Search result for

parties

(52 entries)
(0.0593 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parties-, *parties*, partie , party
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parties in interestคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partiesปาร์ตี้ [TU Subject Heading]
Parties to actionsผู้มีส่วนได้เสียในการฟ้องคดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In fact, you may want to start avoiding engagement parties all together.หลังจากที่เธอทำลายงานหมั้นของลาน่า Committed (2008)
Sounds like one of your parties.ถ้าทางของโปรดหน้าน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
She parties until 3:00 a.m., that's why she's always tired.เธอมีปาร์ตี้ถึง ตี 3 เกือบทุกวัน นั่นบอกได้ว่าทำไหมเธอถึงอ่อนล้าเสมอ Lucky Thirteen (2008)
Well, they have great parties, and... boys actually like them.ก็แบบว่า พวกนั้นมีปาร์ตี้เจ๋งๆ แล้ว.. หนุ่มๆก็เพียบ The House Bunny (2008)
I'm an expert at parties and boys. I'm a Bunny.เรื่องพวกนี้ฉันรู้ดี ฉันเป็นบันนี้ The House Bunny (2008)
This is Aztec Night, the first of many awesome Zeta parties to come.นี่มันคืนของ แอ็กเท็ค ปาร์ตี้แรกของชาวซีต้า . The House Bunny (2008)
Yeah, and since then, we've added some pretty kick-ass parties to the list.ช่าย จากนั้นเราเพิ่ม ปาร์ตี้มันส์ๆ ลงไป The House Bunny (2008)
Now, one of the challenges of life as a president is the endless round of cocktail parties, social engagements, banquets.ที่้นี้ สิ่งหนึ่งที่ท้าทายชีวิต ในฐานะ ปธน. คืองานเลี้ยงที่ไม่ค่อยจะเลิกรา พวกงานค็อกเทลล์ ปาร์ตี้ งานเ้ข้าสังคม งานเลี้ยง Frost/Nixon (2008)
Do you know those parties of yours?คุณจำไอ้งานเลี้ยงพวกนั้นของคุณ Frost/Nixon (2008)
Carol used to be a little crazy, man. She used to throw tickle parties.เมื่อก่อนแครอลค่อนข้างเพี้ยน เธอเคยจัดปาร์ตี้จั๊กจี๋ด้วย Pineapple Express (2008)
Yeah, well, these parties are lame.ใช่ งานเลี้ยงห่วงมาก Loyal and True (2008)
Without both partiesโดยที่เราทั้งสองฝ่าย The Price (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partiesA combination of parties formed the new government.
partiesAn agreement binding on both parties.
partiesBoth parties took a step towards a solution.
partiesCocktail parties can be boring.
partiesHe is considered to be one of the interested parties.
partiesHe mediated between the two parties.
partiesHe often turned up at parties without an invitation in his days.
partiesI like to serve unusual foods at my dinner parties.
partiesIn the Edo period moon-viewing parties were very popular.
partiesI very much like going to parties and meeting people.
partiesJapanese speakers of English often have difficulty in dealing with informal conversation, such as at parties or in small informal groups.
partiesLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่ความ[N] litigants, See also: parties in a lawsuit, Syn. คู่กรณี, Example: โครงการเร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่คู่ความในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย, Thai definition: บุคคลผู้ยื่นคำฟ้อง หรือถูกฟ้องต่อศาลและหมายความรวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ, Notes: (กฎหมาย)
คู่สัญญา[N] parties, See also: partners of contract, Example: คู่สัญญาต่างลงนามในสัญญาด้วยความเต็มใจ, Thai definition: บุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีในสัญญา, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่ความ[n.] (khūkhwām) EN: litigant ; parties in a lawsuit   FR: partie [f] ; plaideur [m]
คู่สัญญา[n. exp.] (khū sanyā) EN: party to a contract ; parties   
กรอฟันส่วนที่ผุออก[v. exp.] (krø fan sūan thī phu øk) FR: évider les parties cariées d'une dent
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhīsanyā) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory   FR: signataire [m]
ร่มผ้า[n.] (romphā) EN: parts of the body under clothing   FR: parties non exposées du corps [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTIES    P AA1 R T IY0 Z
PARTIES'    P AA1 R T IY0 Z
PARTIES'    P AA1 R T IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parties    (n) (p aa1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhandlungspartner {pl}parties to a deal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
ドロン;どろん[, doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.) [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[, pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
円満解決[えんまんかいけつ, enmankaiketsu] (n) amicable settlement; settling the case leaving no parties dissatisfied [Add to Longdo]
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties [Add to Longdo]
賀詞交換[がしこうかん, gashikoukan] (n) New Year greetings (parties) [Add to Longdo]
関係者各位[かんけいしゃかくい, kankeishakakui] (exp) (hon) to whom it may concern; to the involved parties; to all persons concerned [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各方[gè fāng, ㄍㄜˋ ㄈㄤ, ] parties (legal) [Add to Longdo]
合同各方[hé tong gè fāng, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄍㄜˋ ㄈㄤ, ] parties to a contract (legal) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Party \Par"ty\ (p[aum]r"t[y^]), n.; pl. {Parties}
   (p[aum]r"t[i^]z). [F. parti and partie, fr. F. partir to
   part, divide, L. partire, partiri. See {Part}, v.]
   1. A part or portion. [Obs.] "The most party of the time."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A number of persons united in opinion or action, as
    distinguished from, or opposed to, the rest of a community
    or association; esp., one of the parts into which a people
    is divided on questions of public policy.
    [1913 Webster]
 
       Win the noble Brutus to our party.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The peace both parties want is like to last.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A part of a larger body of company; a detachment;
    especially (Mil.), a small body of troops dispatched on
    special service.
    [1913 Webster]
 
   4. A number of persons invited to a social entertainment; a
    select company; as, a dinner party; also, the
    entertainment itself; as, to give a party.
    [1913 Webster]
 
   5. One concerned or interested in an affair; one who takes
    part with others; a participator; as, he was a party to
    the plot; a party to the contract.
    [1913 Webster]
 
   6. The plaintiff or the defendant in a lawsuit, whether an
    individual, a firm, or corporation; a litigant.
    [1913 Webster]
 
       The cause of both parties shall come before the
       judges.                --Ex. xxii. 9.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence, any certain person who is regarded as being opposed
    or antagonistic to another.
    [1913 Webster]
 
       If the jury found that the party slain was of
       English race, it had been adjudged felony. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   8. Cause; side; interest.
    [1913 Webster]
 
       Have you nothing said
       Upon this Party 'gainst the Duke of Albany? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. A person; as, he is a queer party. [Now accounted a
    vulgarism.]
    [1913 Webster]
 
   Note: "For several generations, our ancestors largely
      employed party for person; but this use of the word,
      when it appeared to be reviving, happened to strike,
      more particularly, the fancy of the vulgar; and the
      consequence has been, that the polite have chosen to
      leave it in their undisputed possession." --Fitzed.
      Hall.
      [1913 Webster]
 
   {Party jury} (Law), a jury composed of different parties, as
    one which is half natives and half foreigners.
 
   {Party man}, a partisan. --Swift.
 
   {Party spirit}, a factious and unreasonable temper, not
    uncommonly shown by party men. --Whately.
 
   {Party verdict}, a joint verdict. --Shak.
 
   {Party wall}.
    (a) (Arch.) A wall built upon the dividing line between
      two adjoining properties, usually having half its
      thickness on each property.
    (b) (Law) A wall that separates adjoining houses, as in a
      block or row.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top