Search result for

painter

(77 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -painter-, *painter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
painter[N] จิตรกร, See also: ช่างวาด, ช่างเขียน, Syn. illustrator, sketcher, cartoonist
painter[N] ช่างทาสี
painter[N] เชือกผูกเรือ
painterly[N] เกี่ยวกับจิตรกรหรือภาพวาด, Syn. paintable, artistic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
painter(เพน'เทอะ) n. ช่างทาสี,ช่างสี,จิตรกร,ชือกหัวเรือ
painter's colicn. อาการพิษตะกั่วที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ลำไส้
painterly(เพน'เทอลี) adj. เกี่ยวกับช่างสี

English-Thai: Nontri Dictionary
painter(n) จิตรกร,ช่างเขียน,ช่างทาสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
painterlyเชิงฝีแปรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
painterly styleกระบวนแบบเชิงฝีแปรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paintersจิตรกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The reason I ordered for reorganization of Dohwaseo is because court painters are more than mere craftmenเหตุผลที่ข้ามีคำสั่งให้วางนโยบาย ตามหลักของสำนักโดวาโซ นั่นก็เพราะขุนนางฝ่ายศิลป์ เป็นมากกว่าช่างฝีมือ Portrait of a Beauty (2008)
It's not a problem for a painter to paint a picture, but as you see, my hand...เรื่องการเขียนภาพ ไม่ใช่ปัญหาของจิตรกรหรอก แต่... อย่างที่ท่านเห็น มือของข้า... Portrait of a Beauty (2008)
I worked my arse off for 7 years to be court painterข้าทำงานในกรมมานาน 7 ปี เพื่อหวังจะได้เข้าราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ Portrait of a Beauty (2008)
The only way to rectify the wrongs you did him is to suck out KIM Hong-do dry and become the greatest court painterคือขจัดคิมฮองดูไปให้พ้นทาง เพื่อที่เจ้าจะได้เป็น สุดยอดจิตรกรเอกในราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
Painter.จิตรกรน่ะ New York, I Love You (2008)
I'm a painter, too.ผมก็เป็นจิตรกรครับ New York, I Love You (2008)
I looking for the painter.ฉันมาหาจิตรกร New York, I Love You (2008)
The painter.จิตรกร New York, I Love You (2008)
The painter is dead.จิตรกรตายแล้ว New York, I Love You (2008)
A painter can have Kung Fu.จิตรกรสามารถเป็นกังฟู The Forbidden Kingdom (2008)
Well, this is Mr. Daniels but I didn't order any painters.นี่แดเนียลพูด เขียนความต้องการมาละกัน Prison Break: The Final Break (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
painterAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
painterA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
painterA painter's eyes are his most important tools.
painterBesides being an actress she was a famous painter.
painterBesides being a statesman, he is a well-known painter.
painterEdgar Degas was luckier than many painters.
painterHe claims that he is a painter.
painterHe has a great talent as a painter.
painterHe is a famous painter and should be treated as such.
painterHe is a painter.
painterHe is a sort of painter.
painterHe is known as a great painter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างทาสี[N] painter
ช่างทาสี[N] painter, Syn. ช่างสี, Example: ช่างทาสีกำลังปีนบันไดเพื่อทาสีชั้น 2 ของบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการทาสี
ช่างวาดภาพ[N] painter, Syn. ช่างเขียนภาพ, Example: ร้านนี้เปิดรับสมัครช่างวาดภาพที่ต้องมาทำประจำทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความชำนาญในการวาดลวดลายหรือรูปภาพ
ผู้วาด[N] painter, Syn. จิตรกร, Example: ไม่รู้ว่าผู้วาดต้องการจะสื่อความหมายอะไรในภาพนี้กันแน่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนหรือลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพ
ช่างเขียน[N] artist, See also: painter, Syn. จิตรกร, Example: ทุกคนในครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นช่างเขียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนภาพ
จิตรกร[N] painter, See also: artist, creator of art, Syn. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ, Example: ด้วยเหตุที่จิตรกรเป็นคนพื้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมจึงได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียน[n.] (chang khīen) EN: artist ; painter   FR: artiste peintre [m]
ช่างทาสี[n. exp.] (chang thāsī) EN: painter ; house painter   FR: peintre [m] ; peintre en bâtiment [m]
จานสี[n.] (jān sī) EN: palette (painter's ~)   FR: palette (de peintre) [f]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker   FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
ศิลปี[n.] (sinlapī) EN: artist ; painter   
ศิลปิน[n.] (sinlapin) EN: artist ; painter   FR: artiste [m, f] ; peintre [m] ; créateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAINTER    P EY1 N T ER0
PAINTER    P EY1 N ER0
PAINTERS    P EY1 N T ER0 Z
PAINTERS    P EY1 N ER0 Z
PAINTER'S    P EY1 N T ER0 Z
PAINTER'S    P EY1 N ER0 Z
PAINTERLY    P EY1 N T ER0 L IY0
PAINTERLY    P EY1 N ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
painter    (n) (p ei1 n t @ r)
painters    (n) (p ei1 n t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maler {m}; Malerin {f} | Maler {pl}painter | painters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ウイークエンドペインター[, ui-kuendopeinta-] (n) weekend painter [Add to Longdo]
ペンキ屋[ペンキや, penki ya] (n) painter (of buildings, etc.) [Add to Longdo]
画家[がか, gaka] (n,adj-no) painter; artist; (P) [Add to Longdo]
画工[えだくみ;がこう, edakumi ; gakou] (n) painter; artist [Add to Longdo]
画師;絵師[えし;がし(画師), eshi ; gashi ( eshi )] (n) painter; artist; painter supported by patron [Add to Longdo]
画手[がしゅ, gashu] (n) painter; artist [Add to Longdo]
画匠[がしょう, gashou] (n) painter; artist [Add to Longdo]
画人[がじん, gajin] (n) painter; artist [Add to Longdo]
画聖[がせい, gasei] (n) master painter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涂家[tú jiā, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄚ, / ] painter; artist [Add to Longdo]
画家[huà jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] painter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painter \Paint"er\ (p[=a]nt"[~e]r), n. [OE, pantere a noose,
   snare, F. panti[`e]re, LL. panthera, L. panther a hunting
   net, fr. Gr. panqh`ra; pa^s all + qh`r beast; cf. Ir.
   painteir a net, gin, snare, Gael. painntear.] (Naut.)
   A rope at the bow of a boat, used to fasten it to anything.
   --Totten.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painter \Paint"er\, n. [Corrupt. of panther.] (Zool.)
   The panther, or puma. [A form representing an illiterate
   pronunciation, U. S.] --J. F. Cooper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painter \Paint"er\, n. [See 1st {Paint}.]
   One whose occupation is to paint; esp.:
   (a) One who covers buildings, ships, ironwork, and the like,
     with paint.
   (b) An artist who represents objects or scenes in color on a
     flat surface, as canvas, plaster, or the like.
     [1913 Webster]
 
