Search result for

outline

(78 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outline-, *outline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outline[N] เส้นรอบนอก, See also: เส้นขอบ, Syn. contour, shape
outline[N] ภาพร่าง, See also: ภาพคร่าวๆ, Syn. sketch, drawing
outline[N] แผนการอย่างคร่าวๆ, Syn. schema, scheme
outline[N] ส่วนสรุปโดยย่อ, Syn. summary, synopsis
outline[VT] ร่างภาพ, See also: ร่าง, Syn. sketch, draft
outline[VT] สรุปส่วนสำคัญ, See also: สรุป, แสดงจุดสำคัญ, สรุปความ, Syn. summarize, adumbrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw
outline fontแบบอักษรที่มีแต่เส้นขอบหมายถึง แบบอักษรแบบหนึ่งที่มีแต่เส้นขอบ ตรงกลางกลวง นิยมใช้ในการทำหัวเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
outline(vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outline๑. ตัวโปร่ง๒. เส้นกรอบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outline drawingการวาดเส้นขอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outline mapoutline map, แผนที่เค้าโครง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Outlines ; Outline, syllabi, etc.โครงเรื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, go home, write me an initial outline and e-mail it to me by 3:00.เอาล่ะ กลับบ้านซะ เขียนโครงร่างมาให้ผม และอีเมล์ให้ผมตอนสามโมง.โอเค? Confessions of a Shopaholic (2009)
We have all seen that leaked fundraising presentation which outlines an aggressive strategy that's designed to capitalize on fear and misinformation.ได้โปรด เราต่างก็เห็น\ โฆษณาระดมทุนที่มีช่องโหว่นั่น ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ความก้าวร้่าว ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์\ จากความกลัวและข้อมูลที่ผิด ๆ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
All right, today she starts spraying water at my crotch to see the outline of my dick.วันนี้เธอ ฉีดน้ำใส่เป้ากางเกงฉันเพื่อดูไอ้จ้อน Horrible Bosses (2011)
He tried antibodies and immunological MAC outlines but the key was a fetal-bat cell line from Geelong.เขาพยายามใช้แอนตี้บอดี้และ โครงสร้างภูมิคุ้มกันMAC แต่ตัวการคือเซลล์ตัวอ่อน ในครรภ์ค้างคาวจากจีลอง Contagion (2011)
All right, I've taken the liberty of drafting these workflow charts which outline our various duties and the path we will follow as we develop our ground-breaking new app.ดีละ ฉันก็มีอิสระที่จะ ร่างผัง การทำงานพวกนี้ กับร่างคร่าวๆถึงหน้าที่ต่างๆของเรา และส่วนที่เราจะติดตาม The Bus Pants Utilization (2011)
Um, do you start with watercolor and then outline with rapidograph...อืม คุณเริ่มด้วยสีน้ำ และ เขียนเส้นขอบ... School of Hard Knocks (2011)
There's still a smoke outline of your bodyดูสิ ที่ตัวยังมีรอยควันฟุ้งอยู่เลย And the '90s Horse Party (2011)
Let me estimate the general outline.่ทำให้ผมพอเห็นภาำพแล้วครับ Episode #1.2 (2011)
Look I've outlined some things...มาดูนี่สิ Iron Sky (2012)
That's one of the many goals I promise to reach by the midway point of my first term, as outlined in my 96-pointมันเพียงพอสำหรับการทำงานของสมองเราหรือเปล่า นั่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายมากมาย ที่ผมสัญญาว่าจะทำให้ได้ ภายในครึ่งแรก ของการดำรงตำแหน่ง Makeover (2012)
I understand the general outline of this case.อ๋อครับ ผมพอเข้าใจคร่าวๆ เกี่ยวกับคดีนี้แล้ว The After-Dinner Mysteries (2013)
I was sort of expecting a body outline in chalk or tape.หนูคิดว่าจะมีรูปร่างกายที่เขียน โดยชอล์คหรือเทปเสียอีก Potage (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outlineHe gave me a brief outline of the plan.
outlineHe gave me an outline of the affair.
outlineHere we explain about creating outlines of characters and paths.
outlineHe sketches the outline of the machine.
outlineThe question here is one of creating the framework with which we can outline the social trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณฐาน[N] shape, See also: outline, contours, form, configuration, Syn. ลักษณะ, รูปทรง, Example: โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก
เนื้อเรื่อง[N] plot, See also: outline, story, scenario, subject, Syn. เรื่องราว, Example: ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องยกย่องวีรกรรมการเสียสละเพื่อชาติ, Thai definition: สาระของเรื่อง
เค้าโครงเรื่อง[N] plot, See also: outline, story line, scenario, Syn. โครงเรื่อง, เค้าเรื่อง, Example: เธอช่วยเล่าย่อๆ พอให้เห็นเค้าโครงเรื่องเท่านั้นก็พอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องคร่าวๆ หรือเรื่องย่อ
เค้า[N] outline, See also: plot, scheme, Syn. รูปความ, ต้นเงื่อน, ต้นเค้า, เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, พล็อตเรื่อง, Example: นิยายเรื่องนี้ผู้แต่งได้เค้ามาจากนิยายต่างประเทศ, Thai definition: รูปหรือรูปความโดยย่อ
เค้าโครง[N] outline, See also: summary, draft, synopsis, plan, Syn. เค้าเรื่อง, โครงเรื่อง, Example: นักเรียนควรจะเขียนเค้าโครงก่อนแล้วจึงค่อยเขียนรายละเอียดของเรื่อง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: โครงเรื่องย่อๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
โฉม [n.] (chōm) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure   FR: forme [f] ; profil [m] ; apparence [f]
เค้า[n.] (khao) EN: outline ; plot ; framework   
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
โครง[n.] (khrōng) EN: outline ; model ; sketch ; scheme ; frame ; plan   FR: modèle [m] ; plan [m] ; coupe [f] ; schéma [m]
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
แนวป่า[n.] (naēopā) EN: forest belt ; line of the forest ; forest outline   FR: orée [f] ; lisière [f]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject   FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
ร่าง[v.] (rāng) EN: draft ; sketch ; outline ; draw up ; formulate   FR: esquisser ; ébaucher ; formuler ; rédiger

