Search result for

outline

(66 entries)
(0.1065 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outline-, *outline*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outline    [N] เส้นรอบนอก, See also: เส้นขอบ, Syn. contour, shape
outline    [N] ภาพร่าง, See also: ภาพคร่าวๆ, Syn. sketch, drawing
outline    [N] แผนการอย่างคร่าวๆ, Syn. schema, scheme
outline    [N] ส่วนสรุปโดยย่อ, Syn. summary, synopsis
outline    [VT] ร่างภาพ, See also: ร่าง, Syn. sketch, draft
outline    [VT] สรุปส่วนสำคัญ, See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ, Syn. summarize, adumbrate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outline drawingการวาดเส้นขอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlineThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.
outlineHe sketches the outline of the machine.
outlineHe gave me a brief outline of the plan.
outlineHe gave me an outline of the affair.
outlineHere we explain about creating outlines of characters and paths.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
outline(vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน    [N] shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
เนื้อเรื่อง [N] plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai definition: สาระของเรื่อง
เค้าโครงเรื่อง    [N] plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
เค้า    [N] outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าโครง    [N] outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: โครงเรื่องย่อๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework   
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
แนวป่า[n.] (naēopā) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline   FR: orée [f] ; lisière [f]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject   FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLINE    AW1 T L AY2 N
OUTLINED    AW1 T L AY2 N D
OUTLINES    AW1 T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outline    (v) (au1 t l ai n)
outlined    (v) (au1 t l ai n d)
outlines    (v) (au1 t l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übersichtskarte {f}outline map [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Umriss {m}; Umrisslinie {f}; Kontur {f}; Silhouette {f}; Profil {n} | Umrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P) [Add to Longdo]
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概要[gài yào, ㄍㄞˋ ㄧㄠˋ, ] outline [Add to Longdo]
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] outline; introduction; survey; general discussion [Add to Longdo]
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points [Add to Longdo]
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] outline; main threads [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, v. t. [imp. & p. p. {Outlined}; p. pr. &
   vb. n. {Outlining}.]
   1. To draw the outline of.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To sketch out or indicate as by an outline; to
    create a general framework of (a plan, system, discourse,
    course of thought), for which the details need to be
    added; as, to outline an argument or a campaign.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, n.
   1.
    (a) The line which marks the outer limits of an object or
      figure; the exterior line or edge; contour.
    (b) In art: A line drawn by pencil, pen, graver, or the
      like, by which the boundary of a figure is indicated.
    (c) A sketch composed of such lines; the delineation of a
      figure without shading.
      [1913 Webster]
 
         Painters, by their outlines, colors, lights, and
         shadows, represent the same in their pictures.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A sketch of any scheme; a preliminary or general
    indication of a plan, system, discourse, course of
    thought, etc.; as, the outline of a speech.
    [1913 Webster]
 
       But that larger grief . . .
       Is given in outline and no more.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sketch; draught; delineation. See {Sketch}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outline
   n 1: the line that appears to bound an object [syn: {outline},
      {lineation}]
   2: a sketchy summary of the main points of an argument or theory
     [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   3: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]
   v 1: describe roughly or briefly or give the main points or
      summary of; "sketch the outline of the book"; "outline his
      ideas" [syn: {sketch}, {outline}, {adumbrate}]
   2: draw up an outline or sketch for something; "draft a speech"
     [syn: {draft}, {outline}]
   3: trace the shape of [syn: {delineate}, {limn}, {outline}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top