Search result for

parcel

(91 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parcel-, *parcel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parcel[N] พัสดุ, See also: หีบ, ห่อ, วัสดุ, Syn. batch, bundle, container, package, portion
parcel[N] ผืนดิน, See also: ที่ดินส่วนหนึ่ง, Syn. portion
parcel[N] การแบ่งส่วน, Syn. divide
parcel[VT] มัด, See also: ห่อ, Syn. cover, pack, wrap
parcel up[PHRV] ห่อหุ้ม, See also: ห่อกระดาษ, Syn. bundle up, wrap up
parcel out[PHRV] แบ่งเป็นส่วนๆ, See also: แยกเป็นส่วน
parcel post[N] พัสดุไปรษณีย์, See also: พัสดุภัณฑ์, Syn. post, postal service

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parcel(พาร์'เซิล) n. หีบ,ห่อ,กลุ่ม,ชุด,ฝูงส่วน
parcel postn. ที่ทำการไปรษณีย์หีบห่อ,พัสดุไปรณีย์
parceling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
parcelling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
parcel(n) ห่อ,หีบ,ชิ้น,ผืน,ชุด,กลุ่ม,ก้อน
PARCEL parcel post(n) พัสดุไปรษณีย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parcel๑. แปลง (ที่ดิน), ส่วน๒. พัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcel postพัสดุไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parcel postไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This parcel's not so good.ห่อนี้ไม่ค่อยดีนะ New York, I Love You (2008)
Maybe you should parcel out the job to someone else.ท่านก็ให้คนอื่นมาจัดการแล้วกัน The Price (2008)
$1 90 million. We're assembling a parcel at Midtown.190 ล้านดอลล่า เรากำลังรวบรวมที่ดินที่กลางเมือง Julie & Julia (2009)
A parcel of what?ที่ดินของอะไร Julie & Julia (2009)
-To your parcel. -Thank you.แด่ที่ดินของเธอ / ขอบคุณ Julie & Julia (2009)
I will send you a parcel.ถ้าฉันส่งพัสดุให้คุณ.. The Breath (2009)
Much better to parcel out the pain.ใช่ มันดีกว่าที่จะทยอยรับความเจ็บปวด Boom Crunch (2009)
Is parcel of their favor,เป็นเพราะเทพเจ้าชอบข้าล่ะก็ Delicate Things (2010)
A few coins, parceled from my allowance.แค่เงินจำนวนเล็กน้อย ข้าแบ่งมาจากเงินของข้า Mark of the Brotherhood (2010)
I think this is all a part of a conspiracy to keep the school property being parceled off and sold.ผมคิดว่ามันอาจจะส่วนหนึ่งของแผนการ เพื่อที่เขาจะได้ปิดโรงเรียนและขายมันในที่สุด God of Study (2010)
A curious parcel?เป็นคนที่น่าสนใจดี พัสดุส่งไปไหนเหรอ? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Sweet thing..., I might need your help in the disposal of this parcel.ดีเลย ฉันต้องการให้คุณช่วย Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parcelAre you going to send this by parcel post?
parcelHardly had she got in the bath when the postman knocked on the door with a parcel.
parcelHe sent out the parcel the day before yesterday.
parcelHe tied the parcel up.
parcelHe was carrying a small parcel under his right arm.
parcelI'd like to have this parcel registered.
parcelI'd like to send this parcel to Japan by sea.
parcelI have just been to the post office to sent a parcel.
parcelI'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
parcelI mailed a parcel to him.
parcelI paid 2,000 yen for the parcel to be sent by air.
parcelI want to send a parcel to Japan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรษณียภัณฑ์[N] parcel post, Syn. พัสดุไปรษณีย์, พัสดุภัณฑ์, Example: แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมายบนห่อหรือซองไปรษณียภัณฑ์แล้วยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย, Thai definition: ของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยกว่าพัสดุไปรษณีย์
ห่อ[CLAS] pack, See also: parcel, package, packet, Example: แม่ไปตลาด เพื่อซื้อกะปิ น้ำปลาและยาแก้ปวดสองสามห่อ, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่หุ้มด้วยใบไม้หรือกระดาษเป็นต้น เช่น ขนมห่อหนึ่ง ข้าว 2 ห่อ
พัสดุ[N] parcel post, See also: parcel, Syn. พัสดุภัณฑ์, Example: วันนี้มีพัสดุส่งมาจากใต้ถึงเธอ กล่องใหญ่มากเลย, Count unit: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, หีบ, Thai definition: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
พัสดุไปรษณีย์[N] parcel post, Example: แสตมป์นั้นนอกจากจะใช้ผนึกบนซองจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์แล้ว ยังเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลาย, Count unit: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, Thai definition: หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่งไป
