Search result for

patience

(59 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patience-, *patience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patience[N] ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, ขันติ, การหักห้ามใจ, Syn. forbearance, endurance, Ant. frailty, weakness
patience[N] การถอดไพ่, Syn. solitaire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patience(เพ'เวินซฺ) n. ความอดทน
impatience(อิมเพ'เชินซฺ) n. การขาดความอดทน,ความกระสับกระส่าย,ความใจร้อน, Syn. restiveness,

English-Thai: Nontri Dictionary
patience(n) ความอดทน,ขันติ,ความทรหดอดทน
impatience(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่อดทน,ความใจร้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patienceขันติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for your patience.ขอบคุณที่คุณอดทนรอ The Dreamscape (2008)
Said $100,000 and a little Patience.ถ้าอดทนอีกนิดก็จะมี 100,000 เหรียญ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Well,a little patience...ก็แค่ความอดทนนิดๆหน่อยๆ I Know What You Did Last Summer (2008)
No patience, No craftsmanship.ไม่อดทน ไม่มีฝีมือ Heaven and Hell (2008)
Patience, babe.อย่าใจร้อน Chuck Versus the Seduction (2008)
Patience Collect the data I need.อดทนไว้ เก็บข้อมูลที่ข้าต้องการ Star Wars: The Clone Wars (2008)
You must have patience. What are you trying to prove anyway?เจ้าต้องมีความอดทน เจ้าพยายามที่จะพิสูจน์อะไรกันแน่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
But with a great deal of training, and patience she might amount to something.แต่ถ้าหากว่าได้ฝึกอย่างหนักและอดทน นางน่าจะเป็นประโยชน์ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Patience, my friend.อดทนไว้ สหายข้า The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
You are my patience to the test Double "00"สงสัยนายต้องเป็นหนูลองยากับวิธี "นวดไข่" ของข้าแล้วล่ะ Meet the Spartans (2008)
What? A coincidence? I mean, there are no miracles, Patience.เป็นเรื่องบังเอิญ โลกนี้ไม่มีปาฏิหาริย์เพเชียน Henry Poole Is Here (2008)
Patience.เพเชียน Henry Poole Is Here (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patienceAnne has been knitting with patience.
patienceBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
patienceChildren sometimes lack patience.
patienceEverywhere he went, he taught love, patience, and most of all, non-violence.
patienceFred has very little patience, and it doesn't take much to make him fly off the handle.
patienceGenius is nothing but a great aptitude for patience.
patienceHave a little patience with what you're doing.
patienceHave patience for another day or two.
patienceHave patience with a friend rather than lose him forever.
patienceHe had reached the limits of his patience.
patienceHe was patience it self.
patienceHis patience is worn out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันตี[N] patience, See also: forbearance, Syn. ขันติ, ความอดทน, ความอดกลั้น, Example: อาจารย์ท่านมีขันตีสูงมาก ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบข้างง่ายๆ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ
ขันติ[N] patience, See also: forbearance, endurance, Syn. ความอดกลั้น, ความอดทน, Example: คุณจะต้องมีขันติมากกว่านี้จึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จ, Thai definition: ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขันตี[n.] (khantī) EN: patience ; forbearance   
ความไม่อดทน[n. exp.] (khwām mai otthon) FR: impatience [f]
ความอดกลั้น[n.] (khwām otklan) EN: tolerance ; endurance ; patience ; sufferance ; forbearance   FR: tolérance [f] ; indulgence [f]
ความอดทน[n.] (khwām otthon) EN: tolerance ; forbearance ; patience ; fortitude   FR: endurance [f] ; patience [f] ; tolérance [f]
ต่อแต้ม[n.] (tøtaēm) EN: dominoes card game ; solitaire ; patience   FR: dominos [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PATIENCE    P EY1 SH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Patience    (n) (p ei1 sh @ n s)
patience    (n) (p ei1 sh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patience {f} | Patiencen legenpatience | to play patience [Add to Longdo]
Patience {f}; Solitär {m} (Spiel)solitaire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
愛想が尽きる;愛想がつきる[あいそがつきる, aisogatsukiru] (exp,v1) to be disgusted with; to be fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with [Add to Longdo]
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love [Add to Longdo]
逸り気[はやりぎ, hayarigi] (n) (arch) impatience; eagerness [Add to Longdo]
隠忍[いんにん, innin] (n,vs) (1) patience; endurance; (2) undercover ninja; embedded ninja [Add to Longdo]
隠忍自重[いんにんじちょう, inninjichou] (n,vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something [Add to Longdo]
運根鈍[うんこんどん, unkondon] (n) luck, steadfastness and patience (the three keys to achieving success) [Add to Longdo]
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P) [Add to Longdo]
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐性[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] patience; endurance, #24,697 [Add to Longdo]
忍耐力[rěn nài lì, ㄖㄣˇ ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, ] patience; fortitude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Patience \Pa"tience\ (p[=a]"shens), n. [F. patience, fr. L.
   patientia. See {Patient}.]
   1. The state or quality of being patient; the power of
    suffering with fortitude; uncomplaining endurance of evils
    or wrongs, as toil, pain, poverty, insult, oppression,
    calamity, etc.
    [1913 Webster]
 
