Search result for

peer

(107 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peer-, *peer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peer[N] ผู้เท่าเทียมกัน (ด้านความสามารถ คุณสมบัติ อายุ สถานภาพ), Syn. associate, colleague, comrade
peer[N] เพื่อน, Syn. mate
peer[N] ขุนนาง
peer[VT] มองหา, Syn. look, watch, observe
peer[VI] ปรากฏขึ้นรางๆ
peer at[PHRV] จ้องมองอย่างใกล้ชิด
peerage[N] ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง, Syn. lordship, lords
peeress[N] ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของขุนนางตำแหน่ง peer, See also: ขุนนางหญิง, Syn. aristocrat, baroness
peer out[PHRV] มองฝ่า
peerless[ADJ] ซึ่งไร้ผู้เทียบเท่า, See also: ดีเลิศ, เยี่ยมที่สุด, Syn. unmatch, foremost, exemplary, Ant. worst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peer(เพียร์) n. คนทีมีฐานะหรือตำแหน่งเท่ากัน,ขุนนาง,ท่านดยุค ท่านเอิร์ลท่านแบรอนหรือขุนนางอื่น ๆ ,เพื่อน vi. มองหา,ปรากฎขึ้นราง ๆ, Syn. equivalent,equal
peer-to-peerเพียทูเพียหมายถึง วิธีการจัดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทำให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) เท่านั้น วิธีการจัดอีกลักษณะหนึ่ง ที่เรียกว่า client-server นั้น คือการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบริการแฟ้ม หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้น ดู file server ประกอบ
peerage(เพีย'ริจฺ) n. ตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง,กลุ่มขุนนางของประเทศ,รายชื่อขุนนาง
peeress(เพีย'เรสฺ) n. ภรรยาหรือภรรยาหม้ายของpeer (ดู) ,ขุนนางหญิง
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท

English-Thai: Nontri Dictionary
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน
peer(vi) แลมอง,เพ่งมอง,ชะเง้อมอง,มองหา
peerage(n) ตำแหน่งท่านเพียร์,ตำแหน่งขุนนาง
peeress(n) ภรรยาท่านเพียร์,ท่านผู้หญิง
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peerขุนนาง (อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peerระดับเดียวกัน, เสมอกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peers, trial byการพิจารณาโทษโดยบรรดาขุนนางด้วยกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peer assistเพื่อนช่วยเพื่อน

Peer assist เป็นการหาผู้ช่วย (ทีมผู้ช่วย) มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงโครงงานที่กำลังจะลงมือทำ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ British Petroleum (BP) เรียกว่า การเรียนรู้ก่อนลงมือทำ (Leraning before doing) เพื่อเป็นการสะสมความรู้ ประสบการณ์ก่อนการทำงาน การพบปะของทีมที่ร้องขอ และทีมช่วยเหลืออาจใช้เวลาครึ่งวันถึง 2 วัน

ประโยชน์ของ Peer assist:

1. เมื่อเริ่มงาน กิจกรรม โครงการ และเมื่อต้องการคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า

2. เมื่อพบปัญหาที่คนอีกกลุ่มหนึ่งเคยประสบแล้วในอดีต

3. เมื่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น เป็นเวลานานแล้ว

4. เมื่อกำลังวางแผนทำโครงการที่กลุ่มอื่นเคยทำสำเร็จลุล่วงแล้ว

การเรียนรู้แบบ Peer assist ทำได้โดย:

1. สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่า ต้องการทำ Peer assist เพื่ออะไร ปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือคืออะไร

2. แลกเปลี่ยนแผนการทำ Peer assist ให้ทีมงานอื่นๆ เพื่อพิจารณาถึงปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไข เพื่อหาผู้ที่รู้ในปัญหาดังกล่าว

3. กำหนด Facilitator ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้ได้ถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. กำหนดตารางเวลาของ Peer assist เพื่อให้มั่นใจว่ามีเวลาพอที่จะทำบางอย่างที่แตกต่างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

5. เชิญผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีทักษะที่หลากหลาย ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ Peer assist ดำเนินได้ดีกับคน 6-8 คน อย่าให้มีกลุ่มใหญ่เกิน เพราะจะทำให้ไม่โอกาสได้แสดงความเห็นหรือประสบการณ์

