Search result for

past

(161 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -past-, *past*
English-Thai: Longdo Dictionary
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
past[N] อดีต, See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว, Syn. antiquity, long ago, good old days, former times, Ant. the present, future, tomorrow
past[N] สิ่งที่เกิดในอดีต, See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. events, happenings
past[ADJ] ที่ผ่านไปแล้ว, Syn. before, previous, former
past[PREP] เลยผ่าน, See also: ผ่าน, หลัง, Syn. farther
pasta[N] พาสต้า, See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
paste[N] สิ่งที่มีลักษณะเหนียว, See also: แป้งเปียก, Syn. glue
paste[N] สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
pasty[ADJ] เหมือนแป้งเปียก
pastel[N] ดินสอสี, See also: ชอล์กสี, Syn. gouache
pastel[ADJ] เกี่ยวกับดินสอสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
past(พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย,พ้น
past participleกริยาช่อง 3
pasta(พาส'ทะ) n. อาหารแป้งเคล้าไข่
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก,ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย,การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก,ชก,ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์,ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ,ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
past(n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต
past(pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
paste(vt) ทำด้วยแป้งเปียก,ปิดแป้งเปียก,ทาแป้งเปียก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา
pastor(n) พระ,บาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paste printภาพพิมพ์กดกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurization; pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastilleยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ drop ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนได้เป็น pasteurisation [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasteurizationการพาสเจอร์ไรส์ [TU Subject Heading]
pasteurizationการฆ่าเชื้อแบบปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อโรคในอาหารที่เป็นของเหลว โดยใข้ความร้อนที่ไม่สูงนักแล้วทำให้เย็นลงอย่างเร็วเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารให้คงเดิม เช่น การฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมโดยให้ความร้อนประมาณ 62°C เป็นเวลา 30 นาทีแล้วทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastoral poetry, Thaiกวีนิพนธ์ท้องทุ่งไทย [TU Subject Heading]
Pastoral psychologyจิตวิทยาทางศิษยาภิบาล [TU Subject Heading]
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pasturesทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pastor[พาส เตอร์] (n ) ศาสนนาจารย์ ประจำโบสถ์ในคริสเตียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Past the first round of admissions at yale,เธอไม่มีทางจะผ่านรอบแรกของการคัดเลือก New Haven Can Wait (2008)
In the past, but not anymore.ในอดีต แต่ตอนนี้ไม่อีกแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Oh, oh, I know, with their pizza and pasta and... michelangelo.ฉันรู้ได้จาก พิซซ่า พาสต้า และไมเคิล แองเจโล Pret-a-Poor-J (2008)
So, uh, I was thinking you, me, assorted breakfast pastries.เอ่อ ผมกำลังคิดถึงคุณอยู่เลย ถึงสารพัดอาหารเช้า There Might be Blood (2008)
How many pastries exactly?มีเท่าไหร่ละขนมที่ว่า? There Might be Blood (2008)
One of the most important things that Lex taught meis you can't afford to live in the past.อย่าได้หลงตัวเองไป หนึ่งในหลายๆอย่างที่เล็กซ์ได้สอนฉันก็คือ อย่าได้ยึ Committed (2008)
No. It's in the past. Now, there's a little, um...ไม่ มันผ่านไปแล้ว ตอนนี้พูดเรื่องที่ ค้างอยู่เกี่ยวกับแหวนน่ะ Odyssey (2008)
All that time alone in a cell, I realized that... what I wanted in the past kept me from seeing what I have right now.ตลอดเวลาที่ฉันอยู่ตามลำพังในคุกใต้ดิน .. ฉันตระหนักว่า สิ่งที่ต้องการรักษาสิ่งที่ฉันพบในอดีต ถ้าสิ่งนั้นฉันคิดถูกต้อง และนั่นคือคุณ Odyssey (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
She's visited four other doctors in the past year, none of them found anything.ปีที่ผ่านมา เธอไปหาหมอมา 4 คน ไม่มีใครพบอะไรซักคน Lucky Thirteen (2008)
She confessed to some past meth use.ในอดีตเธอสารภาพบาปกับผู้ไถ่บาป Joy (2008)
I've leaned on friends in the past.ฉันเรียนรู้เพื่อนในอดีต The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastPast and future prison my heart.
pastThe rain has lasted for the past two days.
pastPlaying go is my favorite pastime.
pastThere is much more water in this lake now than in the past.
pastSchool begins at half past eight.
pastHis laziness is past the margin of endurance.
pastThe pictures are pasted on all sides.
pastI have my supper at a quarter past seven.
pastIn the past, there were no oral English classes in high school. Now many schools have oral communication classes.
pastHe dwelt on the pleasure of the past.
pastIn the past, the old used to be looked upon as experts in solving various problems of life.
pastI advised him not to grieve over the past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
พาสเจอไรซ์[N] pasteurization, Example: นมกล่องทุกกล่องผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai definition: กระบวนการฆ่าเชื้อโรคเพื่อถนอมอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
รุ่นเก่า[ADJ] past generation, See also: old generation, Syn. รุ่นก่อน, Ant. รุ่นใหม่, Example: ตอนนี้เรามีเสื้อของอังกฤษและอาเจนตินารุ่นเก่า หากสนใจมาดูของได้ที่ร้านนะครับ
อดีตภพ[N] past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
ความหลัง[N] past, See also: background, Example: บรรดาลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรีจัดงานเพื่อฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่เคารพรัก, Thai definition: เรื่องราวในอดีต
แปะ[V] stick, See also: paste, glue, Syn. ปิดแปะ, ประสาน, แนบ, Ant. ลอก, หลุด, Example: เขาเอาผ้าชิ้นหนึ่งแปะแผลไว้เพื่อกันแผลถูกน้ำ, Thai definition: เอาของแบนๆ บางๆ ติดทาบเข้าไป, ติดด้วยกาว
หย่อนใจ[V] relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน
ก๋วยจั๊บ[N] paste of rice flour, See also: boiled Chinese pasta square, Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ, Example: ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก
อดีตชาติ[N] past existence, See also: previous existence, previous birth, Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน, Example: เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ
หลัง[ADV] after, See also: past, Ant. ก่อน, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง อิตาลีมีแต่ความเสื่อมทราม ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมล้าหลัง, Thai definition: ตรงข้ามกับก่อน (ใช้แก่เวลาที่ผ่านพ้นไปแล้ว)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: pastor   FR: pasteur [m]
เบื้องหลัง[adv.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past   FR: avant
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanniwāt) EN: state of being husband and wife in the past life   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAST    P AE1 S T
PASTA    P AA1 S T AH0
PASTE    P EY1 S T
PASTS    P AE1 S S
PASTS    P AE1 S T S
PASTS    P AE1 S
PASTOR    P AE1 S T ER0
PASTEL    P AE0 S T EH1 L
PASTAS    P AA1 S T AH0 Z
PASTES    P EY1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
past    (v) (p aa s t)
pasta    (n) (p a1 s t @)
paste    (v) (p ei1 s t)
pasts    (n) (p aa1 s t s)
pasty    (n) (p a1 s t ii)
pasty    (j) (p ei1 s t ii)
pasted    (v) (p ei1 s t i d)
pastel    (n) (p a1 s t l)
pastes    (v) (p ei1 s t s)
pastor    (n) (p aa1 s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pastell {n}pastel [Add to Longdo]
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.] [Add to Longdo]
Pastellmaler {m}pastelist [Add to Longdo]
Pastellmalerei {f}pastel drawing [Add to Longdo]
Pastellton {n}; Pastell {n}pastel shade [Add to Longdo]
Paste {f} | Pasten {pl}paste | pastes [Add to Longdo]
Pastetchen {n} | Pastetchen {pl}patty | patties [Add to Longdo]
Pastete {f} | Pasteten {pl}pasty | pasties [Add to Longdo]
Pastete {f}pie [Add to Longdo]
Pasteurisierung {f}pasteurization [Add to Longdo]
Pastille {f}pastille [Add to Longdo]
Pastillierung {f}pastillation [Add to Longdo]
Pastinake {f}; Moorwurzel {f} [bot.] | Pastinaken {pl}parsnip | parsnips [Add to Longdo]
Pastor {m}parson [Add to Longdo]
Pastorale {f}pastoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative [Add to Longdo]
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] past; former, #5,846 [Add to Longdo]
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, ] past events; former happenings, #7,453 [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] paste; cream, #8,753 [Add to Longdo]
牧场[mù chǎng, ㄇㄨˋ ㄔㄤˇ, / ] pasture; grazing land; ranch, #20,172 [Add to Longdo]
草场[cǎo chǎng, ㄘㄠˇ ㄔㄤˇ, / ] pastureland, #21,241 [Add to Longdo]
糕点[gāo diǎn, ㄍㄠ ㄉㄧㄢˇ, / ] pastry, #22,428 [Add to Longdo]
牧草[mù cǎo, ㄇㄨˋ ㄘㄠˇ, ] pasture; forage grass; pasturage, #26,204 [Add to Longdo]
巴氏[Bā shì, ㄅㄚ ㄕˋ, ] Pasteur, #35,746 [Add to Longdo]
牧人[mù rén, ㄇㄨˋ ㄖㄣˊ, ] pastor; pastoral, #59,390 [Add to Longdo]
今昔[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] past and present; yesterday and today, #59,734 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste [Add to Longdo]
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste [Add to Longdo]
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste [Add to Longdo]
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\, prep.
   1. Beyond, in position, or degree; further than; beyond the
    reach or influence of. "Who being past feeling." --Eph.
    iv. 19. "Galled past endurance." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Until we be past thy borders.     --Num. xxi.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       Love, when once past government, is consequently
       past shame.              --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond, in time; after; as, past the hour.
    [1913 Webster]
 