พัสดุภัณฑ์[N] parcel post, Syn. พัสดุ, Example: ผู้จัดส่งจะต้องระวังสินค้าพัสดุภัณฑ์เป็นอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นได้, Count unit: ชิ้น, ห่อ, หีบ, กล่อง, Thai definition: หีบห่อสิ่งของต่างๆ สำหรับส่งจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง
ไปรษณียภัณฑ์[N] parcel post, See also: postal mater, Syn. พัสดุภัณฑ์, พัสดุไปรษณีย์, หีบห่อ, Example: ข้างในเป็นห้องเก็บมีไปรษณียภัณฑ์ซึ่งวางเรียงรายอยู่บนชั้น, Count unit: ชิ้น, กล่อง, ห่อ, Thai definition: ของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักน้อยกว่าพัสดุไปรษณีย์
ไปรษณียวัตถุ[N] parcel post, Syn. พัสดุไปรษณีย์, Example: มีจดหมายแจ้งมาให้ฉันไปรับไปรษณียวัตถุที่กรมไปรษณีย์ใกล้บ้าน, Count unit: กล่อง, ชิ้น, Thai definition: หีบห่อบรรจุสิ่งของที่ส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากกว่าไปรษณียภัณฑ์อื่นๆ หุ้มห่อแน่นหนามั่นคง เหมาะแก่สภาพของสิ่งของและระยะทางที่จะส่ง
หีบห่อ[N] package, See also: parcel, bundle, packet, Syn. พัสดุภัณฑ์, พัสดุ, Example: พนักงานกำลังจัดสินค้าใส่หีบห่อ, Thai definition: วัตถุสิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอื่นห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อส่งไปในที่อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
หีบห่อ[n.] (hīphø) EN: package ; parcel ; bundle ; packet ; packaging   FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[n.] (hø) EN: pack ; parcel ; package ; packet ; bundle ; carton   FR: paquet [m] ; colis [m]
ห่อ[n.] (hø) EN: [classifier : packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper]   FR: [classificateur : paquets, colis dans un emballage de papier]
ห่อ[n.] (hø) EN: [classifier : pack ; parcel ; package ; packet]   
ห่อพัสดุ[n. exp.] (hø phatsadu) EN: parcel   
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : small boxes (toothpaste box ...) ; parcels ; cartons]   FR: [classificateur : petites boîtes ; boîtes en carton]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARCEL    P AA1 R S AH0 L
PARCELL    P AA0 R S EY1 L
PARCELS    P AA1 R S AH0 L Z
PARCELED    P AA1 R S AH0 L D
PARCELLS    P AA1 R S AH0 L Z
PARCELING    P AA1 R S AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parcel    (v) (p aa1 s l)
parcels    (v) (p aa1 s l z)
parcelled    (v) (p aa1 s l d)
parcelling    (v) (p aa1 s l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienpaket {n}parcel of shares [Add to Longdo]
Paket {n}; Päckchen {n} | Pakete {pl}parcel | parcels [Add to Longdo]
Paketannahme {f}parcel counter [Add to Longdo]
Paketdienst {m}parcel service [Add to Longdo]
Paketkarte {f}parcel registration card [Add to Longdo]
Paketpost {f}parcel post [Add to Longdo]
Paketschalter {m}parcel counter [Add to Longdo]
Paketzustellung {f}parcel delivery [Add to Longdo]
Stückgut {n}parcel service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
解く[ほどく, hodoku] (v5k,vt) (uk) to unfasten; to untie; to unwrap (e.g. parcel); (P) [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P) [Add to Longdo]
佐川急便[さがわきゅうびん, sagawakyuubin] (n) Sagawa Express (parcel delivery company) [Add to Longdo]
書留小包[かきとめこづつみ, kakitomekodutsumi] (n) registered parcel [Add to Longdo]
小荷物[こにもつ, konimotsu] (n) parcel; package [Add to Longdo]
小荷物扱い[こにもつあつかい, konimotsuatsukai] (n) parcel consignment [Add to Longdo]
小包(P);小包み(io)(P)[こづつみ, kodutsumi] (n) parcel; package; (P) [Add to Longdo]
小包郵便物[こづつみゆうびんぶつ, kodutsumiyuubinbutsu] (n) parcel (to be sent by post) [Add to Longdo]
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] (n) (See 宅配便・1) express home delivery (by the Kuroneko Yamato company); door-to-door parcel delivery; courier service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parcel \Par"cel\, v. t. [imp. & p. p. {Parceled}or {Parcelled};
   p. pr. & vb. n. {Parceling} or {Parcelling}.]
   [1913 Webster]
   1. To divide and distribute by parts or portions; -- often
    with out or into. "Their woes are parceled, mine are
    general." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       These ghostly kings would parcel out my power.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The broad woodland parceled into farms. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To add a parcel or item to; to itemize. [R.]
    [1913 Webster]
 
