Search result for

overflowingly

(69 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overflowingly-, *overflowingly*, overflowing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา overflowingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *overflowingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overflowing[N] การไหลล้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sure, the Nile is overflowing.แน่นอน! แม่น้ำไนล์กำลังไหลท่วมไร่นา. Mannequin (1987)
With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereI am getting excited just thinking about it. One Piece: Wan pîsu (1999)
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride. One Piece: Wan pîsu (1999)
A vain, overflowing desire, bye byeไร้สาระ! ต้องการไม่รู้จักพอ! ไปล่ะ บ้าย... Dasepo Naughty Girls (2006)
A vain, overflowing desire~ไร้สาระ.. ความปรารถนาที่พลุ่งพล่าน.. ซะมากกว่า~ Dasepo Naughty Girls (2006)
I fear rivers overflowingI fear rivers overflowing In My Time of Dying (2006)
Saloon was just overflowing with cattle drivers, and road agents, prospectors, gunslingers, gamblers, and women.บาร์เหล้าที่นั่น ผู้คนขวักไขว่ ทั้งพวกค้าวัว... พวกการทางฯ 3:10 to Yuma (2007)
It's not leaking, it's overflowing.เปล่าซะหน่อย\ มันแค่ล้นเฉยๆ The Simpsons Movie (2007)
Her heart overflowing with happiness!หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ! The Secret of Moonacre (2008)
Hey, Mr. Scavo said the grease trap is overflowing again.คุณสกาโวบอกว่าเครื่องดักไขมันล้นออกมาอีกแล้วค่ะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
And overflowing bank accounts.มีตารางนัดแน่นเอี๊ยด.. Carrnal Knowledge (2009)
Their leadership camps are overflowing with self-righteous extremists, all willing and ready to die for their cause.ค่ายผู้นำของพวกเขาก็ขยายตัว ไปด้วยพวกหัวรุนแรง ยินดีและพร้อมที่จะสละชีวิต เพื่อเป้าหมาย Release Me (2009)
Hospitals are overflowing.โรงพยาบาล เต็มไปด้วยผู้คน. No More Good Days (2009)
My inbox is overflowing,กล่องจดหมายที่ท่วมท้น Reversals of Fortune (2009)
The coins will fill it reservoir to overflowing.เงินเค้าจะทำให้เราสบาย สระน้ำก็จะไม่แห้งอีก Sacramentum Gladiatorum (2010)
# Where there's love overflowing ## # ความรักท่วมท้น # Home (2010)
Means I'm not exactly overflowing with patience, team spirit, thrill of the job.สปิริตของทีม ความเสี่ยงของงาน Fresh Paint (2010)
I'm not overflowing with money, but I have enough money to spend.ผมไม่ได้มีเงินมากมาย แต่ผมก็มีเงินมากพอที่จะใช้ Episode #1.8 (2010)
It's just overflowing, right?มันเยอะไปใช่มั้ย? Episode #1.17 (2010)
One is overflowing with affection.อีกคนอย่างกับแม่พระ Fermentation Family (2011)
You can't because you're overflowing with affection.พี่ทำไม่ได้หรอกเพราะพี่เป็นแม่พระ Fermentation Family (2011)
The overflowing clouds are empty of noiseเมฆที่ลอยเต็มฟ้ามีแต่ความเงียบสงัด Fermentation Family (2011)
One is overflowing, the other is empty.คนนึงก็ล้นเกินไป อีกคนก็ว่างเปล่า Episode #1.2 (2011)
Cells are overflowing, My Lord.ห้องขังเต็ม ใต้เท้า Garden of Bones (2012)
I gotta say I am not overflowing with sympathy for you.ฉันต้องพูดว่า ฉันไม่ได้ สงสารเธอนักหรอก I've Got You Under Your Skin (2012)
Overflowing. I don't understand.เยอะเลยล่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน Proceed with Caution (2012)
- ...overflowing with gold. - It was one small chest, hardly overflowing.พวกเขาก็คงอยากข้ามศพลุงนะ พวกเขาคิดว่าลุงมีทองคำ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
The world is overflowing with horrible things.โลกก็เต็มไปด้วยเรื่องเลวร้ายทั้งนั้นแหละ Breaker of Chains (2014)
I mean, you wanna call management and explain why the toilets are still overflowing?คุณอยากโทรหาผู้จัดการ แล้วอธิบายว่าทำไมห้องน้ำถึงยังมีน้ำรั่วอยู่ใช้ไหม? Family of Rogues (2015)
That garbage sitting in there, overflowing.ขยะในนั้น ล้นออกมาแล้ว Fences (2016)
#Where there's # # Love overflowing #*Where there's love overflowingHome (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overflowingGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
overflowingRoads were overflowing with humanity.
overflowingThe convenience store was overflowing with girls, I didn't have the urge to push my way through them and went home as I was.
overflowingThe stadium was overflowing with people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทราม[ADV] profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
เอ่อล้น[V] overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา
เอ่อล้น[V] overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed   FR: plein ; débordant

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERFLOWING    OW1 V ER0 F L OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overflowing    (v) (ou2 v @ f l ou1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überfließen; überfluten | überfließend; überlaufend | überfließtto overflow | overflowing | overflown [Add to Longdo]
überlaufen | überlaufendto overflow | overflowing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[, dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful [Add to Longdo]
溢れ出す;溢れだす;あふれ出す[あふれだす, afuredasu] (v5s) to begin to overflow; to start overflowing; to pour out [Add to Longdo]
押すな押すな[おすなおすな, osunaosuna] (adj-no) crowded (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]
横溢[おういつ, ouitsu] (n,vs) overflowing; inundation [Add to Longdo]
横流[おうりゅう, ouryuu] (n,vs) (arch) overflowing; flooding [Add to Longdo]
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water) [Add to Longdo]
所狭い[ところせまい, tokorosemai] (adj-i) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
所狭し;ところ狭し;所せまし;所せし[ところせまし(所狭し;ところ狭し;所せまし);ところせし(所狭し;ところ狭し;所せし), tokorosemashi ( tokoro semashi ; tokoro semashi ; tokoro semashi ); tokoroseshi ( t] (adv-to) (See 所狭い) crowded; overflowing; cramped [Add to Longdo]
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless [Add to Longdo]
氾濫(P);汎濫[はんらん, hanran] (n,vs) overflowing; flood; (P) [Add to Longdo]
満ち溢れる[みちあふれる, michiafureru] (v1,vi) to be full of (e.g. adventure, youth, energy); to be overflowing with [Add to Longdo]
溶溶;溶々[ようよう, youyou] (adj-t,adv-to) vast; overflowing with water; spacious [Add to Longdo]
鈴生り;鈴なり[すずなり, suzunari] (n) (1) bunches (e.g. of fruit); clusters; (adj-no) (2) crammed (e.g. with people); overflowing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mí, ㄇㄧˊ, / ] overflowing, #12,746 [Add to Longdo]
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, / 滿] fill to overflowing, #18,964 [Add to Longdo]
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, ] abundant; full; overflowing; exuberant, #30,096 [Add to Longdo]
满溢[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, / 滿] to fill to overflowing, #394,802 [Add to Longdo]
满登登[mǎn dēng dēng, ㄇㄢˇ ㄉㄥ ㄉㄥ, / 滿] brim full; filled to overflowing, #582,856 [Add to Longdo]
溢满[yì mǎn, ㄧˋ ㄇㄢˇ, / 滿] overflowing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Overflowingly \O`ver*flow"ing*ly\, adv.
     In great abundance; exuberantly. --Boyle.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top