Search result for

passenger

(82 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passenger-, *passenger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passenger[N] ผู้โดยสาร, See also: ผู้เดินทาง, คนโดยสาร, Syn. rider, traveller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ,รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
This el train had no passengers on it. It was just being moved downtown.นี้เอรถไฟมีผู้โดยสารที่มันไม่มี มันเป็นเพียงแค่ถูกย้ายเมือง 12 Angry Men (1957)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The white zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีขาวสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
The red zone is for loading and unloading of passengers only.เขตสีแดงสำหรับการขึ้นลง ของผู้โดยสารเท่านั้น Airplane! (1980)
There's a passenger on your Chicago flight, a little girl named Lisa Davis, en route to Minneapolis.มีผู้โดยสารคนหนึ่ง บนเที่ยวบิน 209 ไปชิคาโกของคุณ เป็นเด็กผู้หญิงชื่อลิซ่า เดวิส จะเดินทางไปมินนีอาโปลิส Airplane! (1980)
Captain, a woman passenger is very sick.กัปตันคะ มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่สบายมากค่ะ Airplane! (1980)
- We have sick passengers.- เรามีผู้โดยสารไม่สบายค่ะ Airplane! (1980)
Doctor, two more are sick. The other passengers are worried.หมอคะ มีป่วยอีก 2 คนแล้ว ผู้โดยสารคนอื่นๆ กำลังวิตก Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passengerA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
passengerA few passengers went on board the plane.
passengerA highwayman robbed a foot passenger of his money.
passengerAll passengers are required to show their tickets.
passengerAll the passengers aboard were killed in the crash.
passengerAll the passengers got seasick during the storm.
passengerAll the passengers left the plane in a hurry.
passengerAll the passengers were killed in the crash.
passengerAll the passengers were requested to get off the train.
passengerAll the passengers were saved from drowning.
passengerAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
passengerA lot of passengers were injured in the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
รถโดยสารประจำทาง[N] bus, See also: passenger car, omnibus, Syn. รถเมล์, รถประจำทาง, Example: เขากลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทาง, Count unit: คัน,สาย, Thai definition: รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง, Notes: (กฎหมาย)
คนโดยสาร[N] passenger, Syn. ผู้โดยสาร, Example: คนขับรถสองแถวไม่คำนึงถึงความพอใจของคนโดยสารเลยสักนิด, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
คนโดยสาร[n.] (khondøisān) EN: passenger   FR: passager [m] ; passagère [f]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
เพื่อนโดยสาร[n. exp.] (pheūoen dōisān) EN: fellow passenger   
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthāng) EN: traveler = traveller ; voyager ; passenger   FR: voyageur [m]
ผู้โดยสาร[n.] (phūdōisān) EN: passenger   FR: passager [m] ; passagère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSENGER    P AE1 S AH0 N JH ER0
PASSENGERS    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGER'S    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGERS'    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passenger    (n) (p a1 s i n jh @ r)
passengers    (n) (p a1 s i n jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfertigungsgebäude {n}passenger terminal [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Insassenversicherung {f}passenger insurance [Add to Longdo]
Passagier {m}; Reisender {m} | Passagiere {pl} | blinder Passagier; versteckter Passagier | blinde Passagiere; versteckte Passagierepassenger | passengers | stowaway; bilker | stowaways [Add to Longdo]
Passagierdampfer {m}passenger steamer [Add to Longdo]
Passagierflugzeug {n} | großes Passagierflugzeugpassenger plane | airliner [Add to Longdo]
Personenbeförderung {f}passenger transport; passenger transportation [Am.] [Add to Longdo]
Personenwagen {m} (Eisenbahn)passenger coach; passenger car [Am.] [Add to Longdo]
Personenverkehr {m}passenger traffic [Add to Longdo]
Personenzug {m}passenger train [Add to Longdo]
Pkw-Anhänger {m}passenger car trailer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[, sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
パッセンジャー[, passenja-] (n) passenger [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
貨客[かきゃく, kakyaku] (n) freight and passengers [Add to Longdo]
貨客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ, / ] passenger plane [Add to Longdo]
客轮[kè lún, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] passenger ship [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic [Add to Longdo]
载客车[zài kè chē, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] passenger train (or bus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 passenger \pas"sen*ger\ (p[a^]s"s[e^]n*j[~e]r), n. [OE. & F.
   passager. See {Passage}, and cf. {Messenger}.]
   1. A passer or passer-by; a wayfarer. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A traveler by some established conveyance, as a coach,
    steamboat, railroad train, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Passenger falcon} (Zool.), a migratory hawk. --Ainsworth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 passenger
   n 1: a traveler riding in a vehicle (a boat or bus or car or
      plane or train etc) who is not operating it [syn:
      {passenger}, {rider}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top