Search result for

overall

(68 entries)
(0.0598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overall-, *overall*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overall    [ADJ] ทั้งหมด, Syn. total
overall    [ADV] ทั้งหมด, Syn. on the whole
overall    [N] รวมทั้งสิ้น, See also: รวมทั้งหมด
overalls    [N] เสื้อคลุมที่สวมเพื่อกันเปื้อน
overall majority    [N] เสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overall fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ทั้งมวล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overall thermal transfer value (OTTV)ค่าการถ่ายโอนความร้อนรวบยอด (โอทีทีวี) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overall weld metal recoveryประสิทธิภาพการเติมโลหะรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overallI had many problems during my visit to the U.S., but overall, I had a good time.
overallThis vowel change has much to do with the overall accent pattern assigned to each word.
overallThe overall output was tons.
overallRelative to overall sales, that of software is insignificant.
overallHis overall was covered with paint-stains.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลการดำเนินงาน    [N] overall operation, See also: overall result/outcome/achievement, Example: ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543, Thai definition: ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
ภาพรวม    [N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผลการดำเนินงาน    [N] overall operation, See also: overall result/outcome/achievement, Example: ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543, Thai definition: ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
ภาพรวม    [N] overall image, See also: perspective, Syn. ทั้งหมด, ทั้งมวล, Example: ภาพรวมของผู้หญิงยุคใหม่ในสายตาของคนส่วนใหญ่ คือ ผู้หญิงทำงาน, Thai definition: จำนวนรวมที่แสดงให้เห็นสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมา[v.] (mao) EN: contract ; make a package deal ; make an overall contract   
ภาพโดยรวม[n. exp.] (phāp dōi rūam) EN: overall picture   
ภาพรวม[n. exp.] (phāp rūam ) EN: overall image ; overview ; synopsis   FR: vue globale [f]
รูปโฉมโนมพรรณ[n. exp.] (rūp chōm nōmphan) EN: overall appearance   
รูปการณ์[n.] (rūpkān) EN: circumstance ; case ; condition ; situation ; overall picture ; the way things have shaped up   
ทั้งสิ้น[adj.] (thangsin) EN: whole ; total ; entire ; overall   FR: total

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERALL    OW1 V ER0 AO2 L
OVERALLS    OW1 V ER0 AO2 L Z
OVERALLOTMENT    OW1 V ER0 AH0 L AA1 T M AH0 N T
OVERALLOTMENTS    OW1 V ER0 AH0 L AA1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overall    (n) (ou1 v @ r oo l)
overall    (j) (ou2 v @ r oo1 l)
overalls    (n) (ou1 v @ r oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitbilder {pl}overall concepts [Add to Longdo]
Gesamtdauer {f}overall duration [Add to Longdo]
Gesamtstatus {m}overall status [Add to Longdo]
Gesamtlänge {f}overall length [Add to Longdo]
Gesamtsystem {n}overall system [Add to Longdo]
Gesamtplanung {f}overall design [Add to Longdo]
Overall {m}; Arbeitsanzug {m}jump suit [Add to Longdo]
Außendurchmesser {m} (im Betrieb)overall diameter [Add to Longdo]
Gesamtleistung {f} (einer Maschine; Person)overall performance [Add to Longdo]
Rahmenrichtlinie {f} | Rahmenrichtlinien {pl}overall guideline; general guideline | overall guidelines; general guidelines [Add to Longdo]
Schutzanzug {m}; Overall {m} | Schutzanzüge {pl}overall | overalls [Add to Longdo]
Betriebsbreite {f} des Reifens | maximale Betriebsbreiteoverall tyre width | maximum overall tyre width in service [Add to Longdo]
Gesamtkonzept {n}; Gesamtkonzeption {f} | ökologisches Gesamtkonzeptoverall plan (idea; design); master plan | ecological master plan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーオール[, o-ba-o-ru] (n) overall [Add to Longdo]
オーバーオールポジション[, o-ba-o-rupojishon] (n) overall position [Add to Longdo]
カバーオール;カバーロール[, kaba-o-ru ; kaba-ro-ru] (n) coverall [Add to Longdo]
サロペット[, saropetto] (n) overall (fre [Add to Longdo]
割烹着[かっぽうぎ, kappougi] (n) coverall apron; cook's apron [Add to Longdo]
繋ぎ服;つなぎ服[つなぎふく, tsunagifuku] (n) overalls; boiler suit [Add to Longdo]
菜っ葉服;菜葉服[なっぱふく, nappafuku] (n) (light blue) overalls; workman's overalls [Add to Longdo]
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms [Add to Longdo]
上っ張り[うわっぱり, uwappari] (n) overalls; wrapper; duster; smock [Add to Longdo]
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全优[quán yōu, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡ, / ] overall excellence [Add to Longdo]
全局[quán jú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ, ] overall situation [Add to Longdo]
全盘[quán pán, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄢˊ, / ] overall; comprehensive [Add to Longdo]
全长[quán cháng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ, / ] overall length; span [Add to Longdo]
共性[gòng xìng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] overall character [Add to Longdo]
大体上[dà tǐ shàng, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ ㄕㄤˋ, / ] overall; in general terms [Add to Longdo]
总吨位[zǒng dūn wèi, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨㄣ ㄨㄟˋ, / ] overall tonnage (of a shipping fleet or company) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overall \O"ver*all\, adv.
   Everywhere. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overall
   adj 1: involving only main features; "the overall pattern of his
       life"
   2: including everything; "the overall cost"
   n 1: (usually plural) work clothing consisting of denim trousers
      (usually with a bib and shoulder straps)
   2: a loose protective coverall or smock worn over ordinary
     clothing for dirty work [syn: {overall}, {boilersuit},
     {boilers suit}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Overall [oːvəral] (n) , s.(m )
   overall
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 overall [ovərɔəʏ]
   overalls
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 overall
   overalls
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top