอในล้อ? The Plain in the Prodigy (2009)
It's a little more pertinent.เข้าเรื่องกันต่อเลย The Performer (2009)
I think the more pertinent question isผมว่าประเด็นคือ The Chase (2010)
Okay, none of this is pertinent to the investigation.โอเค นี่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการสืบสวนเลย The Death of the Queen Bee (2010)
I'm going to make castings of the pertinent injuries.ฉันละไปหาสิ่ีงที่เข้ากันได้กับการบาดเจ็บนี้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
How are we gonna find any pertinent evidence in all this crap?แล้วเราจะหาหลักฐานที่ตรงกับรูปคดี ในข้าวของขยะพวกนี้ล่ะ? The Beginning in the End (2010)
This is interesting, but not pertinent to the case.นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้เข้ากันได้กับคดีนี้ The Witch in the Wardrobe (2010)
You can ask Mr. Gardiner. I've shown him all the pertinent financials.คุณถามคุณทนายการ์ดิเนอร์ได้เลยครับ ผมให้เขาดูด้านการเงินทั้งหมดไปแล้ว Caballo sin Nombre (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pertinentAs for the theoretical side, Peterson's claim is pertinent to our discussion.
pertinentComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อมอาจ[adj.] (eūam-āt) EN: impertinent ; impudent   
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
เหมาะสม[adj.] (mǿsom) EN: appropriate ; suitable ; fitting ; proper ; suited ; convenient   FR: approprié ; adapté ; pertinent ; convenable
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial   FR: pas pertinent
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: be insolent ; be rude; be impolite ; be impertinent ; assert oneself ; have cheeks ; be fresh ; be assertive   
ทะลึ่ง[adj.] (thaleung) FR: impertinent ; impudent ; insolent ; effronté
ทะลึ่งตึงตัง[adv.] (thaleung teungtang) EN: impolitely ; impertinently   
ถูกต้อง[adj.] (thuktǿng) EN: right ; correct ; accurate ; true ; authentic ; precisely   FR: correct ; exact ; vrai ; juste ; pertinent
ตรงประเด็น[v. exp.] (trong praden) EN: be relevant ; be pertinent   
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent

CMU English Pronouncing Dictionary
PERTINENT    P ER1 T AH0 N AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pertinent    (j) (p @@1 t i n @ n t)
pertinently    (a) (p @@1 t i n @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏滸がましい[おこがましい, okogamashii] (adj-i) (uk) presumptuous; impertinent; ridiculous; absurd [Add to Longdo]
賢しら[さかしら, sakashira] (adj-na,n) impertinent [Add to Longdo]
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement [Add to Longdo]
好個[こうこ, kouko] (n) excellent; fine; pertinent [Add to Longdo]
差し出がましい[さしでがましい, sashidegamashii] (adj-i) forward; officious; impertinent; intrusive [Add to Longdo]
差し出口[さしでぐち, sashideguchi] (n) uncalled-for or impertinent remark [Add to Longdo]
失敬千万[しっけいせんばん, shikkeisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼至極[しつれいしごく, shitsureishigoku] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
失礼千万[しつれいせんばん, shitsureisenban] (adj-na) extremely rude (impertinent, impolite) [Add to Longdo]
小賢しい[こざかしい, kozakashii] (adj-i) clever; shrewd; crafty; cunning; pretentious; impertinent; insolent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中肯[zhòng kěn, ㄓㄨㄥˋ ㄎㄣˇ, ] pertinent; apropos [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pertinent \Per"ti*nent\, a. [L. pertinens, -entis, p. pr. of
   pertinere: cf. F. pertinent. See {Pertain}.]
   1. Belonging or related to the subject or matter in hand; fit
    or appropriate in any way; adapted to the end proposed;
    apposite; material; relevant; as, pertinent illustrations
    or arguments; pertinent evidence.
    [1913 Webster]
 
   2. Regarding; concerning; belonging; pertaining. [R.]
    "Pertinent unto faith." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Apposite; relevant; suitable; appropriate; fit.
     [1913 Webster] -- {Per"ti*nent*ly}, adv. --
     {Per"ti*nent*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pertinent
   adj 1: having precise or logical relevance to the matter at
       hand; "a list of articles pertinent to the discussion";
       "remarks that were to the point"
   2: being of striking appropriateness and pertinence; "the
     successful copywriter is a master of apposite and evocative
     verbal images"; "an apt reply" [syn: {apposite}, {apt},
     {pertinent}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pertinent [pɛrtinɛnt]
   firm; peremptory; resolute
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top