Search result for

peculiar

(73 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peculiar-, *peculiar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiar[ADJ] ประหลาด, See also: แปลกประหลาด, Syn. strange, singular, unique, Ant. normal, average
peculiar[N] ลักษณะเฉพาะ
peculiarly[ADV] อย่างแปลกประหลาด, See also: อย่างประหลาด, Syn. particularly
peculiarity[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
peculiarity[N] พฤติกรรมประหลาด, See also: นิสัยประหลาด, Syn. idiosyncrasy
peculiarity[N] สิ่งประหลาด, Syn. irregularity
peculiarity[N] ความมหัศจรรย์, See also: ความแปลกประหลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peculiar(พิคิว'เลีย) adj. ประหลาด
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ahh... but it's peculiar, all right.แล้ว... \ ความสำเร็จโดยมบูรณ์ The Kingdom of the Winds (2008)
Our relationship is so peculiar.ความสัมพันธ์ของเรามันประหลาด My Sassy Girl (2008)
He looked frightened and he... put his head on the desk in the most peculiar way.เขาดูตกใจกลัวและเขา... วางหัวบนโต๊ะในท่าที่ประหลาดที่สุด และก็.. Doubt (2008)
I visited Japan earlier this year, and I discovered that there was another peculiar reason for the Japanese position at the IWC.ทางการบอกพวกเขาว่า โลมากินปลาในทะเลมากเกินไป ตั้งแต่ปี 2003 ญี่ปุ่นยกข้อมูลมาอ้างโดย กล่าวหาว่าการทำประมงที่ลดลงไปทั่วโลก มีสาเหตุจากพวกโลมากับวาฬ The Cove (2009)
Terry, please quit being so much more peculiar than you usually are.เทอร์รี่ ช่วยเลิกทำตัวพิลึกกว่าที่เคยเป็นทีเถอะ I Will Rise Up (2009)
I didn't mean to be peculiar at you.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำตัวพิลึกกับเธอ I Will Rise Up (2009)
What a peculiar thing you are.นายนี่ประหลาดอะไรอย่างนี้ Abandon All Hope (2009)
He has a peculiar effect on the inmates.เขาทำให้ ... เพื่อนนักโทษ คุ้มคลั่งขึ้นมาได้ Sherlock Holmes (2009)
Peculiar.พิลึกจริง Sherlock Holmes (2009)
Peculiar.มีพฤติกรรมออกประหลาดๆ Bad Blood (2010)
It was most peculiar.มันแปลกที่สุดเลย Questions and Antlers (2010)
- Because you're peculiar."ดี พี่ของฉัน พูดกับฉันว่า.. The King's Speech (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peculiarCan you name any plants peculiar to Japan?
peculiarDressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.
peculiarEvery nation has its peculiar character.
peculiarFeathers are peculiar to birds.
peculiarFor instance, bowing is peculiar to us, the Japanese.
peculiarHe is very peculiar in his behavior.
peculiarLanguage is peculiar to man.
peculiarSending year-end gifts is one of the customs peculiar to Japan.
peculiarSuch a custom is not peculiar to the Americans.
peculiarThat way of speaking is peculiar to people in this part of the country.
peculiarThe custom of bowing is peculiar to the islanders.
peculiarThe humor of his speech is derived from his peculiar local accent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักษณะเฉพาะ[N] particularities, See also: peculiarity, unique, specific characteristic, Syn. เอกลักษณ์, คุณสมบัติเฉพาะ, Example: เจดีย์ทรงนี้มีลักษณะเฉพาะของศิลปะล้านนา, Count unit: ลักษณะ
แผลง[ADV] peculiarly, See also: eccentrically, differently, queerly, strangely, Example: นักเรียนบางคนชอบขัดจังหวะครู ก่อความวุ่นวายหรือทำอะไรแผลงๆ ผิดปกติอยู่เสมอ, Thai definition: อย่างแตกต่างไปจากปกติ
ชอบกล[ADJ] strange, See also: peculiar, queer, odd, Syn. แปลก, Ant. ธรรมดา, Example: งบประมาณยุงลายเป็นเรื่องที่ดูจะชอบกลอยู่มาก, Thai definition: แปลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar   FR: spécifique ; particulier ; exclusif
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd   FR: original ; curieux ; particulier
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana chaphǿ) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic   FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammadā) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar   FR: inhabituel
เป็นการเฉพาะ[adv.] (pen kān chaphǿ) EN: peculiarly   

