Search result for

parent

(151 entries)
(0.0594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parent-, *parent*
English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parent[N] พ่อแม่, See also: ผู้ปกครอง, ผู้ดูแล, Syn. progenitor, begetter
parent[VT] เลี้ยงดู, See also: ปกครอง, ดูแล, Syn. feed, maintain, nurse
parents[N] พ่อแม่
parents[N] ต้นกำเนิด
parental[ADJ] เกี่ยวกับพ่อหรือแม่, Syn. maternal, paternal, Ant. filial
parental[ADJ] เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด
parentage[N] บรรพบุรุษ, See also: แหล่งกำเนิด, ต้นตระกูล, Syn. ancestry, extraction, stock
parentage[N] ความเป็นพ่อแม่, See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่
parenthood[N] ความเป็นพ่อแม่, See also: ความสัมพันธ์ของพ่อแม่, Syn. parentage
parentheses[N] วงเล็บ, See also: นขลิขิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parent(แพ'เรินท) n. พ่อหรือแม่,บรรพบุรุษ,แหล่ง, See also: parental adj.
parent/childแม่/ลูกหมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มข้อมูลหรือสารบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ที่เรียกว่าแบบแม่/ลูก หมายความว่า ลงมาเป็นชั้น ๆ
parentage(แพ'รันทิจ) n. ทายาท,แหล่งกำเนิด
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ
parentheticadj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parentheticaladj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parenthood(แพ'เรินฮูด) n. ความเป็นพ่อแม่
parenticide(พะเรน'ทิไซดฺ) n. ผู้ฆ่าพ่อหรือแม่
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)