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLINE    AW1 T L AY2 N
OUTLINED    AW1 T L AY2 N D
OUTLINES    AW1 T L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outline    (v) (au1 t l ai n)
outlined    (v) (au1 t l ai n d)
outlines    (v) (au1 t l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriss {m}; Grundriss {m} | Abrisse {pl}; Grundrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Auszug {m}; Abriss {m} (eines Buches)outline (of a book) [Add to Longdo]
Übersichtskarte {f}outline map [Add to Longdo]
Umriss {m}; Umrisslinie {f}; Kontur {f}; Silhouette {f}; Profil {n} | Umrisse {pl}outline | outlines [Add to Longdo]
Umrisszeichnung {f}outline drawing; outline plan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
アウトライン;アウトゥライン[, autorain ; autourain] (n) outline [Add to Longdo]
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch [Add to Longdo]
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[, autorainyu-teiritei] (n) {comp} outline utility [Add to Longdo]
アウトラインレベル[, autorainreberu] (n) {comp} outline level [Add to Longdo]
一まず(P);一先ず;一先;ひと先ず[ひとまず, hitomazu] (adv) (uk) for the present; once; in outline; (P) [Add to Longdo]
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
概要[gài yào, ㄍㄞˋ ㄧㄠˋ, ] outline [Add to Longdo]
概论[gài lùn, ㄍㄞˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] outline; introduction; survey; general discussion [Add to Longdo]
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points [Add to Longdo]
头绪[tóu xù, ㄊㄡˊ ㄒㄩˋ, / ] outline; main threads [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, v. t. [imp. & p. p. {Outlined}; p. pr. &
   vb. n. {Outlining}.]
   1. To draw the outline of.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To sketch out or indicate as by an outline; to
    create a general framework of (a plan, system, discourse,
    course of thought), for which the details need to be
    added; as, to outline an argument or a campaign.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outline \Out"line`\, n.
   1.
    (a) The line which marks the outer limits of an object or
      figure; the exterior line or edge; contour.
    (b) In art: A line drawn by pencil, pen, graver, or the
      like, by which the boundary of a figure is indicated.
    (c) A sketch composed of such lines; the delineation of a
      figure without shading.
      [1913 Webster]
 
         Painters, by their outlines, colors, lights, and
         shadows, represent the same in their pictures.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. Fig.: A sketch of any scheme; a preliminary or general
    indication of a plan, system, discourse, course of
    thought, etc.; as, the outline of a speech.
    [1913 Webster]
 
       But that larger grief . . .
       Is given in outline and no more.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sketch; draught; delineation. See {Sketch}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outline
   n 1: the line that appears to bound an object [syn: {outline},
      {lineation}]
   2: a sketchy summary of the main points of an argument or theory
     [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   3: a schematic or preliminary plan [syn: {outline}, {schema},
     {scheme}]
   v 1: describe roughly or briefly or give the main points or
      summary of; "sketch the outline of the book"; "outline his
      ideas" [syn: {sketch}, {outline}, {adumbrate}]
   2: draw up an outline or sketch for something; "draft a speech"
     [syn: {draft}, {outline}]
   3: trace the shape of [syn: {delineate}, {limn}, {outline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top