Search result for

perfectly

(64 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perfectly-, *perfectly*, perfect
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perfectly[ADV] อย่างยอดเยี่ยม, See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ, Syn. flawlessly, ideally, superbly, Ant. imperfectly
perfectly[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างที่สุด, Syn. absolutely, utterly, Ant. imperfectly

English-Thai: Nontri Dictionary
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ooh, this makes it perfectly clear!โอ นี้จะทำให้มันชัดเจนอย่าง สมบูรณ์แบบ! Pinocchio (1940)
You don't mean it. How perfectly wonderful.จริงหรือคะ วิเศษไปเลย Rebecca (1940)
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์ Rebecca (1940)
How perfectly lovely.ช่างน่ารักอะไรเช่นนี้ Rebecca (1940)
Perfectly lovely.ช่างน่ารักเหลือเกิน Rebecca (1940)
- Oh, yes, thank you, perfectly.- ค่ะ ขอบคุณ ยอดเยี่ยมเลย Rebecca (1940)
It's a perfectly dull, uninteresting stretch of sand, - just like any other.- อย่าเลยครับ มันน่าเบื่อ ไม่มีอะไร นอกจากทราย Rebecca (1940)
I was perfectly well. Don't let it worry you, Maxim. Nobody can blame you for making a mistake.อย่ากังวลไปเลย เเม็กซิม ไม่มีใครโทษคุณหรอก Rebecca (1940)
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke.ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย Rebecca (1940)
And I think you're behaving splendidly over all this. Perfectly splendidly.เเละผมว่าคุณรับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างวิเศษ Rebecca (1940)
- I feel perfectly well, thank you.- I feel perfectly well, thank you. 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perfectlyAll that you say is perfectly correct.
perfectlyAnd it is all perfectly clear.
perfectlyDay after alone on a hill the man with the foolish grin is keeping perfectly still.
perfectlyDon't shout like that. I can hear you perfectly.
perfectlyFew people can speak a foreign language perfectly.
perfectlyHe speaks Russian perfectly.
perfectlyHis composition is not perfectly free of mistakes.
perfectlyHis life is perfectly fulfilled.
perfectlyI can understand him perfectly.
perfectlyI can understand your position perfectly.
perfectlyIf the other person does mention his family, then it is perfectly OK to ask about the ages of the children, and if you have children, to compare educational and cultural differences in raising children.
perfectlyIf you can use this typewriter perfectly in a month, you may keep it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนี้ยบ[ADV] perfectly, See also: superbly, excellently, Syn. เยี่ยม, เริ่ด, Example: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย, Notes: (สแลง)
สมบูรณ์[ADV] perfectly, See also: completely, Syn. บริบูรณ์
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ไม่มีที่ติ[ADV] perfectly, See also: impeccably, supremely, wonderfully, flawlessly, superbly, Syn. ยอดเยี่ยม, เลิศเลอ, Example: รูปปั้นที่เขาประดิษฐ์ขึ้นงดงามอย่างไม่มีที่ติ, Thai definition: ดีเยี่ยมอย่างที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
ครบครัน[ADV] completely, See also: perfectly, fully, Syn. พร้อม, ครบถ้วน, Ant. พร่อง, บกพร่อง, Example: คอนโดหรูของเขามีของใช้ของอำนวยความสะดวกทุกอย่างครบครัน
ดิก[ADV] exactly, See also: perfectly, absolutely, dead, really, completely, Syn. จริงๆ, Example: เด็กฝาแฝดเหมือนกันดิก
เหม็ง[ADV] perfectly, See also: exactly, precisely, appositely, Syn. พอดี, เหมาะเหม็ง, พอดิบพอดี, Example: บทเพลงนี้สะท้อนบุคลิกน้าชาติได้อย่างเหมาะเหม็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เอม[v.] (ēm) EN: be perfectly content ; be perfectly satisfied   
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
ข้าวกล้อง[n. exp.] (khāo klǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice   
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kin bān kin meūang) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still   FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly   
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ti) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly   FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
เนี้ยบ[adv.] (nīep) EN: perfectly   
สนิท[X] (sanit) EN: tight ; perfectly joined ; firm ; snug ; close fitting   FR: bien ajusté ; à fond
สนิท[X] (sanit) EN: perfectly ; completely ; totally ; soundly ; deeply   FR: parfaitement ; complétement ; totalement ; solidement profondément

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFECTLY    P ER1 F AH0 K T L IY0
PERFECTLY    P ER1 F AH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perfectly    (a) (p @@1 f i k t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wunschlos {adj}perfectly happy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちっと[, kichitto] (adv,vs) (on-mim) (See きちんと) exactly; perfectly; (P) [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ジャストフィット[, jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei [Add to Longdo]
火を見るよりも明らか[ひをみるよりもあきらか, hiwomiruyorimoakiraka] (exp) (See 火を見るより明らか・ひをみるよりあきらか) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
火を見るより明らか[ひをみるよりあきらか, hiwomiruyoriakiraka] (exp) (See 火を見るより明らかである・ひをみるよりあきらかである) clear as day; perfectly obvious; plain as daylight [Add to Longdo]
丸っきり(P);丸っ切り[まるっきり, marukkiri] (adv) completely; perfectly; just as if; (P) [Add to Longdo]
言い得て妙[いいえてみょう, iietemyou] (exp) perfectly fitting phrase [Add to Longdo]
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不易之论[bù yì zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] perfectly sound proposition; unalterable truth; irrefutable argument [Add to Longdo]
浑圆[hún yuán, ㄏㄨㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] perfectly round; tactful; sophisticated [Add to Longdo]
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, / ] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perfectly \Per"fect*ly\, adv.
   In a perfect manner or degree; in or to perfection;
   completely; wholly; thoroughly; faultlessly. "Perfectly
   divine." --Milton.
   [1913 Webster]
 
      As many as touched were made perfectly whole. --Matt.
                          xiv. 36.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perfectly
   adv 1: completely and without qualification; used informally as
       intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
       perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right";
       "utterly miserable"; "you can be dead sure of my
       innocence"; "was dead tired"; "dead right" [syn:
       {absolutely}, {perfectly}, {utterly}, {dead}]
   2: in a perfect or faultless way; "She performed perfectly on
     the balance beam"; "spoke English perfectly"; "solved the
     problem perfectly" [ant: {amiss}, {imperfectly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top