Search result for

personal property

(21 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personal property-, *personal property*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal propertyสังหาริมทรัพย์ส่วนตัว, สังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล [ดู personalty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That is my personal property. - Not anymore.นั่นคือทรัพย์สินส่วนตัว ไม่อีกต่อไป To Hell... And Back (2009)
Some art-school tagger thinks that our personal property is his personal artwork?พวกโรงเรียนศิลปะคิดว่าของๆเรา เป็นที่แสดงศิลปะส่วนตัวรึ? Something to Watch Over Me (2011)
Says that there was no personal property found at the scene.มันเขียนว่า ไม่พบสมบัติส่วนตัวในที่เกิดเหตุ Stolen Kisses (2012)
Orthophobia-- fear of owning personal property.ออร์โธโฟเบีย- -\ โรคกลัวการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนตัว Divining Rod (2012)
My fear is personal property that weighs 300 tons.ความกลัวของฉันก็คือการเป็นเจ้าของ\ สินทรัพย์ที่มีน้ำหนักร่วม300ตัน Divining Rod (2012)
When a new participant arrives, we have to evaluate their personal property before it can be returned to them.เมื่อผู้มาบำบัดมาถึง เราจะเก็บของส่วนตัวของพวกเขาไว้ ก่อนที่จะคืนให้พวกเขาในภายหลัง Broken (2013)
- Now look here... the right to personal property is a fundamental...- ฟังนะ สิทธิ์ในการครอบครอง ทรัพย์สินส่วนบุคคลคือหลักสำคัญ I, Witness (2015)
There's no crime, no personal property.ไม่มีอาชญากรรม ไม่มีสมบัติส่วนตัว Kong: Skull Island (2017)
He left the Grange and all your personal property to me.เขายกบ้านเกรนจ์และ ทรัพย์สินของเธอให้แก่ฉัน Wuthering Heights (1992)
Obviously,respecting personal property isn't one of the rules.เห็นได้ว่า การเคารพสิทธิของความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่กฎข้อหนึ่งของเค้า The Right Stuff (2007)
NSA considered that device their personal property.NSA ตัดสินใจว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินของพวกเขา The Arrival (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบัติส่วนตัว[N] personal property, See also: individual property, Ant. สมบัติส่วนรวม, Example: ชาวบ้านบางคนลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติส่วนตัว, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่เป็นของส่วนบุคคล
สินส่วนตัว[N] personal property, Syn. สินเดิม, Example: เขามีสินส่วนตัวมากมาย ผู้หญิงที่ไหนก็อยากจะมายุ่งกับเขาทั้งนั้น, Thai definition: ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส หรือที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา หรือทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น, Notes: (กฎหมาย)
ของส่วนตัว[N] personal effects, See also: personal property, personal belongings, Syn. ของใช้ส่วนตัว, Example: ในการเดินทางอุปกรณ์กองกลางเรามีให้ครบครัน เอาแต่ของส่วนตัว เต็นท์กับถุงนอนไปก็พอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินส่วนตัว[n.] (sinsuantūa ) EN: personal property   
สมบัติส่วนตัว[n. exp.] (sombat suantūa) EN: personal property ; individual property   FR: propriété personnelle [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
器物[きぶつ, kibutsu] (n) container; receptacle; utensil; furniture; fixture; personal property (legal); (P) [Add to Longdo]
動産[どうさん, dousan] (n) personal property; personal effects [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personal property
   n 1: movable property (as distinguished from real estate) [syn:
      {personal property}, {personal estate}, {personalty},
      {private property}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top