Search result for

pass away

(48 entries)
(0.5874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pass away-, *pass away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pass away[PHRV] ใช้ (เวลาเย็น)
pass away[PHRV] หายไป, See also: เลิก, ยุติ, Syn. go away, go off
pass away[PHRV] เสีย, See also: จากไป (ตาย), เสียชีวิต, Syn. conk out, kick off, pass on

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am not afraid of being overpowered by the impression. It will pass away soon enough.พ่อไม่กลัวว่ามันจะประทับไว้ในความทรงจำหรอก เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปในไม่ช้า Episode #1.5 (1995)
Even love can pass away.ยังไงรักก็จะเป็นอดีต Formula 17 (2004)
I prayed that she would pass away slowly without pain.ผมภาวนาให้ท่าน The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
When did she pass away?เธอจากไปตอนไหนหรือครับ Page Turner (2008)
Didn't Mr. Beneke pass away?ดูเหมือนว่าพวกเขาเข้าร่วมครงการรักษ์โลกสีเขียว หรืออะไรสักอย่างนี่แหล่ะ ฉันไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ตอนฉันอยู่ในนั้น Negro Y Azul (2009)
She was still going to pass away in the end, but she ended up making you lose all the money from the divorce and the apartment.ไหน ๆ ก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้ว สุดท้ายเธอก็ทำให้คุณเสียเงินทั้งหมดที่ได้จากการหย่า แล้วก็เงินที่ขายอพาร์ตเมนต์ Oh! My Lady (2010)
Other than when my country perished or when my parents pass away...ถึงชาติจะล่มจม หรือครอบครัวฉันล้มหายตายจาก Episode #1.10 (2010)
- When did your parents pass away?- พ่อแม่ คุณจากไปตั้งแต่เมื่อไหร่? Episode #1.13 (2010)
When did they pass away?เสียไปเมื่อไหร่หละ? Episode #1.10 (2010)
If your parents pass away early, you should marry early, and...ถ้าพ่อแม่ของคุณเสียเร็ว คุณควรแต่งงานเร็วๆ และ ... Episode #1.10 (2010)
My seen my to pass away granny.คุณยายที่เสียไปแล้วของฉัน Spellbound (2011)
When did she pass away?จนกว่าจะตาย You've Fallen for Me (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass awayThe patient may pass away at any moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย, Ant. ชาตะ, Example: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กลับบ้านเก่า[V] die, See also: pass away, Syn. ตาย, Example: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง, Notes: (ปาก)
สวรรคต[V] pass away, See also: die, Syn. สิ้นพระชนม์, Ant. ประสูติิ
สิ้นพระชนม์[V] pass away, See also: die, Syn. สวรรคต, ตาย, Ant. เกิด, ประสูติิ
ถึงอนิจกรรม[V] die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อนิจกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: ท่านเจ้าคุณป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนถึงอนิจกรรม 3 วันเท่านั้น
ถึงอสัญกรรม[V] die, See also: pass away, Syn. ถึงแก่อสัญกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต, Example: อดีตนายกรัฐมนตรีถึงอสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาล
วางวาย[V] die, See also: pass away, perish, Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา, Example: เจ้าจะต้องวางวายเป็นแน่แท้ หากเจ้าไม่ทำตามที่สาบานไว้, Thai definition: ไม่มีชีวิตอีกต่อไป
ลาจาก[V] die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว
สิ้นใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดับชีพ[v.] (dapchīp) EN: pass away ; die   FR: mourir
ดับสังขาร[v.] (dap sangkhān) EN: pass away ; die   FR: mourir
ดับศูนย์ [v.] (dapsūn) EN: pass away ; die   FR: mourir
จบชีวิต[v. exp.] (jop chīwit) EN: die ; pass away ; stop living   FR: terminer sa vie ; mourir ; mettre fin à ses jours
จุติ[v.] (juti) EN: die ; pass away ; stop living   FR: mourir ; s'éteindre
กลับบ้านเก่า[v. exp.] (klapbān kao) EN: die ; pass away   FR: mourir
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; kick the bucket ; pass away ; snuff it   FR: mourir ; décéder
มรณะ[v.] (mørana) EN: die ; pass away   FR: mourir
มอด[v.] (møt) EN: die ; pass away   FR: mourir ; s'éteindre
มอดม้วย[v.] (møt mūay) EN: die ; perish ; pass away   

Japanese-English: EDICT Dictionary
お隠れになる;御隠れになる[おかくれになる, okakureninaru] (exp,v5r) to die; to decease; to perish; to pass away [Add to Longdo]
過ぎ去る;過去る[すぎさる, sugisaru] (v5r,vi) to pass; to pass away [Add to Longdo]
鬼籍に入る[きせきにいる, kisekiniiru] (exp,v5r) to pass away; to join the majority [Add to Longdo]
行く(P);往く(oK);逝く(oK)[いく(P);ゆく(P), iku (P); yuku (P)] (v5k-s,vi) (1) (See 来る・くる) to go; (2) (い sometimes omitted in auxiliary use) (See 旨く行く) to proceed; to take place; (3) (逝く only) to die; to pass away; (aux-v) (4) to continue; (P) [Add to Longdo]
死亡[しぼう, shibou] (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P) [Add to Longdo]
身罷る[みまかる, mimakaru] (v5r,vi) to pass away; to die [Add to Longdo]
息を引き取る[いきをひきとる, ikiwohikitoru] (exp,v5r) to pass away; to breathe one's last [Add to Longdo]
卒する[そっする, sossuru] (vs-s) to die; to pass away [Add to Longdo]
他界[たかい, takai] (n) (1) death; the next world; (vs) (2) to pass away; to die [Add to Longdo]
没す[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See 没する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
去逝[qù shì, ㄑㄩˋ ㄕˋ, ] pass away; die [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pass away
   v 1: pass from physical life and lose all bodily attributes and
      functions necessary to sustain life; "She died from
      cancer"; "The children perished in the fire"; "The patient
      went peacefully"; "The old guy kicked the bucket at the age
      of 102" [syn: {die}, {decease}, {perish}, {go}, {exit},
      {pass away}, {expire}, {pass}, {kick the bucket}, {cash in
      one's chips}, {buy the farm}, {conk}, {give-up the ghost},
      {drop dead}, {pop off}, {choke}, {croak}, {snuff it}] [ant:
      {be born}]
   2: go out of existence; "She hoped that the problem would
     eventually pass away"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top