Search result for

parchments

(43 entries)
(0.0315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parchments-, *parchments*, parchment
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา parchments มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *parchments*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parchment[N] กระดาษหนัง, Syn. vellum, goatskin, sheepskin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parchment(พาร์ช'เมินทฺ) n. กระดาษหนัง,กระดาษเหนียว,ประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตร., See also: parchmenty adj.
parchment papern. กระดาษไขกั้นน้ำชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
parchment(n) แผ่นหนังสำหรับเขียนหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parchmentแผ่นหนังสัตว์
แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
parchment paper (n ) กระดาษรองอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As if on a parchment map, the light spots on this patchwork show abandoned plots.เสมือนแผนที่โบราณ จุดที่เป็นแสงสว่าง แสดงให้เห็นถึงโครงงานที่ล้มเหลว Home (2009)
And their dung-- it can be... it can be processed into parchment.สามารถ... นำกลับมาแปรรูป ให้เป็นแผ่นหนังได้ VS. (2009)
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
The Roman parchment.คำภีร์ของพวกโรมันโบราณ Klaus (2011)
I found this family tree inside the parchment.ฉันค้นแผนผังครอบครัวข้างในกระดาษหนัง Balcoin (2011)
Baked "in parchment", skewered, pan fried, in bouillon, and even raw.ม้วนซะ เป็นหน้าขนมปัง ทอด Ernest & Celestine (2012)
I placed a single drop on the parchment.ผมลองหยดนึง บนแผ่นหนัง A Land Without Magic (2012)
They're looking for a parchment that would allow them to decipher Crowley's half of the Demon Tablet without a Prophet.พวกเขากำลังตามหาม้วนกระดาษจารึกที่ทำจากหนังซึ่งที่จะทำให้ คราวลี่ย์สามารถถอดความเเผ่นจารึกของปีศาจได้ โดยไม่ต้องใช้ประกาศกของพระเจ้าซักคนเดียว Goodbye Stranger (2013)
And she told you about the parchment?เเล้วเธอบอกเเกเกี่ยวกับม้วนจารึกบ้างไหม ? Goodbye Stranger (2013)
What parchment? !ม้วนจารึกอันไหนว่ะ Goodbye Stranger (2013)
The path to finding Henry is on this parchment.หนทางไปหาเฮนรี่ "อยู่" บนแผนหนังนี้ Lost Girl (2013)
If he said there's a map on this parchment, then there is.ถ้าเขาว่าแผนที่อยู่บนนี้ มันก็ต้องอยู่บนนี้ Lost Girl (2013)
This parchment belonged to Pan.แผ่นหนังนี่ของแพน Lost Girl (2013)
A quill, some parchment, duck sausage, almonds, and some hard cheese.ขนนก แผ่นหนัง ไส้กรอก อัลมอนต์ แล้วก็ชีส Breaker of Chains (2014)
... tworollsof parchment on the werewolf, with emphasis...ฉันต้องการรายงาน 12 แผ่นสำหรับหัวข้อเรื่องมนุษย์หมาป่า Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-l seriously doubt it, Severus. It looks as though it's a parchment designed to insult anyone...I Seriously doubt that it is something serious unless... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Every piece of Greek parchment shall be burned.ตราบที่ยังภักดีนามแห่งสปาร์ทาอยู่ ลีโอนายเดิสจะถูกลงทัณฑ์ด้วยความตาย 300 (2006)
There are more suitable parchments that will interest you.นี่เป็นบันทึกโบราณ ที่เธออาจสนใจ Hannibal Rising (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษหนัง[n. exp.] (kradāt nang) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin   FR: papier-parchemin [m] ; vélin [m]
กระดาษพาทเม้นท์ [n. exp.] (kradāt phātmen) EN: parchment paper   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARCHMENT    P AA1 R CH M AH0 N T
PARCHMENTLIKE    P AA1 R CH M AH0 N T L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parchment    (n) (p aa1 ch m @ n t)
parchments    (n) (p aa1 ch m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper [Add to Longdo]
Pergament {n}parchment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーチメント[, pa-chimento] (n) (See 羊皮紙) parchment [Add to Longdo]
パーチメントペーパー[, pa-chimentope-pa-] (n) parchment paper [Add to Longdo]
パーチメント紙[パーチメントし, pa-chimento shi] (n) parchment paper [Add to Longdo]
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper) [Add to Longdo]
羊皮[ようひ, youhi] (n) (1) (abbr) sheep skin; fleece; (2) (See 羊皮紙) parchment [Add to Longdo]
羊皮紙;洋皮紙(iK)[ようひし, youhishi] (n) parchment [Add to Longdo]
硫酸紙[りゅうさんし, ryuusanshi] (n) parchment paper [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿羊皮纸[fǎng yáng pí zhǐ, ㄈㄤˇ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 仿 / 仿] imitation parchment [Add to Longdo]
羊皮纸[yáng pí zhǐ, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, / ] parchment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top