Search result for

pauper

(45 entries)
(0.069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pauper-, *pauper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pauper[N] ยาจก, See also: คนที่จนมากๆ
pauperize[VT] ทำให้ยากจนมาก, See also: ทำให้ยากไร้, ทำให้อนาถา, Syn. bankrupt, impoverish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pauper(พอ'เทอะ) n. ยาจก
pauperise(พอ'พะไรซ) vt. ทำให้ยากจนมาก, See also: pauperisation n. pauperization n.
pauperize(พอ'พะไรซ) vt. ทำให้ยากจนมาก, See also: pauperisation n. pauperization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pauper(n) ยาจก,คนจน,คนอนาถา,ขอทาน
pauperism(n) ความยากจน,ความยากไร้,ความอนาถา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pauperคนยากไร้, คนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So what if Serena always gets the prince and I get the pauper?แล้วจะเป็นยังงัยถ้าเซเรน่าได้เจ้าชายไป และหนูได้ยาจกนะ? Belles de Jour (2010)
I can't do any more of these prince and pauper games.ฉันไม่สามารถเล่นเกมส์ เจ้าชายกับผู้ยากไร้ต่อไปได้อีกแล้ว Double Identity (2010)
Well, apparently, Dublin had a terror of falling back into poverty, of, uh, dying in a pauper's grave like his father did, so he always carried a large diamond with him, just in case.เอ่อ ดูเหมือนดับลินจะหวาดวิตก ว่าจะกลับไปยากจน และตายอย่างขอทานเหมือนพ่อของเขา Red Sky at Night (2010)
The Prince and the Pauper.เจ้าชายกับยาจกไงล่ะ Episode #1.9 (2010)
Do you prefer to spend the next year as a princess... or as a pauper?คุณอยากใช้ชีวิตในปีต่อๆไปเป็นเจ้าหญิง.. หรือเป็นยาจก? The Backup Dan (2012)
No. Carver is a pauper's field.ไม่ใช่ สุสานนั่นสำหรับคนจน Pilot (2012)
Dying paupers, I assume.เดาว่าพวกยาจกสินะ The Bear and the Maiden Fair (2013)
Perhaps if your pauper husband were to sell his mule and his last pair of shoes, he might be able to afford to bring you to Highgarden for a visit.บางทีถ้าสามียาจกของท่าน ยอมขายลากับรองเท้าคู่สุดท้าย เขาอาจจะมีเงินพอส่งเจ้าไปเยี่ยมเราที่ไฮการ์เด้น The Lion and the Rose (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pauperThe pauper was begging for a living.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยากไร้[N] pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง
คดีอนาถา[N] pauper's lawsuits, Example: คดีของสมชายเป็นคดีอนาถาเพราะเขาไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาล, Count unit: คดี, Thai definition: คดีแพ่งที่โจทย์หรือจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน
ไส้แห้ง[V] impoverish, See also: pauperize, be poor, Syn. ยากจน, อดอยาก, Example: ศิลปินในอดีต นอกจากจะไส้แห้งแล้ว ยังเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับเกียรติเยี่ยงอาชีพอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
คดีอนาถา[n. exp.] (khadī anāthā) EN: pauper's lawsuits   
คนอนาถา[n. exp.] (khon anāthā) EN: pauper   
คนจน[n. exp.] (khonjon) EN: poor ; poor people ; poor person ; pauper   FR: pauvre [m] ; défavorisé [m] ; nécessiteux [m] (vx)
กระจอกงอกง่อย[n.] (krajøk-ngøk-ngøi) EN: pauper   
ไส้แห้ง[v.] (saihaēng) EN: impoverish ; pauperize ; be poor   
ยาจก[n.] (yājok) EN: beggar ; pauper ; por man   FR: indigent [m] (vx) ; nécessiteux [m] (vx) ; pauvre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAUPER    P AO1 P ER0
PAUPERS    P AO1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pauper    (n) (p oo1 p @ r)
paupers    (n) (p oo1 p @ z)
pauperism    (n) (p oo1 p @ r i z @ m)
pauperize    (v) (p oo1 p @ r ai z)
pauperized    (v) (p oo1 p @ r ai z d)
pauperizes    (v) (p oo1 p @ r ai z i z)
pauperizing    (v) (p oo1 p @ r ai z i ng)
pauperization    (n) (p oo2 p @ r ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sozialhilfeempfänger {m} | Sozialhilfeempfänger {pl}pauper | paupers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紅芋[べにいも;ベニイモ, beniimo ; beniimo] (n) (1) (See 大薯) purple yam; water yam (Dioscorea alata); winged yam; (2) (See 紫芋) purple fleshed sweet potato (any one of several different such); (3) (uk) (See 芋貝) Conus pauperculus (species of cone shell) [Add to Longdo]
素寒貧[すかんぴん, sukanpin] (adj-na,n) penniless; dire poverty; pauper [Add to Longdo]
貧困者[ひんこんしゃ, hinkonsha] (n) pauper [Add to Longdo]
貧乏人[びんぼうにん, binbounin] (n) poor man; pauper; the poor; the indigent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pauper \Pau"per\, n. [L. See {Poor}.]
   A very poor person; one without any means of support,
   especially one dependent on private or public charity. Also
   used adjectively; as, pauper immigrants, pauper labor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pauper
   n 1: a person who is very poor

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pauper [pɑupər]
   pauper; poor man
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top