Search result for

partner

(118 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partner-, *partner*
English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, R. partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partner[N] หุ้นส่วน, See also: ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ, Syn. accessory, accomplice, colleague, cooperator
partner[N] คู่สมรส, See also: คู่สามีหรือภรรยา, Syn. consort, spouse
partner[N] คู่เต้นรำ, Syn. accessory, accomplice, colleague
partner[VT] เป็นหุ้นส่วน (เช่นในเกมหรือการเต้นรำ), See also: เป็นคู่หรือจับคู่
partner off[PHRV] จับคู่ (โดยเฉพาะชายและหญิง), Syn. pair off
partnership[N] ห้างหุ้นส่วน, See also: ห้างหุ้นส่วนจำกัด, Syn. business, company
partnership[N] พันธมิตร, Syn. association, alliance, participation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partner(พาร์ท'เนอะ) n. หุ้นส่วน, See also: partnership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
partner(n) หุ้นส่วน,คู่คิด,คู่ขา,ผู้ร่วมมือ
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partnerผู้เป็นหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnershipห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership agreementสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership insuranceการประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ มีความหมายเหมือนกับ business insurance และ corporation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, ordinaryห้างหุ้นส่วนสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partnerหุ้นส่วน [การบัญชี]
Partnershipหุ้นส่วน [TU Subject Heading]
partnershipความเป็นหุ้นส่วน [การทูต]
Partnershipห้างหุ้นส่วน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
partner country (n ) เจ้าภาพร่วม
partnership (n ) ความร่วมมือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Partner?คู่หู Pilot (2015)
I'm Blake. This is my partner, Tom. Tom, say what's up.ฉัน เบลคก์ นี่เพื่อนของฉัน ทอม \ ทอม ทักทายโบลท์สิ Bolt (2008)
Maybe if you had a partner.บางทีถ้านาย มี ทีมงาน Superhero Movie (2008)
My partner is in pursuit of a suspect.คู่หูผมเป็นผู้ต้องสงสัย Vantage Point (2008)
Control is down, my partner is in pursuit of a suspect.ห้องควบคุม,ขาดการติดต่อ คู่หูผมกำลังตามล่าผู้ต้องสงสัย Vantage Point (2008)
Because we have a partnership.เพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วนกัน Body of Lies (2008)
Well, that's yours. You can keep that because we're partners.งั้นยกให้ ในฐานะหุ้นส่วนกัน Body of Lies (2008)
We are partners. Allies, no?เราเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่เหรอ Body of Lies (2008)
My parents would only be happy if I became a partner at a major law firm.พ่อแม่ฉันจะดีใจมากถ้ารู้ว่าฉันแต่งงานซะได้ แปลกจัง The Ramen Girl (2008)
Okay, ladies, fan out and find a partner.โอเค สาวๆ กระจายกันไปแล้วไปหาคู่เต้นกัน The House Bunny (2008)
He's great. He's a wonderful lab partner. He'll keep an eye on her.เขายอดมาก เป็นคู่แล็บที่น่าทึ่ง เขาจะคอยจับตาดูเธอ Pineapple Express (2008)
This is teamwork. This is a partnership. We are in this together.นี่เป็นทีมเวิร์ก นี่คือการเป็นคู่หู เราต้องทำเรื่องนี้ด้วยกัน Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partnerAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
partnerAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
partnerApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
partnerHe is a partner in crime.
partnerHe is my good partner.
partnerHer conditions for choosing a marriage partner took priority.
partnerHowever not attacking your partner in sparring is not a kindness!
partnerI'd like you to be my partner.
partnerIn the absence of my travel partner I took several solo trips.
partnerI partnered her in tennis.
partnerIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
partnerI was partnered with him in tennis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมหุ้น[N] partner, Syn. หุ้นส่วน, ผู้เป็นหุ้นส่วน, Example: เราจะมีการปันผลกำไรให้ผู้ร่วมหุ้นทุกคนแน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาลงหุ้นด้วยในห้างหุ้นส่วน สิ่งที่นํามาลงหุ้นด้วยนั้นจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือลงแรงงานก็ได้
คู่ขา[N] playmate, See also: partner, buddy, Syn. คู่เล่น, Example: ตั้มเป็นคู่ขาที่ดีของจ้อยทำให้เขาชนะการแข็งแบดมินตันคู่ทุกครั้ง, Thai definition: คู่เล่นร่วมกัน, คู่แสดงหรือคู่เล่นที่เข้ากันได้ดี
คู่ครอง[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, Example: พ่อแม่ทุกคนหวังจะเห็นลูกมีคู่ครองที่ดี, Count unit: คน
คู่เคียง[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่รัก, คู่สมรส, คู่ครอง, คู่สามีภรรยา, Example: เธอเป็นคู่เคียงเขามาตลอดชีวิต, Thai definition: ผัวเมียที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
คู่ชีวิต[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่สมรส, คู่สามีภรรยา, คู่ทุกข์คู่ยาก, คู่ครอง, Example: ในที่สุดวรเชษฐ์ก็เลือกพิมพ์พรรณเป็นคู่ชีวิต
คู่เล่น[N] buddy, See also: partner, Syn. คู่ขา, Thai definition: คู่เล่นร่วมกัน, คู่แสดงหรือคู่เล่นที่เข้ากันได้ดี
คู่สัญญา[N] parties, See also: partners of contract, Example: คู่สัญญาต่างลงนามในสัญญาด้วยความเต็มใจ, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในสัญญา, Notes: (กฎหมาย)
คู่สามีภรรยา[N] spouse, See also: partner, mate, husband and wife, couple, Syn. คู่ชีวิต, คู่เคียง, คู่สมรส, คู่ครอง, Example: ชีวิตของท่านเจ้าคุณและคุณหญิงเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายและเป็นแบบอย่างให้อนุชนได้
ภาคินี[N] partner, See also: female partner, woman partner, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้มีส่วนในกิจการ, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ห้างหุ้นส่วน[N] partnership, Example: เขากับเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นมา, Thai definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้างหุ้นส่วน[n.] (hānghunsuan) EN: partnership   
ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hānghunsuan jamkat) EN: limited partnership   
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hānghunsuan sāman) EN: ordinary partnership   
หุ้นส่วน[n.] (hunsuan) EN: partner ; business partner ; associate ; partnership   FR: partenaire [m]
หุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.)[n. exp.] (hunsuan jamkat) EN: limited partnership   
หุ้นส่วนรอง[n. exp.] (hunsuan røng) EN: junior partner   
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sāman) EN: ordinary partnership   
หุ้นส่วนธุรกิจ[n. exp.] (hunsuan thurakit) EN: business partner   
หุ้นส่วนใหญ่[n. exp.] (hunsuan yai) EN: senior partner   
การเลิกห้างหุ้นส่วน[n. exp.] (kān loēk hānghunsuan) EN: dissolution of partnership   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTNER    P AA1 R T N ER0
PARTNERS    P AA1 R T N ER0 Z
PARTNER'S    P AA1 R T N ER0 Z
PARTNERS'    P AA1 R T N ER0 Z
PARTNERING    P AA1 R T N ER0 IH0 NG
PARTNERSHIP    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P
PARTNERSHIPS    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P S
PARTNERSHIP'S    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P S
PARTNERSHIPS'    P AA1 R T N ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partner    (v) (p aa1 t n @ r)
partners    (v) (p aa1 t n @ z)
partnered    (v) (p aa1 t n @ d)
partnering    (v) (p aa1 t n @ r i ng)
partnership    (n) (p aa1 t n @ sh i p)
partnerships    (n) (p aa1 t n @ sh i p s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partner {m} | Partner {pl}mate | mates [Add to Longdo]
Partner {m} | Partner {pl}pard | pards [Add to Longdo]
Partner {m}; Geschäftspartner {m}associate partner [Add to Longdo]
Partner {m}; Partnerin {f}; Lebenspartner {m}; Lebenspartnerin {f} (in wilder Ehe; nicht verheiratet)cohabitant [Add to Longdo]
Partnerfirma {f}associated company [Add to Longdo]
Partnerschaft {f}partnership [Add to Longdo]