       Strengthened with all might, . . . unto all patience
       and long-suffering.          --Col. i. 11.
    [1913 Webster]
 
       I must have patience to endure the load. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Who hath learned lowliness
       From his Lord's cradle, patience from his cross.
                          --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or power of calmly or contentedly waiting for
    something due or hoped for; forbearance.
    [1913 Webster]
 
       Have patience with me, and I will pay thee all.
                          --Matt. xviii.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   3. Constancy in labor or application; perseverance.
    [1913 Webster]
 
       He learned with patience, and with meekness taught.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   4. Sufferance; permission. [Obs.] --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       They stay upon your patience.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bot.) A kind of dock ({Rumex Patientia}), less common in
    America than in Europe; monk's rhubarb.
    [1913 Webster]
 
   6. (Card Playing) Solitaire.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Patience}, {Resignation}.
 
   Usage: Patience implies the quietness or self-possession of
      one's own spirit under sufferings, provocations, etc.;
      resignation implies submission to the will of another.
      The Stoic may have patience; the Christian should have
      both patience and resignation.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monk \Monk\, n. [AS. munuc, munec, munc, L. monachus, Gr. ?, fr.
   mo`nos alone. Cf. {Monachism}.]
   1. A man who retires from the ordinary temporal concerns of
    the world, and devotes himself to religion; one of a
    religious community of men inhabiting a monastery, and
    bound by vows to a life of chastity, obedience, and
    poverty. "A monk out of his cloister." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Monks in some respects agree with regulars, as in
       the substantial vows of religion; but in other
       respects monks and regulars differ; for that
       regulars, vows excepted, are not tied up to so
       strict a rule of life as monks are.  --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A blotch or spot of ink on a printed page, caused
    by the ink not being properly distributed. It is
    distinguished from a friar, or white spot caused by a
    deficiency of ink.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of tinder made of agaric, used in firing the
    powder hose or train of a mine.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.)
    (a) A South American monkey ({Pithecia monachus}); also
      applied to other species, as {Cebus xanthocephalus}.
    (b) The European bullfinch.
      [1913 Webster]
 
   {Monk bat} (Zool.), a South American and West Indian bat
    ({Molossus nasutus}); -- so called because the males live
    in communities by themselves.
 
   {Monk bird}(Zool.), the friar bird.
 
   {Monk seal} (Zool.), a species of seal ({Monachus
    albiventer}) inhabiting the Black Sea, the Mediterranean
    Sea, and the adjacent parts of the Atlantic.
 
   {Monk's rhubarb} (Bot.), a kind of dock; -- also called
    {patience} ({Rumex Patientia}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 patience
   n 1: good-natured tolerance of delay or incompetence [syn:
      {patience}, {forbearance}, {longanimity}] [ant:
      {impatience}]
   2: a card game played by one person [syn: {solitaire},
     {patience}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 patience [pasjãs]
   patience
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top