English-Thai: Nontri Dictionary
parent(n) ผู้ปกครอง,มูลเหตุ,บ่อเกิด,แหล่งกำเนิด
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
parental(adj) เป็นพ่อเป็นแม่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
grandparent(n) ปู่ย่าตายาย
HEIR heir apparent(n) ทายาทที่แท้จริง,รัชทายาท
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parentบิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parent companyบริษัทแม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parent metalโลหะชิ้นงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parent nodeบัพแม่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
parent nodeบัพแม่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parent plateแผ่นชิ้นงาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parent rock; source rockหินต้นกำเนิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parental๑. -พ่อแม่๒. ได้จากพ่อแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parentalทางบิดามารดา, เกี่ยวกับบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parental powerอำนาจปกครองของบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parentนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Parent and adulth childบิดามารดาและบุตรวัยผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Parent and childบิดามารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Parent and child (Law)บิดามารดาและบุตร (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Parent and infantบิดามารดาและทารก [TU Subject Heading]
Parent and teenagerบิดามารดากับวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Parent companyบริษัทใหญ่จำกัด [การบัญชี]
Parent Material วัตถุต้นกำเนิด [สิ่งแวดล้อม]
Parent nuclideนิวไคลด์แม่, นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวกลายเป็นอีกนิวไคลด์หนึ่ง นิวไคลด์ตัวต้นนั้น เรียกว่า นิวไคลด์แม่ ส่วนนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นใหม่ เรียกว่า นิวไคลด์ลูก (ดู daughter และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Parent participationการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Do you you have parents Blondie?นายมี... ...มีพ่อแม่ไหม หัวทอง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What about our parents?พ่อแม่เป็นไงบ้าง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Go back to New Hampshire, and I'll call you at your parents' house.กลับไปที่มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และฉันจะโทรห​​าคุณที่บ้านพ่อแม่ของคุณ The Godfather (1972)
The teacher was telling us how... how he lost his parents.ครูบอกเราว่า... เขาสูญเสียพ่อแม่อย่างไร Idemo dalje (1982)
Tell your parents nothing can be heard.บอกให้พ่อแม่ไม่ได้ยิน Idemo dalje (1982)
Since we have promised Cheng Ying's parents, We should take good care of her.ตั้งแต่เราให้สัญญาต่อพ่อแม่ของเที้ยเอ็ง, เราต้องดูแลนางเป็นอย่างดี. Return of the Condor Heroes (1983)
You have only one parent?นี่คุณ มีของขวัญ แค่ชิ้นเดียวเองเหรอ An American Tail (1986)
Four months had passed, but my parents still hadn't been able to put the pieces back together again.สี่เดือนผ่านไป แต่พ่อ-แม่ผม ก็ยังไม่สามารถ รวบรวมสติสตังได้เลย Stand by Me (1986)
And if your parents are too fucked-up to do it, then maybe I should.และถ้าพ่อแม่นายโหลยโท่ยเกิน ฉันอาจจะทำมันซะเอง Stand by Me (1986)
Kids barfed on their parents.เด็กๆ อ้วก รดพ่อแม่ Stand by Me (1986)
Your parents would kill you.พ่อกะแม่ต้องเล่นงานคุณแน่ ๆ Dirty Dancing (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parentThe girl ran away from home and cut loose from her parents' control.
parentChildren are to obey their parents.
parentThe boy may have told a lie to please his parents.
parentMy parents pushed me to quit the baseball club.
parentPut a word in parentheses.
parentNot only my parents but also my sister is against my opinion.
parentShe is deeply attached to her parents.
parentThe children thought that their parents were made of money.
parentLately I see a lot of parents getting divorced. I wonder if the idea of kids being a bond between their parents is just a thing of the past.
parentMy parents wouldn't allow me to go by myself.
parentFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
parentThe hero, as a child, suffered from parental neglect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
ผู้บังเกิดเกล้า[N] parents, See also: father, mother, progenitor, Syn. บุพการี, บิดามารดา, Example: เราทุกคนควรมีความกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้กำเนิด
ผู้ปกครอง[N] parent, See also: guardian, Syn. ผู้ดูแล, ผู้คุ้มครอง, Example: ครูใหญ่เรียกประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันนี้ของทุกปี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ดูแลคุ้มครองผู้เยาว์
ผู้ให้กำเนิด[N] parent, See also: parents, father, mother, Syn. บิดามารดา, พ่อแม่, ผู้บังเกิดเกล้า, Example: ทุกศาสนาถือว่า การกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มอบชีวิตให้
พรหมไทย[N] parental gift, Example: พระกริ่งองค์นี้ถือเป็นพรหมไทยที่ฉันได้รับมาจากพ่อ, Thai definition: ทานอันประเสริฐสุด, ของที่บิดามารดาให้
พ่อแม่[N] parents, Syn. บิดามารดา, Example: พ่อแม่มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาของลูก, Count unit: คน, Thai definition: ชายหญิงผู้ให้กำเนิด
พื้นเพ[N] lineage, See also: parentage, Syn. เชื้อสาย, เชื้อแถว, Example: พ่อค้านักธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีพื้นเพเป็นชาวจีน
บุพการี[N] parent, See also: father and mother, Syn. บูรพการี, พ่อแม่, บิดามารดา, Example: ุลัทธิบูชาบรรพบุรุษ จะต้องมีความเคารพเชื่อฟังบุพการีซึ่งเป็นไปเองตามธรรมชาติ, Thai definition: ผู้ที่ทำอุปการะมาก่อน, ผู้ให้กำเนิด
บุรพาจารย์[N] parents, Syn. บูรพาจารย์, Example: เขารักที่จะสืบทอดเจตจำนงของบิดาผู้เป็นบุรพาจารย์ของตน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ในเบื้องต้น คือ บิดามารดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
บิดามารดา[n.] (bidā-māndā) EN: parents   FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl]
บริษัทแม่[n. exp.] (børisat maē) EN: parent company   FR: société mère [f] ; société fille [f]
บุพการี[n.] (bupphakārī) EN: parent   
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit   FR: clair ; évident ; explicite
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother   
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid   FR: ressortir ; être clair
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear   FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit   FR: clair ; évident ; apparent

