Search result for

painting

(82 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -painting-, *painting*, paint
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
painting[N] ภาพวาด, Syn. picture, portrait, sketch
painting[N] การทาสี, See also: การทาสีบ้านหรืออาคาร, งานทาสี, Syn. picture, drawing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
painting(เพน'ทิง) n. การทาสี,การวาดภาพสี,ภาพวาด

English-Thai: Nontri Dictionary
painting(n) ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี
OIL oil painting(n) ภาพสีน้ำมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paintingจิตรกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
painting knifeเกรียงเขียนภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paintingจิตรกรรม [TU Subject Heading]
Painting, Americanจิตรกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]
Painting, Australianจิตรกรรมออสเตรเลีย [TU Subject Heading]
Painting, Buddhistจิตรกรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Painting, Chineseจิตรกรรมจีน [TU Subject Heading]
Painting, Frenchจิตรกรรมฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Painting, Modernจิตรกรรมสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Painting, Thaiจิตรกรรมไทย [TU Subject Heading]
Painting, Zenจิตรกรรมเซ็น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Except for this gorgeous painting,ยกเว้นรูปภาพที่สวยงามอันนี้ Chuck in Real Life (2008)
Your paintings.รูปวาดของคุณ Adverse Events (2008)
They saw the painting and they just freaked out.พวกเค้าเห็นรูปสีน้ำมันรูปนั้น\ แล้วก็เกิดสติแตกขึ้นมา Adverse Events (2008)
That explains why all his paintings suck.มันจะอธิบายเกี่ยวกับภาพเขียนห่วยๆของเขาไม่ได้ Adverse Events (2008)
I've sold plenty of paintings in the past.ผมขายรูปได้มากในสมัยก่อน Adverse Events (2008)
On his old paintings.ในบรรดารูปเก่าๆ Adverse Events (2008)
To talk about your paintings?คุยเกี่ยวกับรูปคุณเนี่ยนะ Adverse Events (2008)
I've only sold two paintings in the last...three years.ผมขายรูปได้แค่ 2 รูปใน 3 ปีที่ผ่านมา Adverse Events (2008)
But I'm looking at his paintings for the last six months.แต่ผมต้องการดูรูปเมื่อ 6 เดือนก่อน Adverse Events (2008)
This painting is alive with energyศิลปจะคงอยู่คู่พลัง Portrait of a Beauty (2008)
How dare a girl try painting?ผู้หญิงอย่างเจ้าจะเขียนภาพได้ยังไง Portrait of a Beauty (2008)
Let your paintings reflect the honor of the courtก็จะสะท้อนได้ถึงเกียรติศักดิ์ ของบรรดาเหล่าขุนนางด้วย Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paintingA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
paintingAfter his death, his paintings were hung in the museum.
paintingAll he wanted was time to finish his painting.
paintingAll of his later paintings were considered masterpiece.
paintingAnn finished painting the picture.
paintingA professional is painting the house.
paintingAs the artist grows older his paintings many alter.
paintingAs the artist grows older his paintings may alter.
paintingBecause he likes painting, it does not follow that he paints well.
paintingBecause novels, just like paintings, need you to practice.
paintingBring the painting closer so that I may see it better.
paintingDo these paintings appeal to you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพเขียน[N] painting, See also: drawing, Syn. รูปภาพ, ภาพลายเส้น, Example: ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
ภาพวาด[N] painting, See also: drawing, Example: ตึกแถวหลายหลังเรียงรายซับซ้อนกันเหมือนภาพวาดของจิตรกร, Thai definition: สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูป
การทาสี[N] painting, See also: applying colour, smearing of paint, Ant. การล้างสี, Example: ผมเคยปีนขึ้นไปดูบนยอดปรางค์พบร่องรอยของการทาสีเช่นกันยังมีสีแดงขาดเหลือให้เห็นอยู่ตามยอดปรางค์
จิตร[N] drawing, See also: painting, portraying, variegated, designs, Syn. การวาดเขียน, การระบายสี, ลวดลาย
จิตรกรรม[N] painting, See also: drawing, portrait, Example: เขาใช้ความสามารถด้านจิตรกรรมในการเขียนฉากให้สวยงาม, Thai definition: ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ
รูปเขียน[N] painting, See also: drawing, depiction, Syn. ภาพเขียน, ภาพวาด, รูปวาด, Example: เขาชอบซื้อรูปเขียนลวดลายแปลกๆ มาประดับบนฝาผนัง, Count unit: รูป, Thai definition: ภาพที่วาดขึ้นตามความเป็นจริงหรือจินตนาการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
จิตรกรรมฝาผนัง[n. exp.] (jittrakam fāphanang) EN: mural ; wall painting ; mural painting   FR: peinture murale [f] ; fresque murale [f]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]
ภาพผนัง[n. exp.] (phāp phanang) EN: fresco ; mural painting ; wall painting   FR: fresque [f] ; peinture murale [f]
ภาพสีน้ำมัน[n. exp.] (phāp sī nāmman) EN: oil painting   FR: peinture à l'huile [f]
ภาพวาด[n. exp.] (phāp wāt) EN: painting ; drawing   FR: dessin [m]
รูป [n.] (rūp) EN: photo ; photograph ; picture ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait   FR: photo [f] ; image [f] ; illustration [f] ; dessin [m]
รูป [n.] (rūp) EN: [classifier : photograph; picture; drawing; painting; illustration; image; portrait]   FR: [classificateur : images, peintures, photographies, signes, symboles]
รูปเขียน[n.] (rūpkhīen) EN: painting ; drawing ; depiction   FR: dessin [m]
รูปภาพ [n.] (rūpphāp) EN: picture ; photograph ; drawing ; painting ; illustration ; image ; portrait   FR: photographie [f] ; image [f] ; peinture [f] ; reproduction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAINTING    P EY1 N T IH0 NG
PAINTING    P EY1 N IH0 NG
PAINTINGS    P EY1 N T IH0 NG Z
PAINTINGS    P EY1 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
painting    (v) (p ei1 n t i ng)
paintings    (n) (p ei1 n t i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemälde {n} | Gemälde {pl} | ein Gemälde von 1890painting | paintings | a painting dated 1890 [Add to Longdo]
Malutensilien {pl}painting equipment [Add to Longdo]
Porzellanmalerei {f}painting on porcelain; china paint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクションペインティング[, akushonpeinteingu] (n) action painting [Add to Longdo]
アクリルペインティング[, akurirupeinteingu] (n) acrylic painting [Add to Longdo]
オイルペインティング[, oirupeinteingu] (n) oil painting [Add to Longdo]
カラーフィールドペインティング[, kara-fi-rudopeinteingu] (n) colorfield painting [Add to Longdo]
ニューペインティング[, nyu-peinteingu] (n) new painting [Add to Longdo]
フィンガーペインティング[, finga-peinteingu] (n) finger painting [Add to Longdo]
フレスコ画[フレスコが, furesuko ga] (n) fresco; fresco painting [Add to Longdo]
ペインティング[, peinteingu] (n) {comp} painting [Add to Longdo]
ペインティングソフトウェア[, peinteingusofutouea] (n) {comp} painting software [Add to Longdo]
ペインティングナイフ[, peinteingunaifu] (n) painting-knife [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花鸟[huā niǎo, ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ, / ] painting of birds and flowers, #29,993 [Add to Longdo]
丹青[dān qīng, ㄉㄢ ㄑㄧㄥ, ] painting, #48,757 [Add to Longdo]
画坛[huà tán, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄢˊ, / ] painting world; painting circles, #57,377 [Add to Longdo]
帛画[bó huà, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] painting on silk, #102,469 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paint \Paint\ (p[=a]nt), v. t. [imp. & p. p. {Painted}; p. pr. &
   vb. n. {Painting}.] [OE. peinten, fr. F. peint, p. p. of
   peindre to paint, fr. L. pingere, pictum; cf. Gr. poiki`los
   many-colored, Skr. pi[,c] to adorn. Cf. {Depict}, {Picture},
   {Pigment}, {Pint}.]
   1. To cover with coloring matter; to apply paint to; as, to
    paint a house, a signboard, etc.
    [1913 Webster]
 
