หรือคุณหมายถึง perfunctorineß?
Search result for

perfunctoriness

(5 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfunctoriness-, *perfunctoriness*, perfunctorines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา perfunctoriness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *perfunctoriness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfunctoriness[N] ความไม่ใส่ใจเพราะเคยชิน, Syn. negligence

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความฉาบฉวย[N] superficiality, See also: sloppiness, slovenliness, perfunctoriness, coarseness, carelessness, Example: งานที่ทำด้วยความฉาบฉวยนั้นมักจะเป็นผลงานที่ไม่ดีนัก, Thai definition: ชั่วครั้งชั่วคราว, ขอไปที, ไม่จริงจัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachlässigkeit {f}perfunctoriness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Perfunctoriness \Per*func"to*ri*ness\, n.
     The quality or state of being perfunctory.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top