6. มุ่งหาผลลัพธ์หรือสิ่งที่ต้องการได้รับจริงๆ กล่าวคือ การทำ Peer assist นั้นจะต้องมองให้ทะลุถึงปัญหา สร้างทางเลือกหลายๆ ทาง มากกว่าที่จะใช้คำตอบสำเร็จรูปทางใดทางหนึ่ง

7. วางแผนเวลาสำหรับการพบปะสังสรรค์ทางสังคม หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (นอกรอบ)

8. สร้างบรรยากาศ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

9. วางแผนเหตุการณ์เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องและการรับฟัง

9.1 ให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงแผนงานที่ต้องการทำ

9.2 สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ทีมผู้ช่วยได้ซักถามในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

9.3 ให้ทีมผู้ช่วยได้นำเสนอมุมมองความคิด เพื่อให้ทีมที่ต้องการขอความรู้ นำสิ่งที่ได้ฟังไปวิเคราะห์

9.4 ใช้สำหรับการพูดคุยโต้ตอบ พิจารณาไตร่ตรองสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บรรณานุกรม:

"Peer Assist" [Online]. Available:http://www.kstoolkit.org/Peer+Assists. Assessed 20110209.

Collison, Chris and Parcell, Geoff. 2004. "Learning from your peers - somebody has already done it". Learning to Fly. Oxford : Capstone.

Dixon, Nancy M. 2000. Peer assist : guidelines for practice. [Online]. Available: http//www.commonknowledge.org/userimages/resources_peer_assist_guidellines+.pdf. accessed 20110210.

"Peer Assist: ผู้ช่วย (ที่) จำเป็น." 2554. [ออนไลน์] แหล่งที่มา: http://kumalek.spaces.live.com/blog/cns! A18BD56D493E53F8!659.entry. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554. [การจัดการความรู้]

