หรือคุณหมายถึง overpaß?
Search result for

overpass

(34 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overpass-, *overpass*, overpas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overpass[N] สะพานข้ามที่อยู่เหนือถนนไฮเวย์, Syn. flyover, flypast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overpass(โอ'เวอะพาซฺ) n. ทางข้าง,สะพานลอย,ทางผ่านสายด่วน vt. ข้าม,ผ่าน,ผ่านเหนือ,เกิน,รุกราน,รุกล้ำ,มีเกิน,ชนะ,ดีกว่า,มีประสบการณ์,มองข้าม,เพิกเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
overpass(n) ทางข้าม,สะพานลอย,ทางผ่าน
overpass(vt) ผ่านเลยไป,ข้ามไป,เกินไป,ละเลย,เพิกเฉย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was skinned and hung from an overpass.โดนถลกหนัง แขวนคอ ไปแล้ว The Price (2008)
The truth is I was... living under a freeway overpass without a penny in my pocket.ความจริงก็คือผม... ผมอาศัยนอนใต้ทางด่วน ไม่มีเงินในกระเป่าซักแดง. Keep This Party Going (2009)
Do you remember the story in the papers while back about... a man who fell off an overpass?คุณจำเรื่องในหนังสือพิมพ์ได้ไหม ย้อนกลับไปสักระยะ ผู้ชายคนที่ตกจากสะพานลอย The Blind Side (2009)
It was my junior year, I think and my buddy Greg and I decided that it might be fun to jump off an overpass onto a moving bus.เป็นปีมัธยม พ่อคิดกับ.. ..ไอ้เกรกสหายพ่อ ตัดสินใจทำเรื่องสนุกๆ ..กระโดดออกจากรถ ที่เคลื่อนตัวอยู่ The Quarry (2010)
Five klicks. All right. We're gonna use this overpass for cover.ถ้าเราจัดการยานโดรนได้ กองทัพของเราจะกลับมาสู้ได้อีกครั้ง Battle Los Angeles (2011)
Oh, this time we will be two winos living under a freeway overpass.โอ้, ตอนนี้เราสองคนเป็นคนไร้บ้านแถมยังเมาด้วย อาศัยอยู่ใต้ทางสะพาน The Thespian Catalyst (2011)
Under the overpass?ใต้สะพานลอยเหรอ Headhunters (2012)
A traffic cam shot of Vales' car 10 blocks from the cemetery, heading away from the overpass where Glitch was killed.กล้องจราจรที่ถ่ายจากรถเวลต์ ห่างจากสุสาน 10 ช่วงตึก มุ่งหน้าไปจากสะพานลอย ที่กริชส์ถูกฆ่า Headhunters (2012)
Here's the cemetery. Here's the overpass.ตรงนี้คือสุสาน นี่สะพานลอย Headhunters (2012)
My friends and I can drop it off an overpass.แหล่มเลย! Economics of Marine Biology (2013)
Get your mom to the overpass.พาแม่ไปหลบอยู่ตรงโน้น Man of Steel (2013)
Go for the overpass.ไปหาที่หลบก่อน! Man of Steel (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะพานลอย[N] flyover, See also: overpass, Example: มีขอทานสองสามคนอยู่บนสะพานลอย, Thai definition: สะพานสูงแคบๆ ที่สร้างคร่อมขวางถนน ใช้เป็นทางให้คนเดินข้ามถนน รถสามารถแล่นผ่านใต้สะพานได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะพานข้ามรถไฟ[n. exp.] (saphān khām rotfai) EN: railway overpass ; bridge across a railway   
สะพานข้ามทางแยก[n.] (saphān khām thāng yaēk) EN: flyover ; overpass   FR: viaduc [m]
สะพานลอย[n.] (saphānløi) EN: flyover ; overpass ; overcrossing ; footbridge   FR: passerelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERPASS    OW1 V ER0 P AE2 S
OVERPASSES    OW1 V ER0 P AE2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overpass    (n) (ou1 v @ p aa s)
overpasses    (n) (ou1 v @ p aa s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
跨線橋[こせんきょう, kosenkyou] (n) overpass [Add to Longdo]
跨道橋[こどうきょう, kodoukyou] (n) overpass [Add to Longdo]
道路橋[どうろきょう, dourokyou] (n) (highway) overpass [Add to Longdo]
陸橋[りっきょう, rikkyou] (n) (1) viaduct; overhead bridge; overpass; (2) land bridge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flyover \flyover\ n.
   1. the upper level of a crossing of two highways at different
    levels; called in the United States an {overpass}; as, an
    overpass is called a flyover or a flypast in England.
    [Brit.]
 
   Syn: overpass, flypast.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a low-altitude flight (usually of military aircraft) over
    spectators on the ground.
 
   Syn: flypast.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flypast \fly"past\ (fl[imac]"p[a^]st), n.
   1. the upper level of a crossing of two highways at different
    levels; same as {flyover}; called in the United States an
    {overpass}. [Brit.]
 
   Syn: overpass, flyover.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a low-altitude flight (usually of military aircraft) over
    spectators on the ground.
 
   Syn: flyover.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overpass \O`ver*pass"\, v. i.
   To pass over, away, or off.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overpass \o"ver*pass`\, n.
   A road or other pathway which passes over another road,
   railroad, or other path; as, he stopped on the street under
   the railroad overpass.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overpass \O`ver*pass"\, v. t. [imp. & p. p. {Overpassed}; p. pr.
   & vb. n. {Overpassing}.] [Cf. {Surpass}.]
   [1913 Webster]
   1. To go over or beyond; to cross; as, to overpass a river;
    to overpass limits.
    [1913 Webster]
 
   2. To pass above; -- of roadways and other paths; as, the
    highway overpasses the railroad tracks.
    [PJC]
 
   3. To pass over; to omit; to overlook; to disregard.
    [1913 Webster]
 
       All the beauties of the East
       He slightly viewed and slightly overpassed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To surpass; to excel. [R.] --R. Browning.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overpass
   n 1: bridge formed by the upper level of a crossing of two
      highways at different levels [syn: {overpass}, {flyover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top