       Jezebel painted her face and tired her head. --2
                          Kings ix. 30.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To color, stain, or tinge; to adorn or beautify with
    colors; to diversify with colors.
    [1913 Webster]
 
       Not painted with the crimson spots of blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Cuckoo buds of yellow hue
       Do paint the meadows with delight.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To form in colors a figure or likeness of on a flat
    surface, as upon canvas; to represent by means of colors
    or hues; to exhibit in a tinted image; to portray with
    paints; as, to paint a portrait or a landscape.
    [1913 Webster]
 
   4. Fig.: To represent or exhibit to the mind; to describe
    vividly; to delineate; to image; to depict; as, to paint a
    political opponent as a traitor.
    [1913 Webster]
 
       Disloyal?
       The word is too good to paint out her wickedness.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If folly grow romantic, I must paint it. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To color; picture; depict; portray; delineate; sketch;
     draw; describe.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painting \Paint"ing\, n.
   1. The act or employment of laying on, or adorning with,
    paints or colors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) The work of the painter; also, any work of art
    in which objects are represented in color on a flat
    surface; a colored representation of any object or scene;
    a picture.
    [1913 Webster]
 
   3. Color laid on; paint. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A depicting by words; vivid representation in words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Picture}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 painting
   n 1: graphic art consisting of an artistic composition made by
      applying paints to a surface; "a small painting by
      Picasso"; "he bought the painting as an investment"; "his
      pictures hang in the Louvre" [syn: {painting}, {picture}]
   2: creating a picture with paints; "he studied painting and
     sculpture for many years"
   3: the act of applying paint to a surface; "you can finish the
     job of painting faster with a roller than with a brush"
   4: the occupation of a house painter; "house painting was the
     only craft he knew" [syn: {painting}, {house painting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top