Search result for

paradise

(69 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paradise-, *paradise*
Possible hiragana form: ぱらぢせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paradise[N] สวรรค์, See also: วิมาน, สุขาวดี, Syn. heaven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paradise(แพ'ระไดซฺ) n. สวรรค์,แดนสุขาวดี

English-Thai: Nontri Dictionary
paradise(n) สวรรค์,แดนสุขาวดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In paradise. We'll take you to your maker.ในสวรรค์ไง คุณจะได้พบกับผู้สร้างคุณ Babylon A.D. (2008)
Look around. This garden is paradise.ดูสิ สวนนี้ยังกับสวรรค์แน่ะ Inkheart (2008)
So he wants to come to America in one piece instead of going to paradise in a thousand.เกิดอยากจะมาอเมริกาแบบเป็นๆ แทนที่จะไปพบพระเจ้าบนสวรรค์แล้วสินะ Body of Lies (2008)
H, it's paradise.โอ้ มันคือสวรรค์ The House Bunny (2008)
Paradise.ที่พาราไดซ์ Taken (2008)
Lurking in the shadow of majestic Paradise Falls, it sports plants and animals undiscovered by science.ที่ซ่อนอยู่ในผาน้ำตกสวรรค์ เต็มไปด้วยพืชและสัตว์ ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบ Up (2009)
Gentlemen, I give you the monster of Paradise Falls!ท่านทั้งหลาย ผมขอเสนอ สัตว์ประหลาดแห่งน้ำตกสวรรค์ Up (2009)
Humiliated, Muntz vows a return to Paradise Falls and promises to capture the beast alive!ด้วยความอับอาย เขาสาบานว่าจะกลับไปน้ำตกสวรรค์อีกครั้ง พร้อมทั้งสัญญาว่า จะนำสิ่งนี้กลับมาเป็นๆ Up (2009)
Bon voyage, Charles Muntz, and good luck capturing the monster of Paradise Falls!โชคดี ชาร์ลส์ มันซ์ท ขอให้จับตัวสัตว์ประหลาดกลับมาได้ Up (2009)
Only I just don't know how I'm gonna get to Paradise Falls.เพียงแต่ว่าฉันไม่รู้ จะไปที่นั่นได้ยังไง Up (2009)
So long, boys! I'll send you a postcard from Paradise Falls!ลาก่อนหนุ่มๆ เดี๋ยวจะส่งโปสการ์ด จากน้ำตกสวรรค์มาให้ Up (2009)
Sure, but I don't think they have buses in Paradise Falls.ครับ แต่จะมีรถบัสแถวนี้เหรอครับ Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paradiseHawaii is called an earthly paradise.
paradiseMarriage, with peace, it this world's paradise; with strife, this life's purgatory.
paradiseThe island is a paradise for children.
paradiseThe United States is a paradise for almost every kind of sports, thanks to its wonderfully varied climate.
paradiseThis beach is a paradise for surfers.
paradiseThis park is a paradise for children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรวงสวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สรวงสวรรค์, Ant. นรก, Count unit: แห่ง
สรวงสวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, สรวง, สุรบถ, สุรโลก, Ant. นรก, Example: คนดีย่อมไปเกิดในสรวงสวรรค์, Thai definition: แดนอันมีสุข เป็นที่อยู่ของผู้ทำความดี
สวรรค์[N] heaven, See also: paradise, Syn. เมืองฟ้า, Ant. นรก, Example: ชนเผ่าอริยกะถือว่ามีเทพเจ้าบนสวรรค์คอยดูแลทุกข์สุขให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
พิมาน[N] paradise, See also: celestial residence, Syn. สวรรค์, วิมาน, Count unit: องค์, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา
ฟ้า[N] heaven, See also: paradise, Syn. สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์, Example: พระพิรุณเป็นเทพบดีแห่งฟ้า ผู้ประทานน้ำฝนให้แก่มนุษย์, Thai definition: โลกของเทวดา
วิมาน[N] paradise, See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle, Syn. สวรรค์, Example: เจ้าที่ซึ่งเคยเป็นเจ้าผีอยู่ศาลไม้ได้เลื่อนชั้นเป็นเทวดาอยู่วิมาน, Thai definition: ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุขาวดี[N] paradise, See also: heaven, Eden, Syn. สวรรค์, แดนสุขาวดี, Example: ใครๆ ต่างก็ปรารถนาจะได้ไปเกิดและใช้ชีวิตในสุขาวดี, Count unit: แห่ง, Thai definition: ดินแดนอันมีความสุขตลอดกาลตามความเชื่อของลัทธิมหายาน
ตรัยตรึงศ์[N] heaven, See also: paradise, Syn. ดาวดึงส์, Example: การลอยโคมเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นตรัยตรึงศ์, Thai definition: สวรรค์ชั้นที่ 2 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น ที่พระอินทร์ครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดนสุขาวดี[n. exp.] (daēn sukhāwadī) EN: paradise   
การเวก[n.] (kārawēk) EN: paradise window bird   FR: rossignol [m]
นกเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok boēt øf phārādais) EN: Bird of Paradise   FR: oiseau de paradis [m]
นกคิงเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok khing boēt øf phārādais) EN: King Bird of Paradise   
นกเกรทเตอร์เบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok krēttoē boēt øf phārādais) EN: Greater Bird of Paradise   
นกเร็คเจียน่าเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok rekjīanā boēt øf phārādais) EN: Raggiana Bird of Paradise   
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sawan) EN: Asian Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec de paradis [m] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [m] ; Gobemouche du paradis [m] ; Gobemouche du paradis asiatique [m] ; Tersiphone asiatique [m]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sawan hāng dam) EN: Japanese Paradise-Flycatcher   FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon
สวรรค์[n.] (sawan ) EN: paradise ; heaven   FR: paradis [m] ; cieux [mpl]
สรวง[n.] (sūang) EN: paradise ; heaven   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARADISE    P EH1 R AH0 D AY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paradise    (n) (p a1 r @ d ai s)
paradises    (n) (p a1 r @ d ai s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paradies {n} | Paradiese {pl}paradise | paradises [Add to Longdo]
Paradieskasarka [ornith.]Paradise Shelduck [Add to Longdo]
Paradiessittich {m} [ornith.]Paradise Parrot [Add to Longdo]
Paradiesglanzvogel {m} [ornith.]Paradise Jacamar [Add to Longdo]
Siebenfarbentangare {f} [ornith.]Paradise Tanager [Add to Longdo]
Rotkopfamadine {f} [ornith.]Paradise Sparrow [Add to Longdo]
Schmalschwanz-Paradieswitwe {f} [ornith.]Paradise Whydah [Add to Longdo]
Krähenparadiesvogel {m} [ornith.]Paradise Crow [Add to Longdo]
Schildparadiesvogel {m} [ornith.]Paradise Riflebird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレリチア[, sutorerichia] (n) (See 極楽鳥花) bird of paradise flower (lat [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
パラダイス[, paradaisu] (n) paradise; (P) [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
楽園[らくえん, rakuen] (n) pleasure garden; paradise; (P) [Add to Longdo]
楽天地[らくてんち, rakutenchi] (n) paradise [Add to Longdo]
楽土[らくど, rakudo] (n) paradise [Add to Longdo]
極楽[ごくらく, gokuraku] (n) (1) {Buddh} (See 阿弥陀) Sukhavati (Amitabha's Pure Land); (2) paradise; (P) [Add to Longdo]
極楽往生[ごくらくおうじょう, gokurakuoujou] (n,vs) rebirth in paradise; peaceful death [Add to Longdo]
極楽鳥[ごくらくちょう, gokurakuchou] (n) bird of paradise (Paradisaeidae family) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天堂[tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] paradise; heaven [Add to Longdo]
极乐世界[jí lè shì jiè, ㄐㄧˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] paradise (mainly Buddhist); Elysium; (Budd.) Sukhavati [Add to Longdo]
乐园[lè yuán, ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] paradise [Add to Longdo]
洞天[dòng tiān, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, ] paradise; heavenly or beautiful place; fairyland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paradise \Par"a*dise\ (p[a^]r"[.a]*d[imac]s), n. [OE. & F.
   paradis, L. paradisus, fr. Gr. para`deisos park, paradise,
   fr. Zend pairida[=e]za an inclosure; pairi around (akin to
   Gr. peri`) + diz to throw up, pile up; cf. Skr. dih to smear,
   and E. dough. Cf. {Parvis}.]
   [1913 Webster]
   1. The garden of Eden, in which Adam and Eve were placed
    after their creation.
    [1913 Webster]
 
