Search result for

outer

(95 entries)
(0.0635 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outer-, *outer*
English-Thai: Longdo Dictionary
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outer[ADJ] ที่อยู่รอบนอก, Syn. exterior, external, Ant. internal, interior
outer[ADJ] ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
outermost[ADJ] นอกสุด, See also: ไกลสุด, Ant. innermost
outerwear[N] เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก), Syn. clothes
outer belt[N] ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง), Syn. ring road
outer space[N] บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
pouter(เพา'เทอะ) n. ผู้บุ้ยปาก,ผู้ทำหน้ามุ่ย,พันธุ์นกพิราบขายาวพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer coreแก่นโลกชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outer measure; exterior measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer productผลคูณภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer surface; external surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
Landed on the most boring post, in the Outer Rim.จอดยานลงบนสถานีที่สุดแสนจะน่าเบื่อ ณ สุดขอบแกแล็กซี่ Destroy Malevolence (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
I'll sweep the outer corridor while the rest of your ships focus on the center.ข้าจะค้นหาทางด้านนอก ขณะที่ยานของพวกเจ้าที่เหลือพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลาง Downfall of a Droid (2008)
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
The voice of the Outerrim.กระจายเสียงจากขอบกาแล็กซี่ Rookies (2008)
You may not realize it yet, Fives, but you landed on the most boring post in the Outerrim.นายอาจไม่ทันสังเกตุนะ ไฟว์ส ว่านายถูกส่งมาอยู่หน่วยที่น่าเบื่อที่สุด ในเขตขอบนอกเลย Rookies (2008)
Even though you're all new here, I shouldn't have to remind you that this quadrant is key to the Outerrim.แม้ว่าพวกนายจะเป็นเด็กใหม่ ก็ไม่น่าให้ต้องเตือนกันว่า อาณาบริเวณนี้ เป็นหัวใจสำคัญของแนวป้องกัน Rookies (2008)
the Republic's secret outer rim medical station.สถานีแพทย์ลับของสาธารณรัฐ ณ ขอบกาแล็กซี่ Shadow of Malevolence (2008)
See if there are any controls on the outer platform.ไปดูซิว่ามีแผงควบคุมอื่นมั้ย ที่สถานีข้างนอกนั่น Duel of the Droids (2008)
Contact the Outer Rim command.ติดต่อศูนย์บัญชาการ บริเวณขอบนอกให้ที Lair of Grievous (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outerIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
outerThe crew is busy preparing for the voyage into outer space.
outerThe crew prepared for the voyage to outer space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบนอก[N] outside, See also: outer area, periphery, Example: มีทหารเฝ้ารักษาการณ์อยู่รอบนอกตัวอาคารเต็มไปหมด, Thai definition: บริเวณที่อยู่ด้านนอก
เปลือกนอก[N] outermost shell, Syn. เปลือก, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน
เปลือกนอก[N] appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เปลือกนอก[N] outermost shell, Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน, Thai definition: ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง
ส่วนนอก[ADJ] outer, Example: หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง และ หูส่วนใน
ส่วนนอก[N] outer part, Example: การรับฟังหูของปลาไม่มีส่วนนอกและส่วนกลางเหมือนสัตว์ชั้นสูงอื่นๆ
ชั้นนอก[ADJ] outer, See also: outside, exterior, Ant. ชั้นใน, Example: หนังกำพร้าเป็นหนังชั้นนอกที่ห่อหุ้มผิวหนังชั้นอื่นๆ ไว้
ชั้นนอก[N] outer part, See also: exterior, outside, external layer, Ant. ชั้นใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ชั้นนอก[adj.] (channøk) EN: outer ; ouside ; exterior   FR: extérieur ; externe
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง [v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมรส[v.] (chim rot) EN: taste (check the taste)   FR: goûter ; vérifier le goût
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTER    AW1 T ER0
OUTERMOST    AW1 T ER0 M OW2 S T
OUTERWEAR    AW1 T ER0 W EH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outer    (j) (au1 t @ r)
outermost    (j) (au1 t @ m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außendeich {m}outer dike [Add to Longdo]
Außenmauer {f}outer wall [Add to Longdo]
Außenring {m}outer race; cup [Add to Longdo]
Außentasche {f}outer pocket [Add to Longdo]
Außentür {f}outer door; exterior door [Add to Longdo]
Außenverpackung {f}outer packing [Add to Longdo]
Überkleidung {f}outer wear [Add to Longdo]
Außendurchmesser {m}outer diameter; outside diameter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウター;アウタ[, auta-; auta] (n) outer [Add to Longdo]
アウターウエア[, auta-uea] (n) outerwear [Add to Longdo]
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
ケーブルルータ[, ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router [Add to Longdo]
コアルータ[, koaru-ta] (n) {comp} core router [Add to Longdo]
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router [Add to Longdo]
ブルータ[, buru-ta] (n) {comp} brouter [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[, buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router [Add to Longdo]
ベクトル積[ベクトルせき, bekutoru seki] (n) cross product; vector product; outer product [Add to Longdo]
ラウター[, rauta-] (n) {comp} router [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space, #4,838 [Add to Longdo]
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer, #5,802 [Add to Longdo]
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder, #5,889 [Add to Longdo]
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, ] outer clothing; semblance; appearance, #14,095 [Add to Longdo]
市郊[shì jiāo, ㄕˋ ㄐㄧㄠ, ] outer city; suburb, #22,054 [Add to Longdo]
帮子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, / ] outer (of cabbage etc); upper (of a shoe), #42,777 [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space, #61,201 [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, / ] outer coffin, #63,701 [Add to Longdo]
外蒙古[Wài Méng gǔ, ㄨㄞˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ, ] Outer Mongolia, #89,451 [Add to Longdo]
外耳[wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ, ] outer ear, #97,912 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ルータ[るーた, ru-ta] router [Add to Longdo]
外径[がいけい, gaikei] outer diameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outer \Out"er\ (out"[~e]r), a. [Compar. of {Out}.] [AS. [=u]tor,
   compar. of [=u]t, adv., out. See {Out}, {Utter}, a.]
   Being on the outside; external; farthest or farther from the
   interior, from a given station, or from any space or position
   regarded as a center or starting place; -- opposed to
   {inner}; as, the outer wall; the outer court or gate; the
   outer stump in cricket; the outer world.
   [1913 Webster]
 
   {Outer bar}, in England, the body of junior (or utter)
    barristers; -- so called because in court they occupy a
    place beyond the space reserved for Queen's counsel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outer \Out"er\, n.
   (a) The part of a target which is beyond the circles
     surrounding the bull's-eye.
   (b) A shot which strikes the outer of a target.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outer \Out"er\, n. [From {Out}, v.]
   One who puts out, ousts, or expels; also, an ouster;
   dispossession. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outer
   adj 1: being on the outside or further from a center; "spent
       hours adorning the outer man"; "the outer suburbs" [ant:
       {inner(a)}]
   2: located outside; "outer reality"
   3: being on or toward the outside of the body; "the outer ear"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top