Search result for

permission

(66 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -permission-, *permission*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
permission[N] ความยินยอม, See also: การอนุญาต, การยินยอม, Syn. license, permit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
permission(เพอมิช'เชิน) n. การอนุญาต,การอนุมัติ,การยินยอม,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
permission(n) การยอม,การยินยอม,การอนุญาต,การเปิดโอกาส,การอนุมัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permission๑. การอนุญาต๒. การออกใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permissionsกรณีที่ไม่มีกฎหมายห้ามไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Used to sign our permission slips from school.เอาแต่คอย เซ็น ใบอนุญาติของโรงเรียน Chuck in Real Life (2008)
- Permission to take point, sir?-ขออนุญาตนำหน้าครับท่าน Rookies (2008)
Jedi cruiser Tranquility, this is General Luminara Unduli requesting permission to land.ยานลาดตระเวนเจได ทรานคิวลิตี้, นี่คือนายพลลูมินารา อันดูลี ต้องการขออนุญาตลงจอด Cloak of Darkness (2008)
You should get permission from your grandfather.เจ้าอาจจะต้องขออนุญาตจากตาเจ้าก่อน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Until you catch Hong Gil Dong and the culprits, no one can be released without my permission!จนกว่าเจ้าจะจับฮงกิลดงและนักโทษได้ จะไม่มีใครถูกปล่อยตัวโดยปราศจากการยินยอมจากข้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Order. - Permission to treat the witness as hostile?ในระเบียบ ขออนุญาตเพิ่อ... The Dark Knight (2008)
For obvious reasons, I couldn't wait for your permission.เพราะไฟลนก้นผม ผมรอคุณอนุมัติไม่ได้ The Dark Knight (2008)
Who... who gave you the permission to bring me here?ใคร... ใครอนุญาติให้แก พาฉันมาที่นี่? Episode #1.5 (2008)
Without his mother's permission...โดยไม่ได้รับอนุญาติจากแม่ของเขา... Episode #1.7 (2008)
In the end, you died without our permission.ในที่สุด, คุณตายไป โดยไม่ได้รับอนุญาติจากเรา. Episode #1.7 (2008)
Although it's a lie, I'd still like to apologize first and get your permission.ถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำโกหก, ฉันอยากจะ ขอโทษคุณก่อน และขออนุญาติคุณด้วย Episode #1.7 (2008)
- Since it's a lie, do you have to get my permission?- ในเมื่อเป็นคำโกหก, คุณยังอยากจะ ขออนุญาติจากผมอีกหรือ? Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
permissionA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
permissionControlled Access Zone: No entry without permission.
permissionDid you get permission to park here?
permissionDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.
permissionHe entered my room without permission.
permissionHe used her bike without asking permission.
permissionHe was granted permission to go home early.
permissionHe was granted permission to leave early.
permissionHe will grant permission for you to go out.
permissionI'll get permission from my superior.
permissionIn an army no man is permitted to leave without permission.
permissionIt is illegal to copy from books without the author's permission.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอนุมัติ[N] approval, See also: permission, Syn. การยินยอม, การอนุญาต, Example: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีการลดภาษีเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหรรม, Thai definition: การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้
ความยินยอมพร้อมใจ[N] consent, See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence, Syn. ความยินยอม, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization   FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance   FR: autorisation [f] : permission [f]
ขออนุญาต[v. exp.] (khø anuyāt) EN: ask for permission   FR: demander la permission
พระบรมราชานุญาต[n.] (phraboromrachānuyāt) EN: royal permission   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERMISSION    P ER0 M IH1 SH AH0 N
PERMISSIONS    P ER0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
permission    (n) (p @1 m i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufenthaltserlaubnis {f}permission to stay; permit of residence; residence permit [Add to Longdo]
Ausgeherlaubnis {f}permission to go out [Add to Longdo]
Erlaubnis {f} | Erlaubnisse {pl}permission | permissions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] (n) {comp} access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] (n) right of access; access permission; access right [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] (n) {comp} search permission [Add to Longdo]
パーミッション[, pa-misshon] (n) permission [Add to Longdo]
ファイルパーミッション[, fairupa-misshon] (n) {comp} file permission [Add to Longdo]
ファイル許可ビット[ファイルきょかビット, fairu kyoka bitto] (n) {comp} file permission bits [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
ファイルパーミッション[ふぁいるぱーみっしょん, fairupa-misshon] file permission [Add to Longdo]
ファイル許可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
参照許可[さんしょうきょか, sanshoukyoka] access permission [Add to Longdo]
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission [Add to Longdo]
書き込み許可[かきこみきょか, kakikomikyoka] write permission [Add to Longdo]
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Permission \Per*mis"sion\ (p[~e]r*m[i^]sh"[u^]n), n. [L.
   permissio: cf. F. permission. See {Permit}.]
   The act of permitting or allowing; formal consent;
   authorization; leave; license or liberty granted.
   [1913 Webster]
 
      High permission of all-ruling Heaven.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      You have given me your permission for this address.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Leave; liberty; license.
 
   Usage: {Leave}, {Permission}. Leave implies that the
      recipient may decide whether to use the license
      granted or not. Permission is the absence on the part
      of another of anything preventive, and in general, at
      least by implication, signifies approval.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 permission
   n 1: approval to do something; "he asked permission to leave"
   2: the act of giving a formal (usually written) authorization
     [syn: {license}, {permission}, {permit}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 permission [pɛrmisjõ]
   furlough; leave; pass
   permission
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top