       That mine own servant should
       Parcel the sum of my disgraces by
       Addition of his envy.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make up into a parcel; as, to parcel a customer's
    purchases; the machine parcels yarn, wool, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To parcel a rope} (Naut.), to wind strips of tarred canvas
    tightly arround it. --Totten.
 
   {To parcel a seam} (Naut.), to cover it with a strip of
    tarred canvas.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parcel \Par"cel\, n. [F. parcelle a small part, fr. (assumed)
   LL. particella, dim. of L. pars. See {Part}, n., and cf.
   {Particle}.]
   1. A portion of anything taken separately; a fragment of a
    whole; a part. [Archaic] "A parcel of her woe." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Two parcels of the white of an egg.  --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       The parcels of the nation adopted different forms of
       self-government.           --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A part; a portion; a piece; as, a certain piece of
    land is part and parcel of another piece.
    [1913 Webster]
 
   3. An indiscriminate or indefinite number, measure, or
    quantity; a collection; a group.
    [1913 Webster]
 
       This youthful parcel
       Of noble bachelors stand at my disposing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A number or quantity of things put up together; a bundle;
    a package; a packet.
    [1913 Webster]
 
       'Tis like a parcel sent you by the stage. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {Bill of parcels}. See under 6th {Bill}.
 
   {Parcel office}, an office where parcels are received for
    keeping or forwarding and delivery.
 
   {Parcel post}, that department of the post office concerned
    with the collection and transmission of parcels; also, the
    transmission through the parcel post deparment; as, to
    send a package by parcel post. See {parcel post} in the
    vocabulary.
 
   {Part and parcel}. See under {Part}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parcel \Par"cel\, a. & adv.
   Part or half; in part; partially. --Shak. [Sometimes hyphened
   with the word following.]
   [1913 Webster]
 
      The worthy dame was parcel-blind.    --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
 
      One that . . . was parcel-bearded [partially bearded].
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {Parcel poet}, a half poet; a poor poet. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 parcel
   n 1: a wrapped container [syn: {package}, {parcel}]
   2: the allotment of some amount by dividing something; "death
     gets more than its share of attention from theologians" [syn:
     {parcel}, {portion}, {share}]
   3: an extended area of land [syn: {tract}, {piece of land},
     {piece of ground}, {parcel of land}, {parcel}]
   4: a collection of things wrapped or boxed together [syn:
     {package}, {bundle}, {packet}, {parcel}]
   v 1: divide into parts; "The developers parceled the land"
   2: cover with strips of canvas; "parcel rope"
   3: make into a wrapped container

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top