Search result for

overhead

(86 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overhead-, *overhead*, overhea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overhead[ADJ] ที่อยู่เหนือหัว, See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว, Syn. aerial, upper
overhead[ADV] ที่อยู่เหนือหัว, See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว, Syn. above, in the sky, Ant. below
overhead[N] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overheads[N] ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ, Syn. overhead, expenses, cost
overhead railway[N] รางรถไฟสำหรับแล่นเหนือถนนหรือรางเส้นอื่น
overhead camshaft[N] แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์
overhead projector[N] เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)

English-Thai: Nontri Dictionary
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
overhead(adv) เหนือหัว,ข้างบน,ท่วมหัว,ลอยอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overheadค่าใช้จ่ายประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead๑. ข้ามศีรษะ๒. ค่าใช้จ่ายอื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead positionท่าเหนือศีรษะ, แนวเหนือศีรษะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overhead projectorเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead-camshaft engine; OHC engineเครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชซี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead-valve engine; OHV engineเครื่องยนต์แบบลิ้นเหนือสูบ, เครื่องยนต์โอเอชวี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overheads, socialค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overheadค่าใช้จ่าย [การบัญชี]
Overhead costต้นทุนผลิตสินค้า [การบัญชี]
overhead irrigationoverhead irrigation, ชลประทานฉีดฝอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Overhead projectionเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get the bird overheadส่งเฮลิคอปเตอร์ออกไปตรวจสอบ Fast & Furious (2009)
Minimum distance at all times. Apaches are covering us from overhead.ตามติดกันตลอดเวลา อาปาเช่จะคุ้มกันจากด้านบน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Now there's these junk stores and these vendors and these big signs and overhead construction cranes and all this...เดี๋ยวนี้มีแต่ร้านรวงเต็มไปหมด และป้ายโฆษณาเกลื่อนเมือง และมีแต่สร้างตึกสูงตะหง่าน เครนเอยและอีกมาก Fighting (2009)
Renee, we would really use those satellite overheads.เรเน่. เราต้องใช้ใช้ดาวเทียมที่อยู่ข้างบน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
The plane should be overhead any minute.เครื่องบิบน บินอยู่เหนือเรา ซักครู่นี้เอง Prison Break: The Final Break (2009)
Youcarryall the risk and overhead.นายดำเนินการทั้งหมด ด้วยความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย Albification (2009)
Wait, I-I overhead them say that they were moving your father to a place I never heard of, a place called Black Rock.เดี๋ยวนะ ฉันได้ยินพวกมัน บอกว่าจะย้ายพ่อคุณ ไปที่ที่ฉันไม่เคยได้ยิน เขาเรียกมันว่าBlack Rock Chuck Versus the First Kill (2009)
And raise his hammer overhead,เงื้อค้อนขึ้นเหนือหัว Slack Tide (2009)
The plane should be overhead any minute.เครื่องบินนั้นจะบินผ่านตรงนี้เมื่อไหร่ก็ได้ Free (2009)
I found it in the overhead light.ผมเจอมันอยู่ในไฟด้านบน The Scarlet Letter (2009)
But in order to give the crystal its power, emily used the comet that was passing overhead, and in order for that crystal to work again... the comet had to return.แต่การทำให้ คริสตัลมีพลัง เอมิลี่ได้ใช้พลังดาวหาง ที่พุ่งผ่านเหนือหัว และนั่นคือวิธีการ ทำให้คริสตัลใช้งาน ได้อีกหน... History Repeating (2009)
Eyes up. Check that overhead. And watch those thermal scans.สแกนความร้อน Avatar (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overheadA couple of swallows are flying overhead.
overheadAn airplane is flying overhead.
overheadI left my bag on the overhead rack in the train.
overheadIt's in the overhead compartment.
overheadShould I put this bag in the overhead compartment?
overheadThe helicopter is hovering overhead.
overheadThe jet made a whining sound as it soared overhead.
overheadThe sun was blazing overhead.
overheadTrains rattled overhead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องฉายแผ่นใส[N] overhead projector
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[N] overhead projector
เหนือศีรษะ[ADV] overhead, Syn. เหนือหัว, Example: บ่าวจับมือท่านขุนมาวางไว้เหนือศีรษะอย่างเทิดทูน, Thai definition: อยู่ในฐานะที่สูงกว่าศีรษะ
โสหุ้ย[N] expenses, See also: overhead, Syn. ค่าใช้จ่าย, Example: เท่าที่รู้มาค่าโสหุ้ยในการติดพัดลมก็ประมาณ 500 บาทกระมัง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[n. exp.] (khāchaijāi nai kān phalit) EN: overhead costs   
ค่าโสหุ้ย[n. exp.] (khā sōhui) EN: overhead expenses   
เครื่องฉายแผ่นใส[n. exp.] (khreūangchāi phaen sai) EN: overhead projector   
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[n. exp.] (khreūangchāi phāp khām sīsa) EN: overhead projector   
โสหุ้ย[n.] (sōhui) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead   FR: dépense [f] ; frais [mpl]
ต้นทุนคงที่[n. exp.] (tonthun khongthī) EN: fixed cost ; fixed overheads   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERHEAD    OW1 V ER0 HH EH1 D
OVERHEADS    OW1 V ER0 HH EH2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overhead    (j) (ou1 v @ h e d)
overhead    (a) (ou2 v @ h e1 d)
overheads    (n) (ou1 v @ h e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchfahrtshöhe {f}overhead clearance [Add to Longdo]
Einschienen-Hängebahnsystem {n}overhead monorail system [Add to Longdo]
Folie {f}; Overheadfolie {f}; Overhead-Projektor-Folie {f} | Folien {pl}overhead transparency; OHP transparency | OHP transparencies [Add to Longdo]
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense [Add to Longdo]
Laufkran {m}overhead travelling crane [Add to Longdo]
Overhead-Projektor {m}; Tageslichtbild-Projektor {m}overhead projector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーヘッド;オーバヘッド[, o-ba-heddo ; o-baheddo] (n) overhead [Add to Longdo]
オーバーヘッドキック[, o-ba-heddokikku] (n) overhead kick [Add to Longdo]
オーバーヘッドスロー[, o-ba-heddosuro-] (n) overhead throw [Add to Longdo]
オーバーヘッドパス[, o-ba-heddopasu] (n) overhead pass [Add to Longdo]
オーバーヘッドプロジェクター[, o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[, o-baheddotaimu] (n) {comp} overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector [Add to Longdo]
シングルオーバーヘッドカムシャフト[, shinguruo-ba-heddokamushafuto] (n) single overhead camshaft [Add to Longdo]
ダブルオーバーヘッドカムシャフト[, daburuo-ba-heddokamushafuto] (n) double overhead camshaft [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[, pasuo-ba-heddo] (n) {comp} path overhead [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上空[shàng kōng, ㄕㄤˋ ㄎㄨㄥ, ] overhead; in the sky, #8,220 [Add to Longdo]
天桥[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, / ] overhead walkway; pedestrian bridge, #10,497 [Add to Longdo]
高架[gāo jià, ㄍㄠ ㄐㄧㄚˋ, ] overhead [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead [Add to Longdo]
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
オーバーヘッド[おーばーへっど, o-ba-heddo] overhead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overhead \O`ver*head"\, adv.
   Aloft; above; in or attached to the ceiling or roof; in the
   story or upon the floor above; in the zenith.
   [1913 Webster]
 