CMU English Pronouncing Dictionary
PARENT    P EH1 R AH0 N T
PARENTE    P AA0 R EH1 N T IY0
PARENTI    P AA0 R EH1 N T IY0
PARENTS    P EH1 R AH0 N T S
PARENT'S    P EH1 R AH0 N T S
PARENTAL    P ER0 EH1 N T AH0 L
PARENTS'    P EH1 R AH0 N T S
PARENTING    P EH1 R AH0 N T IH0 NG
PARENTEAU    P AA0 R EH1 N T OW0
PARENTAGE    P EH1 R AH0 N T AH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parent    (n) (p e@1 r @ n t)
parents    (n) (p e@1 r @ n t s)
parental    (j) (p @1 r e1 n t l)
parenting    (n) (p ei1 r e n t i ng)
parentage    (n) (p e@1 r @ n t i jh)
Parenthood    (n) (p e@1 r @ n t h uu d)
parentally    (a) (p @1 r e1 n t @ l ii)
parentheses    (n) (p @1 r e1 n th @ s ii z)
parenthesis    (n) (p @1 r e1 n th @ s i s)
parenthetic    (j) (p a2 r @ n th e1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Muttergesellschaft {f}parent company [Add to Longdo]
Stammhaus {n}parent firm; parent house [Add to Longdo]
parenteral {adj}; unter Umgehung des Verdauungstraktes [med.]parenteral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed [Add to Longdo]
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[, ko-dotoransupearento] (adj-na) {comp} code-transparent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] parentheses; round brackets ( ) [Add to Longdo]
括弧[kuò hú, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄨˊ, ] parenthesis [Add to Longdo]
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] parentheses; brackets [Add to Longdo]
母公司[mǔ gōng sī, ㄇㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] parent company [Add to Longdo]
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, / ] parent shell (of a cluster bomb) [Add to Longdo]
母质[mǔ zhì, ㄇㄨˇ ㄓˋ, / ] parent material (e.g. the eroded rock making up sediment) [Add to Longdo]
父母亲[fù mǔ qīn, ㄈㄨˋ ㄇㄨˇ ㄑㄧㄣ, / ] parent [Add to Longdo]
总公司[zǒng gōng sī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] parent company; head office [Add to Longdo]
[qīn, ㄑㄧㄣ, / ] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] parents-in-law of one's offspring [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]
丸かっこ[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]
丸括弧[まるかっこ, marukakko] (round) parentheses , "()" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parent \par"ent\ (p[^a]r"ent or p[=a]r"ent; 277), n. [L. parens,
   -entis; akin to parere to bring forth; cf. Gr. porei^n to
   give, beget: cf. F. parent. Cf. {Part}.]
   1. One who begets, or brings forth, offspring; a father or a
    mother.
    [1913 Webster]
 
       Children, obey your parents in the Lord. --Eph. vi.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. That which produces; cause; source; author; begetter; as,
    idleness is the parent of vice.
    [1913 Webster]
 
       Regular industry is the parent of sobriety.
                          --Channing.
    [1913 Webster]
 
   {Parent cell}. (Biol.) See {Mother cell}, under {Mother},
    also {Cytula}.
 
   {Parent nucleus} (Biol.), a nucleus which, in cell division,
    divides, and gives rise to two or more daughter nuclei.
    See {Karyokinesis}, and {Cell division}, under {Division}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parent
   n 1: a father or mother; one who begets or one who gives birth
      to or nurtures and raises a child; a relative who plays the
      role of guardian [ant: {child}, {kid}]
   2: an organism (plant or animal) from which younger ones are
     obtained
   v 1: bring up; "raise a family"; "bring up children" [syn:
      {rear}, {raise}, {bring up}, {nurture}, {parent}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 parent [parɛnt]
   parent
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 parent [par]
   relative
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top