       Is it not past two o'clock?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Above; exceeding; more than. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Not past three quarters of a mile.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Bows not past three quarters of a yard long.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\, a. [From {Pass}, v.]
   Of or pertaining to a former time or state; neither present
   nor future; gone by; elapsed; ended; spent; as, past
   troubles; past offences. "Past ages." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Past master}. See under {Master}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\, n.
   A former time or state; a state of things gone by. "The past,
   at least, is secure." --D. Webster.
   [1913 Webster]
 
      The present is only intelligible in the light of the
      past, often a very remote past indeed.  --Trench.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Past \Past\ (p[.a]st), adv.
   By; beyond; as, he ran past.
   [1913 Webster]
 
      The alarum of drums swept past.     --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 past
   adv 1: so as to pass a given point; "every hour a train goes
       past" [syn: {by}, {past}]
   adj 1: earlier than the present time; no longer current; "time
       past"; "his youth is past"; "this past Thursday"; "the
       past year" [ant: {future}, {present(a)}]
   2: of a person who has held and relinquished a position or
     office; "a retiring member of the board" [syn: {past(a)},
     {preceding(a)}, {retiring(a)}]
   n 1: the time that has elapsed; "forget the past" [syn: {past},
      {past times}, {yesteryear}] [ant: {future}, {futurity},
      {hereafter}, {time to come}]
   2: a earlier period in someone's life (especially one that they
     have reason to keep secret); "reporters dug into the
     candidate's past"
   3: a verb tense that expresses actions or states in the past
     [syn: {past}, {past tense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top