Peer reviewการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน
การทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (Peer-review) หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Academic Journals) ที่เมื่อได้รับต้นฉบับบทความแล้ว บรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจบทความว่าสมควรรับหรือไม่รับไว้ในทันทีก็ได้ หรือให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer-review) ซึ่งเป็นบุคคลผู้รู้ภายนอกที่บรรณาธิการเป็นผู้เลือก เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (Accepted) หรือปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (Revised) จำนวนผู้ตรวจแก้ หรือ "กรรมการ" ผู้ตรวจแก้จะไม่ตายตัว โดยทั่วไปมีจำนวน 3 คน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน บรรณาธิการอาศัยความเห็นของคณะผู้ตรวจแก้เป็นเครื่องตัดสินว่าบทความที่บุคคลผู้นั้นเสนอมาสมควรได้รับการรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการ มีลักษณะที่เรียกว่า Peer-reviewed Journals หรือ Refereed Journals และได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
peer- to- peer networkเครือข่ายระดับเดียวกัน, เครือข่ายที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเป็นได้ทั้งเครื่องให้บริการและเครื่องรับบริการในขณะเดียวกัน การใช้งานส่วนใหญ่มักใช้ในการแบ่งปันข้อมูล เช่น เพลง ภาพยนตร์ โปรแกรม และเกม เครือข่ายแบบนี้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานจะมีซอฟต์แวร์เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peer-to-peer architecture (Computer networks)สถาปัตยกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ (เครือข่ายคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because we caught him once, Rebecca and I, peering at us through the cottage window.- เพราะผมกับรีเบคคาจับมันได้ครั้งหนึ่ง กําลังเเอบถํ้ามองเราผ่านหน้าต่างของกระท่อม Rebecca (1940)
You were found guilty by a jury of your peers. The cops didn't follow the correct procedure with the evidence.อ่า ต้องขอโทษด้วยนะครับ Hero (1992)
-It's called peer pressure. -How do you know that?มันเรียกว่าความกดดันจากคนรอบข้าง / แล้วเธอรู้ได้ยังไง? A Walk to Remember (2002)
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า The Corporation (2003)
My all-seeing eye has peered into the very heart of China.สายตาของข้า มองเห็นถึงสรรพสิ่ง ทะลวงลึกลงไปถึงใจกลางแผ่นดินนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
They want to peer under the surface at the big everything, but this can be a very painful process full of surprises.แต่นี่อาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวด เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ อาจทำให้ความเข้าใจเดิมของคุณ เปลี่ยนไปทั้งหมด I Heart Huckabees (2004)
I'm trying to resist peer pressure to do all sorts of things... that I know that I shouldn't do, but some of them I kind of want to do.หนูพยายามต่อต้านแรงกดดัน จากเพื่อนๆ ที่ยุให้ทำ สิ่งที่หนูไม่ควรทำ แต่บางทีหนูก็อยากทำ The Perfect Man (2005)
I expect he'll land on his feet. Give him a life peerage.ผมว่าเดี๋ยวก็ต้องวางมือ ไปอยู่กับพวกซั้นสูง The Constant Gardener (2005)
There was a massive study of every scientific article in a peer-reviewed journal written on global warming for the Iast 10 years.มีการศึกษาบทความทางวิทยาศาสตร์ทุกชิ้นอย่างขนานใหญ่ ในวารสารวิเคราะห์งานวิจัย ที่เขียนเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา An Inconvenient Truth (2006)
You'II remember that there were 928 peer-reviewed articles.แต่จะจำกันได้ว่ามี 928 บทวิเคราะห์งานวิจัย An Inconvenient Truth (2006)
My God, you are, like, totally peer-pressuring me.พระเจ้า เธอก็ช่างกดดันฉันซะเหลือเกิน Charlie Bartlett (2007)
Right to verdict by a jury of peers, suspended.หรือช่วยเหลือผู้ที่มีความผิดฐานปล้นสดมถ์ หรือร่วมมือกับผู้ที่มีความผิดฐานปล้นสดมถ์ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peerThey will be accepted by their peers in adulthood.
peerHe enjoys considerable standing among his peers.
peerThe king created him a peer.
peerHe was created a peer.
peerHe peered at the small print in a newspaper.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดุล[ADJ] peerless, See also: incomparable, Syn. อดุลย์, Thai definition: ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า, Notes: (บาลี)
หลิ่วตา[V] look with one eye, See also: peer with one eye, squint, Syn. หรี่, Ant. เบิ่งตา, เบิกตา, Example: เขาหลิ่วตาเพื่อเล็งปากกระบอกปืนไปที่เป้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอก[X] (ēk) EN: first ; top ; principal ; chief ; first class ; first-rate ; top-notch ; leading ; without peer ; star   FR: principal ; premier ; de première classe ; de première catégorie
ขุนน้ำขุนนาง[n. exp.] (khunnām khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
ขุนนาง[n.] (khunnāng) EN: nobleman ; lord ; peer ; nobility   FR: noble [m, f] ; noblesse [f]
กว่าน[n.] (kwān) EN: bureaucrat ; lord ;, peer ; nobility   
หลิ่วตา[v.] (liūtā) EN: look with one eye; peer with one eye; squint   
ไม่มีที่เปรียบ[adj.] (mai mī thī prīep) EN: incomparable ; without parallel ; matchless ; peerless ; beyond compare   FR: incomparable ; sans comparaison
มอง[v.] (møng) EN: look ; eye ; gaze ; glance ; stare ; peer ; look around ; look on ; stare at   FR: regarder ; parcourir (des yeux)
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of   FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec

