Search result for

overcome

(49 entries)
(0.1349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overcome-, *overcome*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overcome    [VT] ทำให้หมดกำลัง, Syn. overpower
overcome    [VT] เอาชนะ, See also: พิชิต, มีชัยต่อ, Syn. beat, overwhelm, Ant. lose, yield, surrender
overcome    [VI] เอาชนะ, See also: พิชิต, มีชัยต่อ, Syn. conquer, defeat, Ant. lose, yield, surrender

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overcomeThey must have been overcome by the recent disasters.
overcomeIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.
overcomeThe methods used to overcome stress are different for men and women: drinking is the major method used by men, while women deal with stress by chatting.
overcomeWe need a spirit of enterprise to overcome the difficulty.
overcomeYou must overcome the difficulties.
overcomeI must pull myself together to overcome this incident.
overcomeWe shall overcome all our difficulties.
overcomeThe darkness has not overcome it.
overcomeYears of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.
overcomeHow to overcome "endaka" is a big problem.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overcome(โอ'เวอะคัม) v. มีชัย,พิชิต,ถูกข่มขวัญ,ถูกครอบงำ,ปกคลุม., See also: overcomer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overcome(vt) ได้ชัยชนะ,ผ่านพ้น,ปกคลุม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนมา    [V] have a landslide victory, See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory, Example: คะแนนของพรรคนอนมาอย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่, Thai definition: เชื่อว่าต้องชนะแน่นอน หรือสามารถผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบาย, Notes: (ปาก)
ตั้งลำ    [V] overcome a barrier, Syn. ตั้งหลัก, Example: ในสิ้นเดือนมีนาคม 2541 มีการประเมินได้ว่ารัฐบาลใหม่ได้ตั้งลำเรื่องเศรษฐกิจมหภาคได้เป็นผลสำเร็จ, Thai definition: ต่อสู้อุปสรรคจนสำเร็จสำมารถดำเนินการต่อไปได้
ผ่าน    [V] overcome, See also: tide over, pull through, surmount, Syn. ชนะ, Example: นักวิจัยผ่านอุปสรรคของการวิจัยมาด้วยดี, Thai definition: ได้ชัยชนะ
บำราบ    [V] overcome, See also: subjugate, subdue, suppress, Syn. ปราบ, Example: พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำราบทุกข์ของราษฎรที่ห่างไกลทุกที่, Thai definition: ทำให้ราบคาบสิ้นไป
เฉือน [V] win, See also: overcome, Syn. ชนะ, Example: คะแนนของเขาเฉือนคู่แข่งไปนิดเดียว, Thai definition: ชนะไปนิดเดียว, ชนะไปอย่างหวุดหวิด
ดีฝ่อ    [V] overcome by fear, See also: scare, frighten, Syn. ตกใจ, ขวัญหนี, Example: เขาดีฝ่อเมื่อเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด, Thai definition: ตกใจกลัวมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ขวัญหนี เป็น ขวัญหนีดีฝ่อ
ดิ้วเดี้ยว    [V] be weak, See also: overcome with hunger, beat with hunger, defeated, Syn. อ่อนหิวนัก, อ่อนระโหย, อ่อนแรง, Ant. แข็งแรง, Example: เขาดิ้วเดี้ยวเจียนตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ฝ่าฟันอุปสรรค[v. exp.] (fāfan uppasak) EN: overcome difficulties   FR: surmonter les difficultés
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
ข้าม[v.] (khām) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome   FR: franchir ; surmonter
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome   FR: vaincre ; surmonter
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
สะกด[v.] (sakot) EN: suppress ; restrain ; control ; overcome   FR: retenir ; réfréner = refréner ; contrôler
ยม[v.] (yom) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERCOME    OW1 V ER0 K AH2 M
OVERCOMES    OW1 V ER0 K AH2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overcome    (v) (ou2 v @ k uh1 m)
overcomes    (v) (ou2 v @ k uh1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシる[, gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P) [Add to Longdo]
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion [Add to Longdo]
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r,vi) (arch) to overcome; to get through [Add to Longdo]
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P) [Add to Longdo]
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r,vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across [Add to Longdo]
情緒纒綿;情緒てんめん[じょうしょてんめん;じょうちょてんめん, joushotenmen ; jouchotenmen] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) tender sentiments; being overcome with emotions; having a tender feeling (for a person) [Add to Longdo]
人情負け[にんじょうまけ, ninjoumake] (n) overcome by sympathy [Add to Longdo]
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned) [Add to Longdo]
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overcome \O`ver*come"\, v. t. [imp. {Overcame}; p. p.
   {Overcome}; p. pr & vb. n. {Overcoming}.] [AS. ofercuman. See
   {Over}, {Come}, and cf. {Supervene}.]
   [1913 Webster]
   1. To get the better of; to surmount; to conquer; to subdue;
    as, to overcome enemies in battle.
    [1913 Webster]
 
       This wretched woman overcome
       Of anguish, rather than of crime, hath been.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To overflow; to surcharge. [Obs.] --J. Philips.
    [1913 Webster]
 
   3. To come or pass over; to spread over. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And overcome us like a summer's cloud. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To conquer; subdue; vanquish; overpower; overthrow;
     overturn; defeat; crush; overbear; overwhelm; prostrate;
     beat; surmount. See {Conquer}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overcome \O`ver*come"\, v. i.
   To gain the superiority; to be victorious. --Rev. iii. 21.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overcome
   v 1: win a victory over; "You must overcome all difficulties";
      "defeat your enemies"; "He overcame his shyness"; "He
      overcame his infirmity"; "Her anger got the better of her
      and she blew up" [syn: {get the better of}, {overcome},
      {defeat}]
   2: get on top of; deal with successfully; "He overcame his
     shyness" [syn: {overcome}, {get over}, {subdue}, {surmount},
     {master}]
   3: overcome, as with emotions or perceptual stimuli [syn:
     {overwhelm}, {overpower}, {sweep over}, {whelm}, {overcome},
     {overtake}]
   4: overcome, usually through no fault or weakness of the person
     that is overcome; "Heart disease can get the best of us"
     [syn: {get the best}, {have the best}, {overcome}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top