Search result for

overflow

(88 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overflow-, *overflow*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overflow    [N] จำนวนที่ล้นออกมา, See also: การไหลล้น, Syn. overabundance, surfeit, surplus, Ant. deficiency, shortage
overflow    [VI] ไหลล้น, Syn. flood, whelm
overflow    [VI] ไหลล้น, See also: ไหลบ่า, มีมากมาย, ล้น, Syn. brim over, run over
overflow    [VT] ไหลล้น, See also: ไหลบ่า, ท่วม, ล้น, Syn. flow over, flood, inundate
overflow    [VT] ไหลล้น, Syn. flood, whelm
overflow    [N] สิ่งที่ล้นออกมา, Syn. surplus, overabundance
overflown    [VI] กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflown    [VT] กริยาช่องที่ 3 ของ overflow
overflowing    [N] การไหลล้น
overflow with    [PHRV] ท่วมท้นด้วย (ของเหลว)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overflowการไหลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overflow areaพื้นที่ส่วนล้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
overflow diabetesเบาหวานน้ำตาลล้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overflow tankหม้อน้ำล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
overflow spillwayoverflow spillway, อาคารระบายน้ำล้นชนิดน้ำไหลข้าม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overflowThis river sometimes overflows after the thaw.
overflowThis river is going to overflow.
overflowIt overflows into a paper cup.
overflowAfter the heavy rains the river overflowed its banks.
overflowThe river overflowed because of the heavy rain.
overflowRoads were overflowing with humanity.
overflowThe convenience store was overflowing with girls, I didn't have the urge to push my way through them and went home as I was.
overflowThe stadium was overflowing with people.
overflowGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overflowการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออ,ล้นมากเกินเก็บหมายถึง ปรากฏการณ์ที่หน่วยความจำไม่สามารถรับข้อมูลเข้าไปได้อีก เพราะเกินขนาดความจุ เหมือนน้ำล้นฝายกั้น อาจจะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานไปเลยก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
overflow(vt) เอ่อ,นอง,ไหลบ่า,ล้น,ท่วม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลาก    [V] overflow, See also: flood, Syn. บ่า, ไหลบ่า, Example: บริเวณบ้านเป็นที่ลุ่ม พอถึงหน้าฝนน้ำจะหลากท่วมทุ่งไร่ ทุ่งนา จนหมดสิ้น, Thai definition: ไหลมาผิดปกติโดยกระทันหัน
ท้น    [V] overflow, Syn. ล้น, Example: น้ำตาของพรท้นออกมาจนเกดเห็นได้ชัดเจน, Thai definition: นูนสูงขึ้นจนไหลทวนกลับขึ้นไป
ทราม    [ADV] profusely, See also: overflowingly, extensively, vastly, Example: เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา, Thai definition: ไหลอาบเป็นแห่งๆ
ท่วมหัว    [V] overflow the head, Syn. มิดหัว, เลยหัว, พ้นหัว, , Example: บริเวณสนามเด็กเล่นเป็นเพียงผืนดินรกร้าง มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นสูงจนเกือบท่วมหัว
ล้น    [V] overflow, See also: overwhelm, flow over the edge, Syn. ทะลัก, Thai definition: พ้นหรือเลยระดับที่เปี่ยมอยู่แล้ว จนไหลหรือทะลักออกมา
หลาม    [V] overflow, Syn. ล้น, ล้นหลาม, ล้นแผ่ออกมา, Example: พอถึงเวลาแสดงผู้คนหลามไหลยืนเบียดเสียดกัน
เจิ่ง [V] flood, See also: overflow, inundate, be in spate, Syn. นอง, ล้น, ปริ่ม, เอ่อ, เปี่ยม, Ant. แห้ง, Example: พอฝนตกน้ำก็เจิ่งไปทั่ว, Thai definition: แผ่ไปมากกว่าปกติ (ใช้แก่น้ำ)
เอ่อล้น [V] overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา
เอ่อล้น [V] overflow, See also: flow over, be flooded, be overflowing, be brimming (with), Syn. เอ่อ, ล้น, Example: ช่วงปลายฤดูฝนเป็นช่วงน้ำเอ่อล้นฝั่งขึ้นท่วมทุ่งนา, Thai definition: มีระดับสูงขึ้นจนไหลหรือทะลักออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่า[v.] (bā) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood   FR: déborder
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed   FR: plein ; débordant
หลาก[v.] (lāk) EN: overflow ; flood   FR: déborder ; inonder
หลาม[v.] (lām) EN: overflow ; swell   FR: déborder
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill   FR: déborder
นอง[v.] (nøng) EN: flood ; deluge ; inundation ; overflow   FR: inonder ; baigner

