Search result for

people'

(63 entries)
(9.5241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -people'-, *people'*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
people's democracyประชาธิปไตยของปวงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
People's Republicสาธารณรัฐประชาชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
Does that p.I. Guy mean we don't have to break Into people's homes anymore?หมายความว่าเราไม่จำเป็น ต้องบุกรุกบ้านคนอื่นอีกต่อไปใช่มั้ย ? Not Cancer (2008)
You don't let other people's problems affect you.นายต้องไม่ให้ปัญหาของคนอื่นมีผลกับนาย Lucky Thirteen (2008)
That you'll risk other people's lives.นั่นทำให้คุณ เสี่ยงชีวิตของคนอื่น Last Resort (2008)
Your people's suffering is not my doing.ที่พวกเขาต้องทุกข์ระทมไม่ใช่เพราะตัวข้า The Labyrinth of Gedref (2008)
- The people's daily supply.- มาจากที่ชาวเมืองของเราใช้บริโภคอยู่ทุกวัน The Mark of Nimueh (2008)
If it comes to a choice between saving people's lives and revealing who I really am,ถ้ามันเป็นตัวเลือก บางที มันต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ เปิดเผยตัวตนของข้า The Moment of Truth (2008)
If it comes to a choice between saving people's lives and revealing who I really am, there is no choice.-ถ้าเจ้าต้องเลือก ระหว่างช่วยชีวิตผู้คนมากมาย กับเปิดเผยตัวตนว่าข้าคือใคร มันไม่มีทางเลือก Excalibur (2008)
Senator Amidala has brought your people's needs to my attention, and I have already sent a convoy of supply ships to your system.ท่านวุฒิฯอมิดาลา ทำให้ข้าตระหนัก ถึงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนท่าน และตอนนี้ข้าก็ได้ส่งกองยานเสบียง ไปยังระบบดาวของท่านเรียบร้อยแล้ว Bombad Jedi (2008)
I'm hearing people's thoughts.ชั้นได้ยินความคิดคนอื่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Basically, he absorbs other people's abilities,ง่ายๆก็คือ เขาซึมซับพลังพิเศษจากคนอื่นๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I can hear people's thoughts.ผมได้ยินเสียงความคิดของคน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
people'A high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
people'A mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
people'Barter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
people'Budget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
people'But we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
people'Don't get in people's way.
people'Don't interfere in other people's affairs.
people'Don't meddle in other people's affair.
people'Don't stand in other people's way.
people'He has absolutely no respect for other people's feelings.
people'He is apt to forget people's name.
people'He is apt to forget people's names.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[N] People's Democratic Republic of Laos, See also: Laos, Syn. ประเทศลาว, ลาว, Example: คนไทยกับคนที่อยู่ในอาณาจักรล้านช้างในอดีตหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ล้วนเป็นกลุ่มคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน, Thai definition: ชื่อประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับไทย เขมร เวียดนาม พม่า และจีน
ประเทศจีน[N] People's Republic of China, See also: China, Syn. เมืองจีน, จีน, Example: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม
จีนแดง[N] Red China, See also: People's Republic of China, Syn. จีนคอมมิวนิสต์, Example: เขารวมกลุ่มกันเพื่อค้าขายกับจีนแดง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea   FR: Corée du Nord [f]
คณะราษฎร [org.] (Khana Rātsadøn) EN: Khana Ratsadon ; People's Party   FR: Khana Ratsadon
ความไวต่อความรู้สึก[n. exp.] (khwām wai tø khwām rūseuk) EN: sensitivity to other people's feelings   
กินทาง[v. exp.] (kin thāng) EN: transgress the white line ; stride over other people's driving lane   FR: mordre la ligne blanche ; déborder sur la bande de circulation inverse
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)   FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)
ปลุกให้คนสนใจเรื่องนั้น ๆ[xp] (pluk hai khon sonjai reūang nan-nan) EN: call people's attention to sth.   
ประเทศจีน[n. prop.] (Prathēt Jīn ) EN: People's Republic of China ; China   FR: Chine [f] ; République populaire de Chine [f]
ประเทศเกาหลีเหนือ[n. prop.] (Prathēt Kaolī-Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea (DPRK )   FR: Corée du Nord [f]
สภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Saphā Phūthaēnrātsadøn) EN: House of Representatives ; Assembly of the People's Representatives ; House of Parliaments ; Lower House   FR: Assemblée nationale [f]
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ[n. prop.] (Sāthāranarat Prachāchon Bangkalāthēt) EN: People's Republic of Bangladesh   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEOPLE'S    P IY1 P AH0 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピープルズキャピタリズム[, pi-puruzukyapitarizumu] (n) people's capitalism; (P) [Add to Longdo]
関心を呼ぶ[かんしんをよぶ, kanshinwoyobu] (exp,v5b) to be the subject of attention; to call people's attention; to be the rage; to be of interest [Add to Longdo]
愚痴聞き地蔵[ぐちききじぞう, guchikikijizou] (n) Ksitigarbha (jizo) who listens to people's complaints (statue at the Keihou Temple at Nagoya) [Add to Longdo]
国民新[こくみんしん, kokuminshin] (n) (abbr) (See 国民新党) Kokumin Shinto; People's New Party (Japanese political party) [Add to Longdo]
国民新党[こくみんしんとう, kokuminshintou] (n) Kokumin Shinto; People's New Party (Japanese political party) [Add to Longdo]
国民生活[こくみんせいかつ, kokuminseikatsu] (n) the life of the people; the people's living [Add to Longdo]
国務院[こくむいん, kokumuin] (n) State Council (of the People's Republic of China) [Add to Longdo]
国利民福[こくりみんぷく, kokuriminpuku] (n) national interests and the people's welfare [Add to Longdo]
市民革命[しみんかくめい, shiminkakumei] (n) people's or popular revolution [Add to Longdo]
失墜[しっつい, shittsui] (n,vs) abasement; fall; forfeiture; sinking (in people's estimation); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国人民武装警察部队[Zhōng guó Rén mín Wǔ zhuāng Jǐng chá Bù duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˇ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] People's Armed Police (PAP) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China [Add to Longdo]
人民公社[rén mín gōng shè, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] people's commune [Add to Longdo]
人民共和国[rén mín gòng hé guó, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] People's Republic [Add to Longdo]
人民广场[rén mín guǎng chǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] People's Square [Add to Longdo]
人民民主专政[rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] people's democratic dictatorship [Add to Longdo]
人民法院[rén mín fǎ yuàn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] people's court (of law); people's tribunal [Add to Longdo]
人民行动党[rén mín xíng dòng dǎng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˇ, / ] People's Action Party (ruling party in Singapore) [Add to Longdo]
人民解放军[rén mín jiě fàng jūn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 People \Peo"ple\ (p[=e]"p'l), n. [OE. peple, people, OF. pueple,
   F. peuple, fr. L. populus. Cf. {Populage}, {Public},
   {Pueblo}.]
   1. The body of persons who compose a community, tribe,
    nation, or race; an aggregate of individuals forming a
    whole; a community; a nation.
    [1913 Webster]
 
