Search result for

permit

(86 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permit-, *permit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permit[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, Syn. allow, let, Ant. forbit, prohibit
permit[N] ใบอนุญาต, Syn. license
permit in[PHRV] อนุญาตให้เข้า, Syn. allow in
permit up[PHRV] ยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย), Syn. allow up
permit out[PHRV] อนุญาตให้ออกไปข้างนอก, Syn. allow out
permit into[PHRV] อนุญาตให้เข้า, Syn. allow into
permit through[PHRV] ยอมให้ผ่าน, See also: อนุญาตให้ผ่าน, Syn. allow through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permit(เพอมิท') vt.,vi. อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม,เปิดโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต,ใบอนุมัติ,ใบยินยอม,การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid

English-Thai: Nontri Dictionary
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
permit(vt) ยอม,ยินยอม,อนุญาต,เปิดโอกาสให้,อนุมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permitใบอนุญาต, หนังสืออนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permit, indeterminateการอนุญาตให้ดำเนินกิจการโดยไม่กำหนดระยะเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
permit, re-entryใบอนุญาตให้กลับเข้าเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It doesn't matter what I believe. The use of magic is not permitted.มันไม่สำคัญหรอกว่าข้าจะเชื่อหรือไม่ เพราะยังไงการใช้เวทย์มนต์มันเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่แล้ว Lancelot (2008)
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
Correct. It's permitted in order to deceive the infidel.ใช่เลย พวกเขาแกล้งทำเพื่อตบตาเรา Body of Lies (2008)
Oh, very well. Still dealing with the city on building permits and whatnot.กำลังติดต่อกรมโยธาขออนุญาตสร้างอาคารและตัวตึก Bedtime Stories (2008)
Passport or permit? Right there!-พาสปอร์ตหรือใบอนุญาต? Duplicity (2009)
Definitely he doesn't have the permit for this.แน่นอนเลยว่า เขาคงไม่ได้รับอนุญาต สำหรับสิ่งนี้ แน่นอน District 9 (2009)
Because frank's not the kind of guy who gets hung up on permits.เพราะแฟรงค์ไม่ใช่คนประเภทที่ จะอนุญาตให้วางสาย I Lied, Too. (2009)
A permit?อนุญาต? I Lied, Too. (2009)
Frank? The guy who doesn't get hung up on permits.ที่จริง ฉันตั้งใจจะเพิ่มน้ำหนัก\ จากนั้นก็เพิ่มสารอาหาร Trust Me (2009)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)
I do not permit a woman... to teach or to have authority over a man, but to be in silence.ใครก็แล้วแต่! Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permitCircumstances did not permit me to help you.
permitCircumstances do not permit me such a holiday.
permitDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
permitEven at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.
permitHe will not permit his children to sit up late.
permitHe wouldn't permit me to swim in the river.
permitIf time permits, I'll visit the museum.
permitIf you permit me to speak, I can explain everything.
permitI'll start tomorrow, weather permitting.
permitI'm going to mow the lawn tomorrow, weather permitting.
permitIn an army no man is permitted to leave without permission.
permitIt shouldn't be permitted to store samples of DNA.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกร่อง[N] port clearance permit, See also: permit for a ship to pass a checkpoint, Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง, Thai definition: เอกสารอนุญาตซึ่งด่านภาษีออกให้แก่เรือที่ได้ปฏิบัติตามพิธีการครบถ้วนแล้ว
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้[V] permit, See also: allow, consent to, Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม, Example: หมอให้เธอลุกจากเตียงได้หลังจากอาการป่วยดีขึ้น, Thai definition: ยอมให้ทำ, ปล่อยให้ทำ
อนุญาต[V] allow, See also: permit, consent, give agreement or permission, Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม, Ant. ห้าม, Example: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้, Thai definition: ยอมให้ตามที่ขอ
ไฟเขียว[V] permit, See also: allow, give a chance, Example: รายงานของซีเอ็นเอ็นระบุว่า สหรัฐไฟเขียวให้ใช้กำลังทหารโจมตีอิรักแล้ว, Thai definition: อนุญาต, ให้โอกาส, Notes: (สำนวน)
ส่งเสริม[V] permit, See also: allow, Syn. สนับสนุน, Example: กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาศึกษาทดลองด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น, Thai definition: เกื้อหนุน, สนับสนุนด้วยความเต็มใจ
เป็นใจ[V] permit, See also: allow, Syn. ส่งเสริม, เอื้ออำนวย, เปิดโอกาส, Example: ถ้าพรุ่งนี้อากาศเป็นใจ เราก็ไปเที่ยวข้างนอกได้
ยอม[V] allow, See also: permit, Example: ในการเจรจาต่อรองครั้งนี้คอมลิงค์ยอมลดดอกเบี้ยให้ ทศท. เหลือเพียงประมาณ 3,800 ล้านบาท, Thai definition: ผ่อนผันให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ใบอนุญาต[n.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization   FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ใบอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt namkhao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt nam sinkhā khao) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit   FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตพำนัก[n. exp.] (bai anuyāt phamnak) EN: residence permit   
ใบอนุญาตทำงาน[n. exp.] (bai anuyat thamngan) EN: work permit   FR: permis de travail [m]
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMIT    P ER0 M IH1 T
PERMIT    P ER1 M IH2 T
PERMITS    P ER0 M IH1 T S
PERMITS    P ER1 M IH2 T S
PERMITTED    P ER0 M IH1 T AH0 D
PERMITTING    P ER0 M IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permit    (n) (p @@1 m i t)
permit    (v) (p @1 m i1 t)
permits    (n) (p @@1 m i t s)
permits    (v) (p @1 m i1 t s)
permitted    (v) (p @1 m i1 t i d)
permitting    (v) (p @1 m i1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
アクセスを許可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access [Add to Longdo]
営業許可書[えいぎょうきょかしょ, eigyoukyokasho] (n) business permit [Add to Longdo]
営業許可申請書[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form [Add to Longdo]
官許[かんきょ, kankyo] (n,vs) official licence; official license; government permit [Add to Longdo]
鑑札[かんさつ, kansatsu] (n) licence; license; permit [Add to Longdo]
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire) [Add to Longdo]
居住許可[きょじゅうきょか, kyojuukyoka] (n) (abbr) (See 居住許可書) residence permit [Add to Longdo]
居住許可書[きょじゅうきょかしょ, kyojuukyokasho] (n) residence permit [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ, / ] permit; allow, #18,120 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輸出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per*mit"\, v. i.
   To grant permission; to allow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per"mit\, n.
   Warrant; license; leave; permission; specifically, a written
   license or permission given to a person or persons having
   authority; as, a permit to land goods subject to duty.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per*mit"\, v. t. [imp. & p. p. {Permitted}; p. pr. & vb.
   n. {Permitting}.] [L. permittere, permissum, to let through,
   to allow, permit; per + mittere to let go, send. See {Per-},
   and {Mission}.]
   1. To consent to; to allow or suffer to be done; to tolerate;
    to put up with.
    [1913 Webster]
 
