Search result for

outlaw

(47 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outlaw-, *outlaw*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outlaw[N] คนที่ทำผิดกฎหมาย, Syn. outcast, robber
outlaw[VT] ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย, Syn. ban, prohibit, forbid
outlaw[VT] ทำให้คนไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
outlawry[N] การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker

English-Thai: Nontri Dictionary
outlaw(n) อาชญากร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
outlaw(vt) หนีกฎหมาย,ผิดกฎหมาย,นอกกฎหมาย,ห้าม,ประกาศ
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outlawนอกกฎหมาย, คนนอกกฎหมาย, ผู้ร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outlawsผู้ร้าย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Outlaw.มหาโจร Puss in Boots (2011)
He called it a "Harley commune." It wasn't outlaw.พ่อเรียกมันว่ากลุ่มฮาร์เล่ย์ มันไม่ได้ผิดกฎหมาย Pilot (2008)
You'd rather protect an outlaw vigilante than the lives of citizens?คุณควรปกป้องพวกผู้ร้ายมากกว่าประชาชนหรือ? The Dark Knight (2008)
The Batman is an outlaw.แบทแมนเป็นผู้ร้าย The Dark Knight (2008)
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร Public Enemies (2009)
- You outlawed my language- พวกแกต่อต้านภาษาของพวกฉัน The Breath (2009)
How are we to enjoy them force feeding us the faith and customs to people who until recently becoming outlaws?เราทนให้มันมาสอนเราเรื่องศรัทธาอยู่ได้ยังไงกัน? และยังมาชักจูงคนของเรา ให้กลายเป็นพวกนอกรีตเหมือนมัน Agora (2009)
I'm like an outlaw.ฉันเหมือนกับพวกอาชญากร Bit by a Dead Bee (2009)
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ Pleasure Is My Business (2009)
We'reawareofyour outlaw problem.เราตระหนักถึงปัญหา ผิดกฎหมายของคุณ Albification (2009)
I 'mnotgoingtoswap one outlaw for another one. JACOB:เอาพวกอาชญากรอีกฝ่ายมาแทนอีกฝ่าย Albification (2009)
That's the woman you killed. The outlaw had mercy.ผู้หญิงคนนั้นที่เธอฆ่า อาชญากรรู้จักการอโหสิกรรมพอ Service (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ดินมือเปล่า[N] outlaw land, See also: land without document of ownership, Example: ปู่ของเขามีที่ดินมือเปล่าอยู่หลายแปลง, Count unit: แปลง, ผืน, Thai definition: ที่ดินซึ่งผู้ครอบครองยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
คนร้าย[N] outlaw, See also: bandit, criminal fellow, murderer, Syn. ผู้ร้าย, Ant. คนดี, คนบริสุทธิ์, Example: ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายดักปล้นเงินจากลูกค้าของธนาคาร, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนร้าย[n.] (khonrāi) EN: outlaw ; criminal ; malefactor   FR: malfaiteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTLAW    AW1 T L AO2
OUTLAWS    AW1 T L AO2 Z
OUTLAWED    AW1 T L AO2 D
OUTLAWRY    AW1 T L AO2 R IY0
OUTLAWING    AW1 T L AO2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outlaw    (v) (au1 t l oo)
outlaws    (v) (au1 t l oo z)
outlawed    (v) (au1 t l oo d)
outlawry    (n) (au1 t l oo r ii)
outlawing    (v) (au1 t l oo i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geächtete {m,f}; Geächteter | Geächteten {pl}; Geächteteoutlaw | outlaws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトロー[, autoro-] (n) outlaw [Add to Longdo]
兇漢;凶漢[きょうかん, kyoukan] (n) villain; outlaw; assassin [Add to Longdo]
兇徒;凶徒[きょうと, kyouto] (n) outlaw; rebel; rioter [Add to Longdo]
不逞[ふてい, futei] (adj-na,n) insubordination; outlawry [Add to Longdo]
平和憲法[へいわけんぽう, heiwakenpou] (n) (See 日本国憲法) pacifist constitution (often applied to the Japanese constitution); constitution which outlaws use of arms [Add to Longdo]
無法者[むほうしゃ;むほうもの, muhousha ; muhoumono] (n) outlaw [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无法无天[wú fǎ wú tiān, ˊ ㄈㄚˇ ˊ ㄊㄧㄢ, / ] outlaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlaw \Out"law`\ (out"l[add]`), n. [AS. [=u]tlaga, [=u]tlah.
   See {Out}, and {Law}.]
   1. A person excluded from the benefit of the law, or deprived
    of its protection. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. A person engaging habitually in criminal activity,
    especially theft or robbery; an habitually lawless person,
    especially one who is a fugitive from the law.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outlaw \Out"law`\, v. t. [imp. & p. p. {Outlawed}; p. pr. & vb.
   n. {Outlawing}.] [AS. ?tlagian.]
   [1913 Webster]
   1. To deprive of the benefit and protection of law; to
    declare to be an outlaw. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To remove from legal jurisdiction or enforcement; as, to
    outlaw a debt or claim; to deprive of legal force. "Laws
    outlawed by necessity." --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To render illegal; to ban, prohibit, or proscribe under
    sanction of some penalty.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outlaw
   adj 1: contrary to or forbidden by law; "an illegitimate seizure
       of power"; "illicit trade"; "an outlaw strike"; "unlawful
       measures" [syn: {illegitimate}, {illicit}, {outlaw(a)},
       {outlawed}, {unlawful}]
   2: disobedient to or defiant of law; "lawless bands roaming the
     plains" [syn: {lawless}, {outlaw(a)}]
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]
   v 1: declare illegal; outlaw; "Marijuana is criminalized in the
      U.S." [syn: {outlaw}, {criminalize}, {criminalise},
      {illegalize}, {illegalise}] [ant: {decriminalise},
      {decriminalize}, {legalise}, {legalize}, {legitimate},
      {legitimatise}, {legitimatize}, {legitimise}, {legitimize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top