CMU English Pronouncing Dictionary
PEER    P IH1 R
PEERS    P IH1 R Z
PEERY    P IY1 R IY0
PEERED    P IH1 R D
PEERAGE    P IH1 R AH0 JH
PEERING    P IY1 R IH0 NG
PEERSON    P IH1 R S AH0 N
PEERLESS    P IH1 R L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peer    (v) (p i@1 r)
peers    (v) (p i@1 z)
peered    (v) (p i@1 d)
peerage    (n) (p i@1 r i jh)
peeress    (n) (p i@1 r e s)
peering    (v) (p i@1 r i ng)
peerages    (n) (p i@1 r i jh i z)
peerless    (j) (p i@1 l @ s)
peeresses    (n) (p i@1 r e s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begutachtung {f}peer review [Add to Longdo]
Druck {m} von Kollegenpeer pressure [Add to Longdo]
Gruppendruck {m}; Erwartungsdruck (von Gleichaltrigen)peer pressure [Add to Longdo]
Peering {n} [comp.]peering [Add to Longdo]
Peergroup {f}; Alterskohorte {f}peer group [Add to Longdo]
Peer {m}; Mitglied des englischen Hochadelspeer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
トレント[, torento] (n) {comp} (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications [Add to Longdo]
ビットトレント[, bittotorento] (n) {comp} BitTorrent peer-to-peer file sharing protocol [Add to Longdo]
ピア[, pia] (n) {comp} peer [Add to Longdo]
ピアアドレシッング[, piaadoreshitsungu] (n) {comp} peer addressing [Add to Longdo]
ピアキャッシュ[, piakyasshu] (n) {comp} peer-caching [Add to Longdo]
ピアグループ[, piaguru-pu] (n) peer group [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[, piaguru-puri-da] (n) {comp} peer group leader [Add to Longdo]
ピアシステム[, piashisutemu] (n) {comp} peer system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal [Add to Longdo]
同辈[tóng bèi, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄟˋ, / ] peer [Add to Longdo]
才华盖世[cái huá gài shì, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ ㄍㄞˋ ㄕˋ, / ] peerless talent (成语 saw); incomparable artistic merit [Add to Longdo]
细看[xì kàn, ㄒㄧˋ ㄎㄢˋ, / ] peer; scan [Add to Longdo]
绝代[jué dài, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄞˋ, / ] peerless; unmatched in his generation; incomparable (talent, beauty) [Add to Longdo]
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] peerless artwork; absolute gem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing [Add to Longdo]
ピアグループ[ぴあぐるーぷ, piaguru-pu] peer group [Add to Longdo]
ピアグループリーダ[ぴあぐるーぷりーだ, piaguru-puri-da] peer group leader [Add to Longdo]
ピアツーピア[ぴあつーぴあ, piatsu-pia] peer-to-peer [Add to Longdo]
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities [Add to Longdo]
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]
同位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\, n. [OE. per, OF. per, F. pair, fr. L. par equal.
   Cf. {Apparel}, {Pair}, {Par}, n., {Umpire}.]
   1. One of the same rank, quality, endowments, character,
    etc.; an equal; a match; a mate.
    [1913 Webster]
 
       In song he never had his peer.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Shall they consort only with their peers? --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A comrade; a companion; a fellow; an associate.
    [1913 Webster]
 
       He all his peers in beauty did surpass. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. A nobleman; a member of one of the five degrees of the
    British nobility, namely, duke, marquis, earl, viscount,
    baron; as, a peer of the realm.
    [1913 Webster]
 
       A noble peer of mickle trust and power. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {House of Peers}, {The Peers}, the British House of Lords.
    See {Parliament}.
 
   {Spiritual peers}, the bishops and archibishops, or lords
    spiritual, who sit in the House of Lords.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\ (p[=e]r), v. i. [imp. & p. p. {Peered}; p. pr. & vb.
   n. {Peering}.] [OF. parir, pareir equiv. to F. para[^i]tre to
   appear, L. parere. Cf. {Appear}.]
   1. To come in sight; to appear. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       So honor peereth in the meanest habit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       See how his gorget peers above his gown! --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. a different word; cf. OE. piren, LG. piren. Cf.
    {Pry} to peep.] To look narrowly or curiously or intently;
    to peep; as, the peering day. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Peering in maps for ports, and piers, and roads.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As if through a dungeon grate he peered.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\ v. t.
   To make equal in rank. [R.] --Heylin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peer \Peer\ v. t.
   To be, or to assume to be, equal. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peer
   n 1: a person who is of equal standing with another in a group
      [syn: {peer}, {equal}, {match}, {compeer}]
   2: a nobleman (duke or marquis or earl or viscount or baron) who
     is a member of the British peerage
   v 1: look searchingly; "We peered into the back of the shop to
      see whether a salesman was around"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 peer [per]
   bulb
   pear
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top