Search result for

outermost

(23 entries)
(0.3507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outermost-, *outermost*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outermost    [ADJ] นอกสุด, See also: ไกลสุด, Ant. innermost

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The outermost planets unknown to the ancients and only discovered after the invention of the telescope.ดาวเคราะห์นอกสุด ไม่รู้จักกับสมัยก่อน และค้นพบหลังจากการ ประดิษฐ์ของกล้องโทรทรรศน์ Standing Up in the Milky Way (2014)
Beyond the outermost planet there's a swarm of tens of thousands of frozen worlds.นอกเหนือจากดาวเคราะห์นอกสุด มีฝูงนับหมื่นของโลกแช่แข็ง Standing Up in the Milky Way (2014)
By comparing them with lines given by glowing substances in the laboratory, we can determine that the same elements familiar to us on the Earth also exist in the outermost star.โดยแจ่มสารในห้องปฏิบัติการ เราสามารถตรวจสอบว่าองค์ ประกอบเดียวกันคุ้นเคยกับเรา บนโลกยังอยู่ในดาวนอกสุด Sisters of the Sun (2014)
The distance between Earth and the outermost planet Neptune varies as the planets orbit the Sun.ระยะห่างระหว่างโลก และดาวเนปจูนดาวเคราะห์ นอกสุด แตกต่างกันไปในขณะที่ดาว เคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ A Sky Full of Ghosts (2014)
Each of us is a tiny being riding on the outermost skin of one of the smaller planets for a few dozen trips around the local star.เราแต่ละคนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ขี่บนผิวชั้นนอกสุดของหนึ่ง ในดาวเคราะห์ขนาดเล็ก สำหรับการเดินทางไม่กี่สิบ รอบดาวท้องถิ่น The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
When our solar system passes through an interstellar cloud, the gravity of the massive cloud stirs up the outermost comets.เมื่อระบบสุริยะของเราผ่านเมฆดวงดาว แรงโน้มถ่วงของเมฆขนาดใหญ่ ขยับขึ้นมานอกสุดดาวหาง The Immortals (2014)
In our solar system, the innermost planet, Mercury, moves much faster than the outermost one, Neptune.ดาวเคราะห์สุดพุธย้ายได้เร็วขึ้นมาก กว่าหนึ่งในสุดดาวเนปจูน และนั่นทำให้รู้สึกใช่มั้ย? Unafraid of the Dark (2014)
Everyone expected that the outermost stars in a galaxy would act the same way.ทุกคนคาดหวังว่าดาวสุดในจักรวาล จะทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน Unafraid of the Dark (2014)
Voyager 2 gave us our first portrait of the outermost planet, Neptune... where the winds roar at 1,000 miles per hour... and its moon Triton, where geysers of boiling nitrogen shoot five miles high.รอบโลก 2 ทำให้เรามีภาพ ครั้งแรกของเรา ของดาวเคราะห์นอกสุดเนปจูน ที่ลมคำราม 1,000 ไมล์ต่อชั่วโมง Unafraid of the Dark (2014)
He descendeth from the outermost part of heaven.สวรรค์ได้มอบอาวุธทรงมหิทธา Beneath the Planet of the Apes (1970)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือกนอก [N] outermost shell, Syn. เปลือก, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน
เปลือกนอก [N] outermost shell, Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน, Thai definition: ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: outermost shell   

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTERMOST    AW1 T ER0 M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outermost    (j) (au1 t @ m ou s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
三の丸[さんのまる, sannomaru] (n) (See 本丸,二の丸) outermost region of the castle [Add to Longdo]
総構え;惣構[そうがまえ, sougamae] (n) outermost enclosure of a castle or fortress (including the town around it) [Add to Longdo]
毛表皮[もうひょうひ, mouhyouhi] (n) (See キューティクル) cuticle; outermost layer of a hair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outermost \Out"er*most`\, a. [See {Uttermost}, {Utmost}, and cf.
   {Outmost}.]
   Being on the extreme external part; farthest outward; as, the
   outermost row. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outermost
   adj 1: situated at the farthest possible point from a center
       [syn: {outermost}, {outmost}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top