   2. The abode of sanctified souls after death.
    [1913 Webster]
 
       To-day shalt thou be with me in paradise. --Luke
                          xxiii. 43.
    [1913 Webster]
 
       It sounds to him like her mother's voice,
       Singing in Paradise.         --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. A place of bliss; a region of supreme felicity or delight;
    hence, a state of happiness.
    [1913 Webster]
 
       The earth
       Shall be all paradise.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Wrapt in the very paradise of some creative vision.
                          --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) An open space within a monastery or adjoining a
    church, as the space within a cloister, the open court
    before a basilica, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. A churchyard or cemetery. [Obs.] --Oxf. Gloss.
    [1913 Webster]
 
   {Fool's paradise}. See under {Fool}, and {Limbo}.
 
   {Grains of paradise}. (Bot.) See {Melequeta pepper}, under
    {Pepper}.
 
   {Paradise bird}. (Zool.) Same as {Bird of paradise}. Among
    the most beautiful species are the superb ({Lophorina
    superba}); the magnificent ({Diphyllodes magnifica}); and
    the six-shafted paradise bird ({Parotia sefilata}). The
    long-billed paradise birds ({Epimachin[ae]}) also include
    some highly ornamental species, as the twelve-wired
    paradise bird ({Seleucides alba}), which is black, yellow,
    and white, with six long breast feathers on each side,
    ending in long, slender filaments. See {Bird of paradise}
    in the Vocabulary.
 
   {Paradise fish} (Zool.), a beautiful fresh-water Asiatic fish
    ({Macropodus viridiauratus}) having very large fins. It is
    often kept alive as an ornamental fish.
 
   {Paradise flycatcher} (Zool.), any flycatcher of the genus
    {Terpsiphone}, having the middle tail feathers extremely
    elongated. The adult male of {Terpsiphone paradisi} is
    white, with the head glossy dark green, and crested.
 
   {Paradise grackle} (Zool.), a very beautiful bird of New
    Guinea, of the genus {Astrapia}, having dark velvety
    plumage with brilliant metallic tints.
 
   {Paradise nut} (Bot.), the sapucaia nut. See {Sapucaia nut}.
    [Local, U. S.]
 
   {Paradise whidah bird}. (Zool.) See {Whidah}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paradise \Par"a*dise\ (p[a^]r"[.a]*d[imac]s), v. t.
   To affect or exalt with visions of felicity; to entrance; to
   bewitch. [R.] --Marston.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paradise
   n 1: any place of complete bliss and delight and peace [syn:
      {Eden}, {paradise}, {nirvana}, {heaven}, {promised land},
      {Shangri-la}]
   2: (Christianity) the abode of righteous souls after death

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top