หรือคุณหมายถึง paßer?
Search result for

passer

(61 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passer-, *passer*
English-Thai: Longdo Dictionary
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passer[N] ผู้ผ่าน, See also: ผู้ทำให้ผ่าน, คนเดินผ่าน, Syn. passer-by
passerby[N] คนผ่านไปมา, See also: คนเดินผ่าน
passer-by[N] คนเดินผ่าน, See also: คนเดินไปมา, Syn. bystander, onlooker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passer(พาส'เซอะ) n. ผู้ผ่าน,ผู้ลงมติให้ผ่านได้
passer-by(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerby(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerineadj. ที่สมารถเกาะกิ่งไม่ได้ n. นกดังกล่าว
laissez-passer(เลเซพาเซ') n. การอนุญาต,บัตรอนุญาต,พาสปอร์ต pl. laissez-passer, Syn. permit

English-Thai: Nontri Dictionary
passer(n) ผู้สัญจร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Broken leg. Passerby pulled him out.ขาหัก คนผ่านไปช่วยเขาไว้ The Lazarus Project (2008)
This' witness passero not you '.เผชิญหน้ากับปัญหา และผ่านมันไปด้วยกัน Chuck Versus the Dream Job (2009)
A nomad passing through? A passerby wouldn't have left Bella's father alive.คนผ่านมาเฉยๆคงไม่ปล่อยพ่อเบลลา มีชีวิตไว้แน่ๆ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
To passersby, it looked like any parentเพื่อที่จะรอดไปได้ มันดูเหมือนพ่อแม่ Mosley Lane (2010)
You don't think this is visible to passersby?เธอเดินผ่านตรงนี้แล้วตาเธอมองไม่เห็นบ้างรึไง ห๊ะ? Episode #1.1 (2010)
Okay, LeBron's a better rebounder and passer.เลอบรอนทั้งรับและส่งลูกได้ดีกว่า Bad Teacher (2011)
It wouldn't interest a passerby like yourself.คุณคงไม่สนใจเท่าไหร่ The Flowers of War (2011)
# I refuse to answer Talk about the passer ## หรือคุยเกี่ยวกับคนข้างถนน # Comeback (2011)
Before you were just a passerby.ตอนนี้คุณก็เป็นแค่คนที่ผ่านมา Me Too, Flower! (2011)
Just another passer-by going by.แค่ทักทายคนเดินผ่านไป สไตล์พี่มืด Tower Heist (2011)
- Can be any passerby.-เผื่อมีใครผ่านมา Mirror Mirror (2012)
Hey, Johnny Passerby, this job's getting bigger than my wife's credit card bill at Marshalls.เฮ้ Johnny Passerby งานนี้มันชักจะใหญ่กว่า กองบิลบัตรเครดิตเมียฉันที่ Marshalls ซะแล้ว The First Chang Dynasty (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passerHe gave a momentary glance to the passers by.
passerI enquired of a passer-by which road to take.
passerThe explosion killed several passers-by.
passerThey distributed pamphlets to passers-by.
passerTraffic and passers-by stopped as they were slowly seen off from the little village.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิกทาง[n. exp.] (baiboēk thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder   FR: passerelle [f]
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บัตรผ่าน[n. exp.] (bat phān) FR: laissez-passer [m]
บัตรผ่านทาง[n. exp.] (bat phān thāng) EN: pass ; laissez passer   FR: laissez-passer [m]
ใช้ชีวิต[v. exp.] (chai chīwit) EN: live ; spend one's life ; make a living   FR: passer sa vie
ใช้เวลา[v. exp.] (chai wēlā) EN: spend time ; take time   FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer
ใช้เวลาว่าง[v. exp.] (chai wēlā wāng) FR: s'occuper ; passer son temps
เดินผ่าน[v.] (doēn phān) EN: pass ; walk past   FR: passer devant ; passer (par) ; dépasser
ห้ามผ่าน[n. exp.] (hām phān) FR: passage interdit ; interdiction de passer

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSER    P AE1 S ER0
PASSERO    P AA0 S EH1 R OW0
PASSERS    P AE1 S ER0 Z
PASSERBY    P AE1 S ER0 B IY0
PASSERSBY    P AE1 S ER0 Z B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passersby    (n) (p a1 s @ s b ai)
passer-by    (n) - (p aa2 s @ - b ai1)
passers-by    (n) - (p aa2 s @ z - b ai1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passerinitangare {f} [ornith.]Scarlet-rumped Tanager [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キングエンゼル[, kinguenzeru] (n) king angelfish (Holacanthus passer) [Add to Longdo]
レッセフェールレッセパッセ[, ressefe-ruressepasse] (exp) laissez faire, laissez passer (fre [Add to Longdo]
尉鶲[じょうびたき;ジョウビタキ, joubitaki ; joubitaki] (n) (uk) Daurian redstart (species of passerine bird, Phoenicurus auroreus) [Add to Longdo]
黄雀[こうじゃく, koujaku] (n) (See 雀・1) tree sparrow (Passer montanus) [Add to Longdo]
菊戴[きくいただき;キクイタダキ, kikuitadaki ; kikuitadaki] (n) (uk) goldcrest (species of passerine bird, Regulus regulus) [Add to Longdo]
金腹[きんぱら;キンパラ, kinpara ; kinpara] (n) (uk) chestnut munia (species of passerine bird, Lonchura atricapilla); black-headed munia [Add to Longdo]
検査係[けんさがかり, kensagakari] (n) inspector; gauger; passer [Add to Longdo]
五色野路子[ごしきのじこ;ゴシキノジコ, goshikinojiko ; goshikinojiko] (n) (uk) painted bunting (Passerina ciris) [Add to Longdo]
行人[こうじん, koujin] (n) passer-by; traveler; traveller [Add to Longdo]
山椒喰[さんしょうくい;サンショウクイ, sanshoukui ; sanshoukui] (n) (uk) ashy minivet (species of passerine bird, Pericrocotus divaricatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路人[lù rén, ㄌㄨˋ ㄖㄣˊ, ] passer-by, #7,805 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passer \Pass"er\, n.
   One who passes; a passenger.
   [1913 Webster] passerby

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passer
   n 1: a person who passes by casually or by chance [syn:
      {passerby}, {passer-by}, {passer}]
   2: a person who passes as a member of a different ethnic or
     racial group
   3: a student who passes an examination
   4: (football) a ball carrier who tries to gain ground by
     throwing a forward pass [syn: {passer}, {forward passer}]
   5: type genus of the Passeridae [syn: {Passer}, {genus Passer}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 passer [pase]
   give
   pass; pass by
   pass; spend
   pass; pass by
   overtake; pass by
   cross; go beyond; transfer
   go beyond
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 passer
   canary
   sparrow
   ostrich
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top