       Unto him shall the gathering of the people be.
                          --Gen. xlix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The ants are a people not strong.   --Prov. xxx.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Before many peoples, and nations, and tongues.
                          --Rev. x. 11.
    [1913 Webster]
 
       Earth's monarchs are her peoples.   --Whitter.
    [1913 Webster]
 
       A government of all the people, by all the people,
       for all the people.          --T. Parker.
    [1913 Webster]
 
   Note: Peopleis a collective noun, generally construed with a
      plural verb, and only occasionally used in the plural
      form (peoples), in the sense of nations or races.
      [1913 Webster]
 
   2. Persons, generally; an indefinite number of men and women;
    folks; population, or part of population; as, country
    people; -- sometimes used as an indefinite subject or
    verb, like on in French, and man in German; as, people in
    adversity.
    [1913 Webster]
 
       People were tempted to lend by great premiums.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       People have lived twenty-four days upon nothing but
       water.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. The mass of community as distinguished from a special
    class; the commonalty; the populace; the vulgar; the
    common crowd; as, nobles and people.
    [1913 Webster]
 
       And strive to gain his pardon from the people.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. With a possessive pronoun:
    (a) One's ancestors or family; kindred; relations; as, my
      people were English.
    (b) One's subjects; fellow citizens; companions;
      followers. "You slew great number of his people."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {People}, {Nation}.
 
   Usage: When speaking of a state, we use people for the mass
      of the community, as distinguished from their rulers,
      and nation for the entire political body, including
      the rulers. In another sense of the term, nation
      describes those who are descended from the same stock;
      and in this sense the Germans regard themselves as one
      nation, though politically subject to different forms
      of government.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 People \Peo"ple\ (p[=e]"p'l), v. t. [imp. & p. p. {Peopled}
   (p[=e]"p'ld) p. pr. & vb. n.; {Peopling} (p[=e]"p'l[i^]ng).]
   [Cf. OF. popler, puepler, F. puepler. Cf. {Populate}.]
   To stock with people or inhabitants; to fill as with people;
   to populate. "Peopled heaven with angels." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      As the gay motes that people the sunbeams. --Milton.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top