Search result for

outlying

(27 entries)
(0.8326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlying-, *outlying*, outly
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlying[ADJ] ที่ห่างไกล, Syn. distant, remote, Ant. close, adjacent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlying(เอาทฺ'ไลอิง) adj. ห่างไกล,นอกทาง,ห่างไกลจากศูนย์กลาง,รอบนอก,ชายแดน,นอกเรื่อง,นอกประเด็น, Syn. remote

English-Thai: Nontri Dictionary
outlying(adj) นอกทาง,ห่างไกล,อยู่ภายนอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They have come from the outlying villages in search of food.พวกเขามาจากหมู่บ้านอันห่างไกลเพื่อแสวงหาอาหาร The Labyrinth of Gedref (2008)
Post sentries at all the outlying villages.จัดเวรยามไว้ให้รอบหมู่บ้าน Lancelot (2008)
We've appealed to our king, but... he cares little for the outlying regions.เราได้ยื่นเรื่องบอกพระองค์แล้ว แต่... พระองค์ไม่ค่อยสนใจกับพวกชนบทอย่างเรา The Moment of Truth (2008)
He's a farmer from one of the outlying villages and no-one will recognise him.. จากหมู่บ้านที่ห่างไกล ไม่มีใครจำเค้าได้แน่ๆ The Once and Future Queen (2009)
Damn you, you outlying piece of datum! [Bangs] ow! Aah!โธ่เว๊ย แกนะแก! เธอ! Social Psychology (2009)
Re-double your efforts. Send riders to the outlying villages.เพิ่มความพยายามเป็นสองเท่า ส่งออกไปค้าหารอบนอกของอาณาจักร The Sins of the Father (2009)
Tri-State area. Manhattan and outlying boroughs.พื้นที่ไตรสเตท.. Iron Man 2 (2010)
We need to strengthen all our outlying defences, as Odin's raids prove but it is the Northern borders that are vulnerable.จุดป้องกันห่างไกลเราต้องทำให้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อโอดินโจมตี แต่ชายแดนตอนเหนือนั้นไม่มั่นคง Aithusa (2011)
Whenever you have a volunteer from an outlying district, that's something you can't ignore.ที่สำคัญเรามีคนอาสาจากเขตนอกสุด มองข้ามไม่ได้เลย The Hunger Games (2012)
Oh, I've been meaning to visit the outlying villages in Yangon to study the linguistic characteristics of...โอ้ ฉันอยากไปเยี่ยมชมหมู่บ้านห่างไกล ในย่างกุ้ง ไปศึกษาลักษณะทางภาษาศาสตร์ของ... The Survivor in the Soap (2013)
All five New York City boroughs and additional outlying areas have been completely powerless for going on five hours.ห้าเขตปกครองทั้งหมดในนิวยอร์ก และรวมไปถึงบริเวณโดยรอบ ได้ดับไปอย่างสิ้นเชิง Truth: Part 1 (2013)
A general evacuation order has been issued For the entire city of Los Angeles. Now this includes all of the outlying areas.รับคำสั่งอพยพในLosAngeles, รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง. San Andreas Quake (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกเมือง[N] suburb, See also: outlying district, residential district, suburbia, outskirts, Syn. ชานเมือง, Ant. ในเมือง, Example: ในเมืองอุรุมชีไม่มีสิ่งใดน่าสนใจต้องออกไปนอกเมือง, Thai definition: พื้นที่ที่ห่างออกไปจากตัวเมือง

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLYING    AW1 T L AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlying    (j) (au1 t l ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠郊[えんこう, enkou] (n) area remote from the city; outlying area [Add to Longdo]
外地[がいち, gaichi] (n) overseas territories; outlying areas [Add to Longdo]
近国[きんごく, kingoku] (n) (1) neighboring country; neighbouring country; (2) lands outlying Kyoto [Add to Longdo]
僻遠[へきえん, hekien] (adj-na,n,adj-no) remote; outlying [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions) [Add to Longdo]
離島[りとう, ritou] (n) (1) isolated island; outlying island; (n,vs) (2) leaving an island; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离岛[lí dǎo, ㄌㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] outlying islands [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlying \Out"ly`ing\, a.
   Lying or being at a distance from the central part, or the
   main body; being on, or beyond, the frontier; exterior;
   remote; detached.
   [1913 Webster] Outmaneuver

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlying
   adj 1: relatively far from a center or middle; "outlying
       settlements"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top