Partnerstadt {f} | Partnerstädte {pl}twin town; twin city | twin towns; twin cities [Add to Longdo]
partnerschaftlich {adj}fair; based on partnership [Add to Longdo]
partnerschaftliches Verhaltencooperation [Add to Longdo]
Partnergrundel {f} (Amblyeleotris spp.); Symbiosegrundel {f} (Cryptocentrus spp.; Stonogobiops spp.) [zool.]watchman goby [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イコールパートナー[, iko-rupa-tona-] (n) equal partner [Add to Longdo]
スパーリングパートナー[, supa-ringupa-tona-] (n) sparring partner [Add to Longdo]
ハプニングバー[, hapuninguba-] (n) partner-swapping sex club (wasei [Add to Longdo]
ハプバー[, hapuba-] (n) (abbr) (See ハプニングバー) partner-swapping sex club [Add to Longdo]
パートナー[, pa-tona-] (n) partner; (P) [Add to Longdo]
パートナーシップ[, pa-tona-shippu] (n) partnership [Add to Longdo]
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] (n) {comp} partner relation [Add to Longdo]
ビジネスパートナー[, bijinesupa-tona-] (n) business partner [Add to Longdo]
ペアを組む[ペアをくむ, pea wokumu] (exp,v5m) to form a pair (pairs); to partner [Add to Longdo]
顔射;顔謝[がんしゃ, gansha] (n,vs) ejaculation onto partner's face [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伙伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner (for an activity), #3,302 [Add to Longdo]
相伴[xiāng bàn, ㄒㄧㄤ ㄅㄢˋ, ] partner; together, #9,576 [Add to Longdo]
合伙人[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, ] partner; associate, #16,083 [Add to Longdo]
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant, #17,536 [Add to Longdo]
对家[duì jiā, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, / ] partner (in four person game); family of proposed marriage parnter, #32,443 [Add to Longdo]
合夥人[hé huǒ rén, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄣˊ, ] partner [Add to Longdo]
夥伴[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner; companion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]
通信相手[つうしんあいて, tsuushin'aite] communications partner, entity at the end of a communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
相手[あいて, aite] Partner, Gegner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partner \Part"ner\, v. t.
   To associate, to join. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partner \Part"ner\ (p[aum]rt"n[~e]r), n. [For parcener,
   influenced by part.]
   1. One who has a part in anything with an other; a partaker;
    an associate; a sharer. "Partner of his fortune." --Shak.
    Hence:
    (a) A husband or a wife.
    (b) Either one of a couple who dance together.
    (c) One who shares as a member of a partnership in the
      management, or in the gains and losses, of a business.
      [1913 Webster]
 
         My other self, the partner of my life. --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. (Law) An associate in any business or occupation; a member
    of a partnership. See {Partnership}.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Naut.) A framework of heavy timber surrounding an
    opening in a deck, to strengthen it for the support of a
    mast, pump, capstan, or the like.
    [1913 Webster]
 
   {Dormant partner}, or {Silent partner}. See under {Dormant},
    a.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Associate; colleague; coadjutor; confederate; partaker;
     participator; companion; comrade; mate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partner
   n 1: a person's partner in marriage [syn: {spouse}, {partner},
      {married person}, {mate}, {better half}]
   2: an associate in an activity or endeavor or sphere of common
     interest; "the musician and the librettist were
     collaborators"; "sexual partners" [syn: {collaborator},
     {cooperator}, {partner}, {pardner}]
   3: a person who is a member of a partnership
   v 1: provide with a partner
   2: act as a partner; "Astaire partnered Rogers"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 partner [pɑrtnər]
   companion
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Partner [partnr] (n) , pl.
   mate; mates; pard; pards; partner
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top