       What things God doth neither command nor forbid . .
       . he permitteth with approbation either to be done
       or left undone.            --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To grant (one) express license or liberty to do an act; to
    authorize; to give leave; -- followed by an infinitive.
    [1913 Webster]
 
       Thou art permitted to speak for thyself. --Acts
                          xxvi. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. To give over; to resign; to leave; to commit.
    [1913 Webster]
 
       Let us not aggravate our sorrows,
       But to the gods permit the event of things.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To allow; let; grant; admit; suffer; tolerate; endure;
     consent to.
 
   Usage: To {Allow}, {Permit}, {Suffer}, {Tolerate}. To allow
      is more positive, denoting (at least originally and
      etymologically) a decided assent, either directly or
      by implication. To permit is more negative, and
      imports only acquiescence or an abstinence from
      prevention. The distinction, however, is often
      disregarded by good writers. To suffer has a stronger
      passive or negative sense than to permit, sometimes
      implying against the will, sometimes mere
      indifference. To tolerate is to endure what is
      contrary to will or desire. To suffer and to tolerate
      are sometimes used without discrimination.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permit \Per*mit"\, n. [Cf. Sp. palamida a kind of scombroid
   fish.]
   (a) A large pompano ({Trachinotus goodei}) of the West
     Indies, Florida, etc. It becomes about three feet long.
   (b) The round pompano. ({Trachinotus falcatus}). [Local, U.
     S.]
     [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permit
   n 1: a legal document giving official permission to do something
      [syn: {license}, {licence}, {permit}]
   2: the act of giving a formal (usually written) authorization
     [syn: {license}, {permission}, {permit}]
   3: large game fish; found in waters of the West Indies [syn:
     {permit}, {Trachinotus falcatus}]
   v 1: consent to, give permission; "She permitted her son to
      visit her estranged husband"; "I won't let the police
      search her basement"; "I cannot allow you to see your exam"
      [syn: {permit}, {allow}, {let}, {countenance}] [ant:
      {disallow}, {forbid}, {interdict}, {nix}, {prohibit},
      {proscribe}, {veto}]
   2: make it possible through a specific action or lack of action
     for something to happen; "This permits the water to rush in";
     "This sealed door won't allow the water come into the
     basement"; "This will permit the rain to run off" [syn:
     {let}, {allow}, {permit}] [ant: {keep}, {prevent}]
   3: allow the presence of or allow (an activity) without opposing
     or prohibiting; "We don't allow dogs here"; "Children are not
     permitted beyond this point"; "We cannot tolerate smoking in
     the hospital" [syn: {allow}, {permit}, {tolerate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top