   {Painter's colic}. (Med.) See {Lead colic}, under {Colic}.
 
   {Painter stainer}.
   (a) A painter of coats of arms. --Crabb.
   (b) A member of a livery company or guild in London, bearing
     this name.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poonah painting \Poo"nah paint`ing\ [From Poona, in Bombay
   Province, India.]
   A style of painting, popular in England in the 19th century,
   in which a thick opaque color is applied without background
   and with scarcely any shading, to thin paper, producing
   flowers, birds, etc., in imitation of Oriental work.
 
   Note: Hence:
 
   {Poonah brush},
 
   {paper},
 
   {painter}, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puma \Pu"ma\ (p[=u]"m[.a]), n. [Peruv. puma.] (Zool.)
   A large American carnivore ({Felis concolor}), found from
   Canada to Patagonia, especially among the mountains. Its
   color is tawny, or brownish yellow, without spots or stripes.
   Called also {catamount}, {cougar}, {American lion}, {mountain
   lion}, and {panther} or {painter}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boat \Boat\ (b[=o]t), n. [OE. boot, bat, AS. b[=a]t; akin to
   Icel. b[=a]tr, Sw. b[*a]t, Dan. baad, D. & G. boot. Cf.
   {Bateau}.]
   [1913 Webster]
   1. A small open vessel, or water craft, usually moved by cars
    or paddles, but often by a sail.
    [1913 Webster]
 
   Note: Different kinds of boats have different names; as,
      canoe, yawl, wherry, pinnace, punt, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, any vessel; usually with some epithet descriptive
    of its use or mode of propulsion; as, pilot boat, packet
    boat, passage boat, advice boat, etc. The term is
    sometimes applied to steam vessels, even of the largest
    class; as, the Cunard boats.
    [1913 Webster]
 
   3. A vehicle, utensil, or dish, somewhat resembling a boat in
    shape; as, a stone boat; a gravy boat.
    [1913 Webster]
 
   Note: Boat is much used either adjectively or in combination;
      as, boat builder or boatbuilder; boat building or
      boatbuilding; boat hook or boathook; boathouse; boat
      keeper or boatkeeper; boat load; boat race; boat
      racing; boat rowing; boat song; boatlike; boat-shaped.
      [1913 Webster]
 
   {Advice boat}. See under {Advice}.
 
   {Boat hook} (Naut.), an iron hook with a point on the back,
    fixed to a long pole, to pull or push a boat, raft, log,
    etc. --Totten.
 
   {Boat rope}, a rope for fastening a boat; -- usually called a
    {painter}.
 
   {In the same boat}, in the same situation or predicament.
    [Colloq.] --F. W. Newman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 painter
   n 1: an artist who paints
   2: a worker who is employed to cover objects with paint
   3: a line that is attached to the bow of a boat and used for
     tying up (as when docking or towing)
   4: large American feline resembling a lion [syn: {cougar},
     {puma}, {catamount}, {mountain lion}, {painter}, {panther},
     {Felis concolor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top