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERFLOW    OW1 V ER0 F L OW2
OVERFLOW    OW2 V ER0 F L OW1
OVERFLOWS    OW1 V ER0 F L OW2 Z
OVERFLOWED    OW2 V ER0 F L OW1 D
OVERFLOWING    OW1 V ER0 F L OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overflow    (n) (ou1 v @ f l ou)
overflow    (v) (ou2 v @ f l ou1)
overflown    (v) (ou2 v @ f l ou1 n)
overflows    (n) (ou1 v @ f l ou z)
overflows    (v) (ou2 v @ f l ou1 z)
overflowed    (v) (ou2 v @ f l ou1 d)
overflowing    (v) (ou2 v @ f l ou1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlaufventil {n}overflow valve; excess flow valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゃぴきゃぴ[, kyapikyapi] (n,vs) (col) (See 浮き浮き) acting all cute and charged up; brimming with youthful enthusiasm; in high spirits; raring to go; overflowing with youthful energy (used mainly of girls) [Add to Longdo]
たぶたぶ[, tabutabu] (adv-to) (1) (on-mim) brimming; full to the point of overflowing; (2) (See ゆったり・2,ぶかぶか,だぶだぶ・1) loose; baggy [Add to Longdo]
だぶだぶ[, dabudabu] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) (See ぶかぶか,ゆったり・2,たぶたぶ・2) loose; baggy; (2) overflowing; brimming; (P) [Add to Longdo]
オーバーフロー[, o-ba-furo-] (n) overflow [Add to Longdo]
オーバーフローエラー[, o-ba-furo-era-] (n) {comp} overflow error [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[, o-ba-furo-ru-chingu] (n) {comp} overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[, o-ba-furo-ru-to] (n) {comp} overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] (n) {comp} overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[, o-bafuro-] (n,vs) {comp} overflow [Add to Longdo]
バッファオーバーフロー[, baffao-ba-furo-] (n) {comp} buffer overflow [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cén, ㄘㄣˊ, ] overflow; rainwater; tearful [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] overflow [Add to Longdo]
溢出[yì chū, ㄧˋ ㄔㄨ, ] overflow [Add to Longdo]
溢满[yì mǎn, ㄧˋ ㄇㄢˇ, / 滿] overflowing [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] overflow; torrent-dash [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] overflow; swirl, ripple; to be tossed [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, / ] overflowing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバーフロー[おーばーふろー, o-ba-furo-] overflow (e.g. in calculators) [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバーフロー表示[オーバーフローひょうじ, o-ba-furo-hyouji] overflow indication [Add to Longdo]
オーバフロー[おーばふろー, o-bafuro-] overflow (vs) [Add to Longdo]
溢れ[あふれ, afure] overflow [Add to Longdo]
桁あふれ[けたあふれ, ketaafure] overflow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overflow \O`ver*flow"\, v. i.
   1. To run over the bounds.
    [1913 Webster]
 
   2. To be superabundant; to abound. --Rogers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overflow \O"ver*flow`\, n.
   1. A flowing over, as of water or other fluid; an inundation.
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which flows over; a superfluous portion; a
    superabundance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An outlet for the escape of surplus liquid.
    [1913 Webster]
 
   {Overflow meeting}, a meeting constituted of the surplus or
    overflow of another audience.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overflow \O`ver*flow"\, v. t. [imp. & p. p. {Overflowed}; p. pr.
   & vb. n. {Overflowing}.] [AS. oferfl?wan. See {Over}, and
   {Flow}.]
   1. To flow over; to cover woth, or as with, water or other
    fluid; to spread over; to inundate; to overwhelm.
    [1913 Webster]
 
       The northern nations overflowed all Christendom.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To flow over the brim of; to fill more than full.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overflow
   n 1: a large flow [syn: {flood}, {overflow}, {outpouring}]
   2: the occurrence of surplus liquid (as water) exceeding the
     limit or capacity [syn: {overflow}, {runoff}, {overspill}]
   v 1: flow or run over (a limit or brim) [syn: {overflow},
      {overrun}, {well over}, {run over}, {brim over}]
   2: overflow with a certain feeling; "The children bubbled over
     with joy"; "My boss was bubbling over with anger" [syn:
     {bubble over}, {overflow}, {spill over}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top