Search result for

oz

(106 entries)
(0.1107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oz-, *oz*.
English-Thai: Longdo Dictionary
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก www.mozilla.org

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oz (abbrev ) อักษรย่อของหน่วยวัดน้ำหนักเป็นออนซ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Oz    [N] ออสเตรเลีย (คำไม่เป็นทางการ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ozostomia; halitosis; stomatodysodiaลมหายใจเหม็น, ปากเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ozalid paperกระดาษโอซาลิด, กระดาษที่ฉาบด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง โดยทั้วไปใช้ในการพิมพ์แบลแปลน บางครั้งเรียกว่า กระดาษแอมโมเนีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ozonation ออโซเนชั่น
การเติมโอโซน [สิ่งแวดล้อม]
Ozoneโอโซน [TU Subject Heading]
ozoneโอโซน, ออกซิเจนรูปหนึ่ง ในแต่ละโมเลกุลจะมี 3 อะตอม เป็นแก๊สไม่มีสี มีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยา จุดเดือด -112.4°C  จุดหลอมเหลว  - 249.7°C  มีกลิ่นเฉพาะตัว ใช้เป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ozone holeรูรั่วโอโซน [อุตุนิยมวิทยา]
Ozone layerชั้นโอโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ozone layerชั้นบรรยากาศโอโซน [TU Subject Heading]
Ozone layer depletionการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ozone layer depletionการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน [TU Subject Heading]
Ozone sondeโอโซนซอนด์ หรือเครื่องวัดโอโซน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ozThe destruction of the ozone layer affects the environment.
ozWe should do more to protect the ozone layer from further damage.
ozThis debate about the future of the ozone layer has been mostly about profits and politics.
ozThis chart illustrates the function of ozone layer.
ozEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.
ozWithout the ozone layer, we would be in danger.
ozToday the ozone layer is thinning.
ozWe must stop using ozone-depleting chemicals immediately.
ozThe sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes.
ozOne pound troy weighs 12 oz.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ozabbr. ounce,ounces
oz.abbr. ounce,ounces
ozone(โอ'โซน,โอโซน') n. โอโซน
actinozoan(แอคทิโนโซ' แอน) n., adj. anthozoan
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
booze(บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
boozy(บู'ซี) adj. เมา,ชอบดื่มเหล้า,ติดเหล้า
bozo(โบ'โซ) n. เจ้าหมอนี่ (โดยเฉพาะผู้มีร่างใหญ่/แข็งแรงและโง่) ,ทหารใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
ozone(n) ก๊าซโอโซน,อากาศบริสุทธิ์
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
booze(n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา
bulldoze(vt) ทำให้กลัว,ขู่,เฆี่ยน,ปราบ,ปรับระดับ
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
doze(vi) ม่อยหลับ,เคลิ้มหลับ,สัปหงก,โงก,งีบหลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอโซน [N] ozone, Example: ก๊าซพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารซีเอฟซีเป็นตัวทำลายโอโซนของโลกมากที่สุด, Thai definition: อากาศบริสุทธิ์มีมากบริเวณทะเล, Notes: (อังกฤษ)
โอโซน [N] ozone, Syn. แก๊สโอโซน, Example: ถ้าได้รับโอโซนในปริมาณมากจะทำให้ระบบหายใจผิดปกติ, Thai definition: ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง มีสีน้ำเงิน กลิ่นฉุน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อสุจิ[n.] (asuji) EN: sperm ; semen   FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen   
ชั้นของโอโซน[n. exp.] (chan khøng ōsōn) EN: ozone layer   FR: couche d'ozone [f]
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkhaeng) EN: frozen chicken   FR: poulet surgelé [m]
ก๊าชโอโซน[n. exp.] (kāt ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze   FR: s'assoupir ; somnoler
ครึ่งโหล[n. exp.] (khreung lō) EN: half a dozen   FR: demi-douzaine [f]
เหล้า[n.] (lao) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)   FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   

CMU English Pronouncing Dictionary
OZ    AA1 Z
OZAL    OW1 Z AH0 L
OZGA    OW1 Z G AH0
OZBUN    AA1 Z B AH0 N
OZAWA    OW0 Z AA1 W AH0
OZIER    OW1 Z IY0 ER0
OZARK    OW1 Z AA2 R K
OZZIE    AA1 Z IY0
OZICK    OW1 Z IH0 K
OZAKI    OW0 Z AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oz    (n) (o1 z)
Ozal    (n) (o z a1 l)
Ozzie    (n) (o1 z ii)
ozone    (n) (ou1 z ou n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ozean(n) |der| มหาสมุทร
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Soziologie(n) |die, nur Sg.| วิชาสังคมศาสตร์
soziologisch(adj) ที่เกี่ยวกับทางสังคม
Soziologe(n) |der, pl. Soziologen| นักสังคมศาสตร์ , See also: S. die Soziologin/-nen,
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unze(n)oz : ounce(s) [Add to Longdo]
Unze (Masseeinheit)oz : ounce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
うとうと(P);うとっと[, utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
臬氧[niè yǎng, ㄋㄧㄝˋ ㄧㄤˇ, ] ozone (O3); erroneous form of 臭氧 [Add to Longdo]
臭氧[chòu yǎng, ㄔㄡˋ ㄧㄤˇ, ] ozone (O3) [Add to Longdo]
臭氧层[chòu yǎng céng, ㄔㄡˋ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ, / ] ozone layer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
セグメント属性[せぐめんとぞくせい, segumentozokusei] segment attributes [Add to Longdo]
テキスト局所座標系[テキストきょくしょざひょうけい, tekisuto kyokushozahyoukei] text local coordinate system [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] broadcast [Add to Longdo]
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic [Add to Longdo]
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol [Add to Longdo]
基本要素属性[きほんようそぞくせい, kihonyousozokusei] primitive attribute [Add to Longdo]
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大洋[たいよう, taiyou] Ozean, Weltmeer [Add to Longdo]
[よう, you] OZEAN, AUSLAENDISCH, WESTLICH [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top