Search result for

persecute

(43 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persecute-, *persecute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persecute[VT] ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ), See also: กลั่นแกล้ง, ก่อกวน, ตามรังควาน, Syn. spite, victimize
persecute[VT] จับมาลงโทษ, Syn. oppress, torment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is Uther that persecutes you and your kind, Merlin.ทั้งที่อูเธอร์โหดร้ายต่อเจ้า และคนแบบเจ้า เมอร์ลิน To Kill the King (2008)
The police, they're not out to persecute you?คุณคิดว่าตำรวจพยายามกลั่นแกล้งคุณหรอครับ Changeling (2008)
And I will not be persecuted for that.และผมจะไม่ถูกลงโทษ ในเรื่องนั้น Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
"blessed are those who have been persecuted"บุคคลผู้ใดต้อง ถูกข่มเหง Invasion (2009)
Filled with people who persecute our kind.เต็มไปด้วยผู้คนที่จ้อง ประหัตประหารเผ่าพันธุ์ ของพวกเรา Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
No, the girls that were persecuted in Salem were entirely innocent.ไม่ หญิงสาวที่ถูกประหารในซาเลม เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งหมด Haunted (2009)
Persecuted throughout eternity by his depraved brother.ถูกพี่ชายกลั่นแกล้ง มาตลอดชั่วนิรันดร์ 162 Candles (2009)
You who have persecuted his kind, day after day, year after year.ท่านประหารคนพวกนี้ ทุกวัน ทุกปี The Witch's Quickening (2009)
Not feeling persecuted, Dom?ไม่รู้สึกเบียดเบียน Dom? Inception (2010)
Chased around the globe by anonymous corporations and police forces the way the projections persecute the dreamer?ไล่ล่าทั่วโลก ... ... โดย บริษัท ระบุชื่อและกองกำลังตำรวจ ... ... วิธีประมาณการกลั่นแกล้งฝัน? Inception (2010)
My Jerry was persecuted here...เจอรี่ของฉันถูกจับมารับโทษที่นี่... In This Home on Ice (2010)
How can I religiously persecute you?ศาสนาจะกดขี่เธอได้ยังไง? Studies in Modern Movement (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persecutePersecute people for their religion.
persecuteSome early religion's leaders were persecuted by their enemies.
persecuteThe Romans persecuted Christians.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประหัตประหาร[V] persecute, See also: kill, destroy, execute, murder, slay, Syn. พิฆาต, เข่นฆ่า, ประหาร, สังหาร, กำจัด, สำเร็จโทษ, Example: ผมทนดูเขาถูกประหัตประหารไม่ไหว
กลั่นแกล้ง[V] defame, See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel, Syn. แกล้ง, Example: เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการตรวจค้นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นการเข้าตรวจค้นตามหน้าที่, Thai definition: หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ, แกล้งใส่ความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ข่มเหงคะเนงร้าย[v.] (khomhēngkhanēngrāi) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector   
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กดขี่[v.] (kotkhī) EN: oppress ; tyrannize ; be oppressive ; browbeat ; persecute ; depress   FR: persécuter ; tyranniser
กุมเหง[v.] (kumhēng) EN: bully ; harass ; persecute   FR: persécuter ; s'attaquer à plus faible
รังแก[v. exp.] (rangkaē) EN: bully ; hector ; annoy ; persecute   FR: rudoyer ; malmener
ตอแย[v.] (tøyaē) EN: persecute ; harass ; annoy ; pick on ; provoke ; play tricks on ; tease   FR: harceler ; s'en prendre à ; jouer un tour (à) ; tourmenter ; allumer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSECUTE    P ER1 S AH0 K Y UW2 T
PERSECUTED    P ER1 S AH0 K Y UW2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persecute    (v) (p @@1 s i k y uu t)
persecuted    (v) (p @@1 s i k y uu t i d)
persecutes    (v) (p @@1 s i k y uu t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
虐げる[しいたげる, shiitageru] (v1,vt) to oppress; to persecute; to tyrannize; (P) [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
責め苛む;責めさいなむ;攻め苛む(iK)[せめさいなむ, semesainamu] (v5m,vt) to torture; to persecute; to excruciate [Add to Longdo]
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫害[pò hài, ㄆㄛˋ ㄏㄞˋ, ] persecute, #14,437 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persecute \Per"se*cute\, v. t. [imp. & p. p. {Persecuted}; p.
   pr. & vb. n. {Persecuting}.] [F. pers['e]cueter, L. persequi,
   persecutus, to pursue, prosecute; per + sequi to follow,
   pursue. See {Per-}, and {Second}.]
   1. To pursue in a manner to injure, grieve, or afflict; to
    beset with cruelty or malignity; to harass; especially, to
    afflict, harass, punish, or put to death, for adherence to
    a particular religious creed or mode of worship.
    [1913 Webster]
 
       Do good to them that hate you, and pray for them
       which despitefully use you, and persecute you.
                          --Matt. v. 44.
    [1913 Webster]
 
   2. To harass with importunity; to pursue with persistent
    solicitations; to annoy. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To oppress; harass; distress; worry; annoy.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persecute
   v 1: cause to suffer; "Jews were persecuted in the former Soviet
      Union" [syn: {persecute}, {oppress}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top