Search result for

painful

(64 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -painful-, *painful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
painful[ADJ] เจ็บปวด, See also: เจ็บแสบ, ระบม, Syn. injurious, damaging, sore, aching, Ant. healthy, comfortable, well
painful[ADJ] ทุกข์ทรมาน, See also: ปวดร้าว, Syn. unpleasant, worrying
painful[ADJ] ยาก, See also: ลำบาก, ใช้แรงงานมาก
painfully[ADV] อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างปวดร้าว, อย่างทุกข์ทรมาน, Syn. distressingly
painfulness[N] ความเจ็บปวด, See also: ความรวดร้าว, Syn. distress, Ant. pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
painful(เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
painful(adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Very painful.อื่มม เจ็บปวดแฮะ New Haven Can Wait (2008)
It might be a tad painful to make him eat.มันอาจจะเจ็บปวดมาก ที่จะให้เขากิน The Itch (2008)
So you're thinking patient won't leave because leaving causes pain, so we gotta make staying more painful.ดังนั้นคุณคิดว่าคนไข้ไม่ต้องการไป เพราะว่าการออกไปทำให้เจ็บปวด ดังนั้นเราจะทำให้การอยู่บ้านเจ็บปวดมากกว่า The Itch (2008)
It's dangerous and painfulมันอันตรายและเจ็บมากนะ Last Resort (2008)
But unfortunately, it'll be very painful.แต่แย่หน่อย ที่มันจะเจ็บมาก Dying Changes Everything (2008)
I hope it is not too painful for her.หวังว่ามันคงจะไม่ทรมานเกินไป สำหรับนางหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
Then a divine spirit helped him forget his painful memory.แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเค้าไว้ให้เขาลืมความเจ็บปวดทั้งหมด Heartbreak Library (2008)
but your hands, is that painful?มันเจ็บไหมนั่น? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It was very painful for her.มันเจ็บปวดสำหรับเธอมาก Passengers (2008)
More painful than the scar on your wrist.เจ็บปวด ยิ่งกว่าแผลเป็นบนข้อมือ อีก Episode #1.8 (2008)
Then go to someplace where it's painful and sad.งั้นไปหาที่ที่มันเจ็บปวดและแสนเศร้าแทนละกัน Marley & Me (2008)
and the longer it takes, the more painful we"ll make it.ปากแข็งก็มีแต่จะยิ่งเจ็บตัวมากขึ้น Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
painfulAny task may become painful.
painfulBecause it is distant, it is painful by bicycle.
painfulBee stings can be very painful.
painfulBy and by you will forget the painful experience.
painfulCatching a cold the head is painful.
painfulClutching my painful wound...
painfulGoing back to South Africa had stirred up some painful memories for him.
painfulHe was painfully thin.
painfulI have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril.
painfulI have ulcers in my mouth so it's very painful when I eat.
painfulIt's painful making love.
painfulIt's painful to keep sitting for hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลบ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล๊บ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Example: ขนของเขาตำๆ ตามผิวหนังของฉันทำให้ฉันเจ็บแปล๊บๆ และจั๊กจี้ชอบกล, Thai definition: เกิดขึ้นแล้วหายไปทันที
อี๋[ADV] painfully, Thai definition: คำใช้ขยายกริยา คราง ในคำว่า ครางอี๋
ตะคริว[N] cramp, See also: painful spasmodic muscular contraction, Syn. ตะคิว, Example: ขาของเขาเป็นตะคริวบ่อยๆ เพราะเลือดลมเดินไม่สะดวก, Thai definition: อาการหดตัวของกล้ามเนื้อและค้างอยู่ ทำให้เกิดการเจ็บปวด
เจ็บแสบ[ADJ] bitter, See also: painful, sore, Example: เสียงชื่นชมในความมหัศจรรย์แห่งเอเชียกลายเป็นคำกล่าวโทษที่เจ็บแสบไปทั้งภูมิภาค, Thai definition: รู้สึกเจ็บอย่างเผ็ดร้อน
ความเจ็บปวด[N] painful, See also: bitter, pain, ache, sore, Syn. ความเจ็บ, Example: เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อหมอผ่าเอากระสุนออก
ทุกขเวทนา[N] suffering, See also: painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, pain, agony, misery, Syn. ทุกข์ทรมาณ, Ant. สุขสบาย, Example: เขาได้รับทุกข์เวทนาจากโรคมะเร็งอยู่หลายเดือนก่อนตาย, Thai definition: ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บ[adj.] (jep) EN: painful   FR: douloureux
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บแสบ[adj.] (jepsaēp) EN: bitter ; painful ; sore   
ขมขื่น[v.] (khomkheūn) EN: feel bitter ; be embittered ; be painful   FR: être amer
ความเจ็บปวด[n.] (khwām jeppūat) EN: pain ; ache ; sore ; suffering ; painfulness   FR: douleur [f]
ความรวดร้าว[n.] (khwām rūatrāo) EN: painfulness ; agony   
ปวด[v.] (pūat) EN: ache ; hurt ; be painful ; be in pain   FR: avoir mal à ; souffrir de
ปวด[adj.] (pūat) EN: painful   FR: douloureux
รวดร้าว[v.] (rūatrāo) EN: be painful ; hurt   

CMU English Pronouncing Dictionary
PAINFUL    P EY1 N F AH0 L
PAINFULLY    P EY1 N F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
painful    (j) (p ei1 n f @ l)
painfully    (a) (p ei1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
阿鼻地獄[あびじごく, abijigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]
胸が痛む様な出来事[むねがいたむようなできごと, munegaitamuyounadekigoto] (exp) painful incident [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦土[くど, kudo] (n) this painful world; magnesia [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
見づらい;見辛い[みづらい, midurai] (adj-i) (1) hard to see; (2) painful to look at [Add to Longdo]
見るに堪えない[みるにたえない, mirunitaenai] (exp) (id) so miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch [Add to Longdo]
見るに忍びない[みるにしのびない, mirunishinobinai] (exp) (id) So miserable that it is painful to look at; can't bear to look at; painful to watch [Add to Longdo]
後ろ髪を引かれる[うしろがみをひかれる, ushirogamiwohikareru] (exp,v1) (id) to do something with painful reluctance; to pull the hairs on one's back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Painful \Pain"ful\, a.
   1. Full of pain; causing uneasiness or distress, either
    physical or mental; afflictive; disquieting; distressing.
    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Requiring labor or toil; difficult; executed with
    laborious effort; as a painful service; a painful march.
    [1913 Webster]
 
   3. Painstaking; careful; industrious. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       A very painful person, and a great clerk. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Nor must the painful husbandman be tired. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disquieting; troublesome; afflictive; distressing;
     grievous; laborious; toilsome; difficult; arduous.
     [1913 Webster] -- {Pain"ful*ly}, adv. --
     {Pain"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 painful
   adj 1: causing physical or psychological pain; "worked with
       painful slowness" [ant: {painless}]
   2: causing misery or pain or distress; "it was a sore trial to
     him"; "the painful process of growing up" [syn: {afflictive},
     {painful}, {sore}]
   3: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]
   4: causing physical discomfort; "bites of black flies are more
     than irritating; they can be very painful" [syn:
     {irritating}, {painful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top