Search result for

personal computer

(55 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -personal computer-, *personal computer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personal computer[N] เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว, Syn. microprocessor, home computer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
personal computer disk opระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ลักษณะและวิธีใช้ก็เหมือน ๆ กับ MS DOS ที่บริษัทไมโครซอฟต์นำมาดัดแปลงจนใช้กันทั่วไปนั่นเอง ปัจจุบัน พีซีดอสได้มีการพัฒนาไปมากแล้ว แต่พอวินโดว์ 95 เป็นที่นิยม ระบบดอสก็ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นพีซีดอส หรือเอ็มเอสดอสดู MS DOS ประกอบ
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
personal computer (PC)คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (พีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Personal computer คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [คอมพิวเตอร์]
Personal computerเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She used her personal computer.- เธอใช้เครื่องคอมส่วนตัว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
You can easily access OZ through a personal computer, cellular phone, or even your television.คุณสามารถเข้าระบบ OZ ได้อย่างง่ายๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแม้แต่โทรทัศน์ Summer Wars (2009)
Your mission is to download the Clusterstorm files from Saber's personal computer located in his library, right here.เบน , เรากำลังหาหลักฐาน เพื่อพิสูจน์, ว่าเราเจ๋งแค่ไหน G-Force (2009)
I pulled up his employment contract from his personal computer.ผมดึงสัญญาการจ้างงานของเขามาดู จากเครื่องพีซีของเขา Risk (2012)
Oliver Queen's personal computer geek were coming to an end.คอมฯส่วนตัวของโอลิเวอร์ควีน Trust But Verify (2013)
This is Conklin's personal computer.นี่คือ คอมพิวเตอร์ของคอนกลิน The Bourne Supremacy (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personal computerBecause the personal computer here cannot change the system, anything cannot be done.
personal computerDo you know how to use a personal computer?
personal computerDo you know to use a personal computer?
personal computerHe became enthusiastic about personal computers.
personal computerI am saving money in order to buy a new personal computer.
personal computerI am seeking a person who can write a personal computer manual.
personal computerI bought a new personal computer yesterday.
personal computerI broke the personal computer.
personal computerI had my personal computer repaired.
personal computerI have got a personal computer.
personal computerI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
personal computerI have to make money to buy a personal computer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีซี[N] PC, See also: personal computer, Syn. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Example: ในช่วงปี 2520 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
ไมโครคอมพิวเตอร์[N] microcomputer, See also: personal computer, Thai definition: เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้หน่วยประมวลผลกลางที่บรรจุในชิป 1 ตัว, Notes: (อังกฤษ)
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[N] personal computer, Syn. เครื่องพีซี, Example: ไมโครคอมพิวเตอร์จะมีหลายแบบนับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงคอมพิวเตอร์ในระดับเวอร์คสเตชัน, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khømphiutoē suanbukkhon) EN: personal computer   FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang khømphiūtoē suanbukkhon) EN: personal computer ; PC   FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
พีซี[n.] (phī-sī) EN: PC ; personal computer   FR: PC [m] ; ordinateur individuel [m]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

Japanese-English: EDICT Dictionary
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer [Add to Longdo]
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer [Add to Longdo]
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer [Add to Longdo]
サブノート型パソコン[サブノートがたパソコン, sabuno-to gata pasokon] (n) {comp} subnotebook personal computer [Add to Longdo]
タブレットPC[タブレットピーシー, taburettopi-shi-] (n) tablet personal computer (tablet PC) [Add to Longdo]
ダウンサイジング[, daunsaijingu] (n,vs) (1) downsizing; (2) {comp} switching from mainframe to personal computers; (P) [Add to Longdo]
デスクトップパソコン[, desukutoppupasokon] (n) desktop personal computer [Add to Longdo]
ノートパソコン[, no-topasokon] (n) (from notebook personal computer) (See パソコン) laptop; notebook [Add to Longdo]
ノートブック型パーソナルコンピュータ[ノートブックがたパーソナルコンピュータ, no-tobukku gata pa-sonarukonpyu-ta] (n) {comp} notebook personal computer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个人电脑[gè rén diàn nǎo, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] personal computer; PC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パーソナルコンピュータ[ぱーそなるこんぴゅーた, pa-sonarukonpyu-ta] PC, personal computer [Add to Longdo]
パーソナルコンピューター[ぱーそなるこんぴゅーたー, pa-sonarukonpyu-ta-] personal computer [Add to Longdo]
パソコン[ぱそこん, pasokon] personal computer [Add to Longdo]
パソコン通信[パソコンつうしん, pasokon tsuushin] personal computer communication [Add to Longdo]
マイコン[まいこん, maikon] personal computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 personal computer \personal computer\ n.
   1. (Computers) A computer[2] designed for use by one person
    at a time; -- contrasted with shared-time computers such
    as a {mainframe}, {server} or {minicomputer}, which may be
    accessed by multiple users each operating from a different
    input device (in the 1990's, usually a terminal or
    personal computer). A {personal computer} typically uses a
    microprocessor for its CPU.
 
   Syn: PC, microcomputer.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personal computer
   n 1: a small digital computer based on a microprocessor and
      designed to be used by one person at a time [syn: {personal
      computer}, {PC}, {microcomputer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top