      While overhead the moon
      Sits arbitress.             --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Also used adjectively; as, an overhead crane, gear,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Overhead engine}, a vertical steam engine in which the
    cylinder stands above the crank.
 
   {Overhead work}, a general term in manufactories for
    countershafting and gearing, when overhead.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 overhead \o"ver*head`\, n.
   1. same as {overhead expenses}.
    [PJC]
 
   2. A compartment on a train, bus, or airplane used for
    storage of luggage or accessory equipment; called also
    overhead compartment.
    [PJC]
 
   3. (Sports) A stroke with a racket in which the ball is
    struck with the racket over the head, moving in a downward
    motion; also called overhead stroke.
    [PJC] Overhead charges

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overhead
   adv 1: above your head; in the sky; "planes were flying
       overhead"
   2: above the head; over the head; "bring the legs together
     overhead"
   adj 1: located or originating from above; "an overhead crossing"
       [ant: {subsurface}, {surface}]
   n 1: the expense of maintaining property (e.g., paying property
      taxes and utilities and insurance); it does not include
      depreciation or the cost of financing or income taxes [syn:
      {operating expense}, {operating cost}, {overhead}, {budget
      items}]
   2: (computer science) the processing time required by a device
     prior to the execution of a command [syn: {command processing
     overhead time}, {command processing overhead}, {command
     overhead}, {overhead}]
   3: (computer science) the disk space required for information
     that is not data but is used for location and timing [syn:
     {disk overhead}, {overhead}]
   4: a transparency for use with an overhead projector [syn:
     {viewgraph}, {overhead}]
   5: (nautical) the top surface of an enclosed space on a ship
   6: a hard return hitting the tennis ball above your head [syn:
     {overhead}, {smash}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top