Search result for

peoples

(36 entries)
(0.9237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peoples-, *peoples*, people
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Echoes of the aggressions of my own country... the will to overpower weaker peoples... bring shame to me.เสียงสะท้อนของความรุนแรง จากประเทศของผม ความต้องการยึดครอง ชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่า ทำให้ผมอับอาย Seven Years in Tibet (1997)
Dunno, it seems exciting digging in peoples minds and...ไม่รู้ แต่มันคงตื่นเต้นน่าดูที่ได้ล่วงรู้จิตใจคนอื่นน่ะ Show Me Love (1998)
hard-working. indigenous peoples of...เราไม่เคยมีความเห็นตรงกันเลย ก็.. เอ่อ.. Fight Club (1999)
Sauron, the enemy of the Free Peoples of Middle-earth, was defeated.ซอรอนศัตรูร้ายของเหล่าเสรีชน แห่งมิดเดิ้ลเอิร์ธ ก็ต้องพบจุดจบ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You keep peoples' spirits up. You do enough.นายยกจิตวิญญาณผู้คน แค่นั้นพอแล้ว The Pianist (2002)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
That's the way I see the peoples power is.นั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอำนาจของประชาชน The Corporation (2003)
This is a world of many peoples, many religions!โลกนี้เป็นของผู้คนหลากหลาย หลากศาสนา The Chronicles of Riddick (2004)
- You don't talk about peoples mamas!- คุณไปพูดถึงแม่คนอื่นแบบนั้นไม่ได้นะ Four Brothers (2005)
If you lave the power to read peoples minds, then there might be many people who want it.ถ้าเธอมีพลังอ่านจิตใจคนได้จริงล่ะก็ คงมีหลายคนต้องการตัวเธอแน่ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
To me, it's harder to gain the heart the Han Nation's King than the peoples' heart.สำหรับหม่อมฉันแล้ว การได้รับใจจากจักรพรรดิ์ฮั่นนั้นยากกว่า ใจของราษฎร Episode #1.43 (2006)
Its two years ago of our marriage but i cant take your hand in a few peoples.สองปีแล้วนะที่เราแต่งงานกัน แต่แค่จับมือคุณให้ใครเห็นยังไม่ได้ Om Shanti Om (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peoplesArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
peoplesEurope is a continent of energetic peoples.
peoplesMany peoples live in Asia.
peoplesThe buying and selling of peoples' personal information is becoming a big issue.
peoplesThere are a lot of different peoples in the world.
peoplesThere are many peoples in Asia.
peoplesThere are several peoples in the country.
peoplesThis does not mean that they have nothing in common with other peoples.
peoplesThis is what they have in common with other peoples.

CMU English Pronouncing Dictionary
PEOPLES    P IY1 P AH0 L Z
PEOPLES'    P IY1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peoples    (v) (p ii1 p l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲルマン人[ゲルマンじん, geruman jin] (n) Germanic peoples [Add to Longdo]
コイサン[, koisan] (n) Khoisan (Khoikhoi and San peoples of Southern Africa) [Add to Longdo]
ゴート族[ゴートぞく, go-to zoku] (n) Goths; Gothic peoples [Add to Longdo]
バンツー族[バンツーぞく, bantsu-zoku] (n) Bantu peoples [Add to Longdo]
ピープルソフト[, pi-purusofuto] (n) {comp} PeopleSoft [Add to Longdo]
ファーストネーション[, fa-sutone-shon] (n) First Nations (i.e. non-Inuit or Metis aboriginal peoples in Canada) [Add to Longdo]
ラテン民族[ラテンみんぞく, raten minzoku] (n) Latin peoples; Latin races [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
異民族[いみんぞく, iminzoku] (n) different race; different ethnic group; different peoples [Add to Longdo]
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピープルソフト[ぴーぷるそふと, pi-purusofuto] PeopleSoft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  peoples
      n 1: the human beings of a particular nation or community or
           ethnic group; "the indigenous peoples of Australia"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top