CMU English Pronouncing Dictionary
PECULIAR    P AH0 K Y UW1 L Y ER0
PECULIARLY    P IH0 K Y UW1 L Y ER0 L IY0
PECULIARITY    P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0
PECULIARITIES    P IH0 K Y UW2 L IY0 EH1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peculiar    (j) (p i1 k y uu1 l i@ r)
peculiarly    (a) (p i1 k y uu1 l i@ l ii)
peculiarity    (n) (p i1 k y uu2 l i a1 r i t ii)
peculiarities    (n) (p i1 k y uu2 l i a1 r i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eigentümlich; besonders; eigenartig; eigen {adj} | eigentümlicher; eigenartiger | am eigentümlichsten; am eigenartigstenpeculiar | more peculiar | most peculiar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv,n) unique or peculiar flavor (flavour) [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) [Add to Longdo]
時艱[じかん, jikan] (n) problems that affect a period of time; hardships peculiar to an age; hard problems of the times [Add to Longdo]
手加減[てかげん, tekagen] (n,vs) going easy on someone; take situational peculiarities into consideration; rough estimate; making an allowance for [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇特[qí tè, ㄑㄧˊ ㄊㄜˋ, ] peculiar; queer; strange, #11,345 [Add to Longdo]
怪僻[guài pì, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˋ, ] peculiarity, #89,236 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiar \Pe*cul"iar\, a. [L. peculiaris, fr. peculium private
   property, akin to pecunia money: cf. OF. peculier. See
   {Pecuniary}.]
   1. One's own; belonging solely or especially to an
    individual; not possessed by others; of private, personal,
    or characteristic possession and use; not owned in common
    or in participation.
    [1913 Webster]
 
       And purify unto himself a peculiar people. --Titus
                          ii. 14.
    [1913 Webster]
 
       Hymns . . . that Christianity hath peculiar unto
       itself.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Particular; individual; special; appropriate.
    [1913 Webster]
 
       While each peculiar power forgoes his wonted seat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       My fate is Juno's most peculiar care. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Unusual; singular; rare; strange; as, the sky had a
    peculiar appearance.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Peculiar}, {Special}, {Especial}.
 
   Usage: Peculiar is from the Roman peculium, which was a thing
      emphatically and distinctively one's own, and hence
      was dear. The former sense always belongs to peculiar
      (as, a peculiar style, peculiar manners, etc.), and
      usually so much of the latter as to involve feelings
      of interest; as, peculiar care, watchfulness,
      satisfaction, etc. Nothing of this kind belongs to
      special and especial. They mark simply the relation of
      species to genus, and denote that there is something
      in this case more than ordinary; as, a special act of
      Congress; especial pains, etc.
      [1913 Webster]
 
         Beauty, which, either walking or asleep,
         Shot forth peculiar graces.    --Milton.
      [1913 Webster]
 
         For naught so vile that on the earth doth live,
         But to the earth some special good doth give.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peculiar \Pe*cul"iar\, n.
   1. That which is peculiar; a sole or exclusive property; a
    prerogative; a characteristic.
    [1913 Webster]
 
       Revenge is . . . the peculiar of Heaven. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Canon Law) A particular parish or church which is
    exempt from the jurisdiction of the ordinary.
    [1913 Webster]
 
   {Court of Peculiars} (Eng. Law), a branch of the Court of
    Arches having cognizance of the affairs of peculiars.
    --Blackstone.
 
   {Dean of peculiars}. See under {Dean}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peculiar
   adj 1: beyond or deviating from the usual or expected; "a
       curious hybrid accent"; "her speech has a funny twang";
       "they have some funny ideas about war"; "had an odd
       name"; "the peculiar aromatic odor of cloves"; "something
       definitely queer about this town"; "what a rum fellow";
       "singular behavior" [syn: {curious}, {funny}, {odd},
       {peculiar}, {queer}, {rum}, {rummy}, {singular}]
   2: unique or specific to a person or thing or category; "the
     particular demands of the job"; "has a particular preference
     for Chinese art"; "a peculiar bond of sympathy between them";
     "an expression peculiar to Canadians"; "rights peculiar to
     the rich"; "the special features of a computer"; "my own
     special chair" [syn: {particular(a)}, {peculiar(a)},
     {special(a)}]
   3: markedly different from the usual; "a peculiar hobby of
     stuffing and mounting bats"; "a man...feels it a peculiar
     insult to be taunted with cowardice by a woman"-Virginia
     Woolf
   4: characteristic of one only; distinctive or special; "the
     peculiar character of the Government of the U.S."- R.B.Taney

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 peculiar
   apart; particular; separate; special
   own; personal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top