Search result for

perforated

(32 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perforated-, *perforated*, perforat, perforate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perforated[ADJ] ซึ่งทำให้เป็นรู, See also: ซึ่งแทงให้เป็นรู, ซึ่งเจาะให้เป็นรู, Syn. pierced, punctured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perforated tapeแถบเจาะรู <คำแปล>เทปเจาะรูหมายถึง แถบกระดาษ (paper tape) ที่นำมาเจาะรูเพื่อใช้เป็นสื่อส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (ถ้าเป็นบัตร ก็เรียกว่า perforated card) ดู paper tape ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perforated๑. -ถูกแทงทะลุ๒. -เป็นรู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforated grille; stamped grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
perforated tapeแถบเจาะรู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perforated intestine.ลำไส้เป็นรู Not Cancer (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
- There's tunnels everywhere. Whole town's perforated with them.อุโมงใต้เมืองเราพรุนไปหมดเลย Rango (2011)
These fragments could have perforated your colon and killed you.เศษเหล่านี้จะเข้าไปเจาะลำไส้คุณ และฆ่าคุณ Fall from Grace (2011)
Lacerated spinal column, cracked sternum, shattered collarbone, perforated liver, and one hell of a headache.กระดูกสันหลังฉีกขาด, กระดูกแตก กระดูกไหปลาร้าแตก Captain America: The Winter Soldier (2014)
You perforated his lung. It'll take hours to bleed out.คุณยิงทะลุปอดเขา มันจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าเลือดจะไหลหมด Tabula Rasa (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหว่[ADJ] hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
ลายฉลุ[N] perforated design, Example: บ้านเรือนไทยหลังนี้มีลายฉลุไม้ประดับของประตูหน้าต่างที่สวยงามมาก, Thai definition: ลายที่เกิดจากการสลัก
ปรุ[ADJ] perforated, See also: full of holes, Syn. เป็นรูๆ, Example: แสตมป์ชุดนี้เป็นแสตมป์ที่ไม่มีรอยปรุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พรุน[adj.] (phrun) EN: riddled ; holed ; perforated   FR: criblé ; alvéolé
ปรุ[adj.] (pru) EN: perforated ; riddled   FR: criblé ; perforé
โหว่[adj.] (wō) EN: hollow ; perforated ; gaping   FR: grand ouvert ; troué

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFORATED    P ER1 F ER0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perforated    (v) (p @@1 f @ r ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge [Add to Longdo]
Lochblechabdeckung {f}perforated plate covering [Add to Longdo]
Lochblechdiffusor {m} [techn.]perforated sheet-metal air flow diffuso [Add to Longdo]
Lochblechregalboden {m}perforated shelf board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
穴杓子[あなじゃくし, anajakushi] (n) perforated ladle [Add to Longdo]
穴明き銭[あなあきせん, anaakisen] (n) perforated coin [Add to Longdo]
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket [Add to Longdo]
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary [Add to Longdo]
点線[てんせん, tensen] (n) dotted line; perforated line [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perforate \Per"fo*rate\ (p[~e]r"f[-o]*r[=a]t), v. t. [imp. & p.
   p. {Perforated} (p[~e]r"f[-o]*r[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Perforating}.] [L. perforatus, p. p. of perforare to
   perforate; per through + forare to bore. See {Bore}, v.]
   To bore through; to pierce through with a pointed instrument;
   to make a hole or holes through by boring or piercing; to
   pierce or penetrate the surface of. --Bacon.
   [1913 Webster] Perforate

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perforate \Per"fo*rate\ (p[~e]r"f[-o]*r[asl]t), Perforated
 \Per"fo*ra`ted\ (p[~e]r"f[-o]*r[=a]"t[e^]d), a.
   Pierced with a hole or holes, or with pores; having
   transparent dots resembling holes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perforated
   adj 1: having a hole cut through; "pierced ears"; "a perforated
       eardrum"; "a punctured balloon" [syn: {pierced},
       {perforated}, {perforate}, {punctured}]
   2: having a number or series of holes; "a perforated steel
     plate"; "perforated cancellation"; "perforated stamp"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top