Search result for

outgo

(48 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outgo-, *outgo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outgo[VT] เหนือกว่า, Syn. excel, outdo, surpass
outgo[N] รายจ่าย, Syn. expenditure, outlay, Ant. income
outgone[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ outgo
outgoing[ADJ] ที่เข้าสังคมได้ง่าย, See also: ที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย, Syn. friendly, sociable, Ant. unfriendly, unsociable
outgoing[ADJ] ที่ออกจากสถานที่, Syn. leaving, departing, Ant. incoming
outgoing[ADJ] ที่พ้นจากงานหรือความรับผิดชอบ, Ant. incoming
outgoings[N] เงินที่ต้องจ่ายประจำ, Syn. disbursements, expenditures

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outgo(เอาทฺ'โก) n. การออกไป,นอกเขต,รายจ่าย,สิ่งที่ไหลออกไป,การกระทำได้ดีกว่า,การเดินทางได้ไกลกว่า -S.
outgoing(เอาทฺ'โกอิง) adj. ออกไป,จากไป,ออกสังคม,เกี่ยวกับอาหารนอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
outgo(n) สิ่งที่ไหลออก,รายจ่าย,ทุน,ค่าใช้จ่าย
outgoing(adj) จากไป,ออกสังคม,นอกบ้าน
outgoing(n) ทางออก,ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tonight there's a restriction on the incoming and outgoingคืนนี้มีการจำกัดคนเข้าคนออก Iljimae (2008)
We should be able to pick up any outgoing calls that make from their house.พวกเราน่าจะรับสายที่โทรออกจากบ้านเขาได้ Bound (2009)
He's more outgoing.เขาเข้าสังคมมากขึ้น A Shade of Gray (2009)
He's more outgoing. He even scored his first goal.เขาเข้าสังคมมากขึ้น ตอนที่เขาทำประตูได้ครั้งแรก A Shade of Gray (2009)
This is a lot of outgoing calls.มีสายโทรออกเพียบเลย Politics of Human Sexuality (2009)
Sweet, outgoing, warm.พวกเธอไม่ผ่านการทดสอบ มันทำให้เขาโกรธ Solitary Man (2010)
You made two outgoing calls.คุณโทรออกไปสองครั้งแน่ะ Communication Studies (2010)
If you make any outgoing calls, or if anyone follows you,ถ้านายโทรศัพท์ออกไปสักครั้ง หรือหากมีใครตามนายมา The Garden of Forking Paths (2010)
Only one outgoing call matches the time frame.มีการโทรออกเพียงแค่หมายเลขเดียว ในช่วงเวลานั้น Dog Eat Dog (2010)
Lee Bae-Ho believes this situation is a reason for outgoing....ลีแบโฮเชื่อว่าสถานการณ์นี้น่าจะเป็นสาเหตุให้ออกไป... Dae Mul (2010)
If the words of the outgoing...ถ้าคำพูดหลุดออกไปว่า... Dae Mul (2010)
He wasn't always this outgoing though.จริงๆแล้วเขาเป็นคนเก็บตัวมากเลยค่ะ Episode #1.15 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outgoHe is outgoing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาออก[adj.] (khāøk) EN: on the way out ; outgoing ; outward ; export   FR: sortant ; en partance ; vers l'extérieur ; d'exportation

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTGO    AW1 T G OW2
OUTGOING    AW1 T G OW2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outgo    (v) (au1 t g ou)
outgoes    (v) (au1 t g ou z)
outgone    (v) (au1 t g o1 n)
outgoing    (j) (au1 t g ou i ng)
outgoings    (n) (au1 t g ou i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外向的[がいこうてき, gaikouteki] (adj-na) extroverted; outgoing [Add to Longdo]
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] (n) {comp} closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
出トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] (n) {comp} outgoing traffic [Add to Longdo]
出荷[しゅっか, shukka] (n,vs) shipping; outgoing freight; forwarding; (P) [Add to Longdo]
出港船[しゅっこうせん, shukkousen] (n) outgoing vessel [Add to Longdo]
出船[いでぶね;でふね, idebune ; defune] (n) weighing anchor; setting sail; outgoing ship [Add to Longdo]
出発便[しゅっぱつびん, shuppatsubin] (n) departure; outgoing flight; departing flight [Add to Longdo]
新旧[しんきゅう, shinkyuu] (n,adj-no) new and old; incoming and outgoing; (P) [Add to Longdo]
発呼[はっこ, hakko] (n) {comp} outgoing call [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外部アクセス可能閉域利用者グループ[がいぶアクセスかのうへいいきりようしゃグループ, gaibu akusesu kanouheiikiriyousha guru-pu] closed user group with outgoing access [Add to Longdo]
出トラヒック[しゅつトラヒック, shutsu torahikku] outgoing traffic [Add to Longdo]
発呼[はっこ, hakko] outgoing call [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outgo \Out"go`\, n.; pl. {Outgoes}.
   That which goes out, or is paid out; outlay; expenditure; --
   the opposite of {income}; as, when one's outgo exceeds one's
   income, distress follows quickly. --Lowell.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outgo \Out*go"\, v. t. [imp. {Outwent}; p. p. {Outgone}; p. pr.
   & vb. n. {Outgoing}.]
   [1913 Webster]
   1. To go beyond; to exceed in swiftness; to surpass; to
    outdo.
    [1913 Webster]
 
   2. To circumvent; to overreach. [Obs.] --Denham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outgo
   n 1: money paid out; an amount spent [syn: {outgo}, {spending},
      {expenditure}, {outlay}] [ant: {income}]
   v 1: be or do something to a greater degree; "her performance
      surpasses that of any other student I know"; "She outdoes
      all other athletes"; "This exceeds all my expectations";
      "This car outperforms all others in its class" [syn:
      {surpass}, {outstrip}, {outmatch}, {outgo}, {exceed},
      {outdo}, {surmount}, {outperform}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top