Search result for

outburst

(35 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outburst-, *outburst*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outburst[N] การปะทุ, See also: การพ่นออก, Syn. eruption, explosion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outburst(เอาทฺ'เบิร์สทฺ) n. การระเบิดออก,การเดือดพล่าน,การหลั่งออก,การออก,การพ่นออก, Syn. eruption

English-Thai: Nontri Dictionary
outburst(n) การปะทุ,การระเบิดออก,การเดือดพล่าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
outburstระเบิดอารมณ์, ฟิวส์ขาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Jordanian accent): I apologize for my outburst.(สำเนียงคนจอร์แดน) ผมต้องขอโทษที่เดือดพล่านไป The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'm sorry about the little outburst this morning...ผมต้องขอโทษด้วย สำหรับการระเบิด เล็กๆน้อยๆ เมื่อเช้า... Black Swan (2009)
"History of substance abuse, amnesiac episodes, outbursts of rage.""มีประวัติการใช้ยาเสพติด ความจำเสื่อมเป็นช่วงๆ โมโหร้าย" Frankie & Alice (2010)
But if there is one more outburst,แต่ถ้ามีอย่างงี้อีกครั้งนะ Sam, Interrupted (2010)
The reason for Author Lee's violent outburst is still being investigated.เหตุผลที่นักเขียนลี ระเบิดการกระทำครั้งนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวน Episode #1.18 (2010)
Zoloft produced 13% fewer outbursts in a controlled study of adult males.ยาโซลอฟต์ช่วยลดแรงโทสะลง 13% จากการทดลองกับชายหนุ่ม Love & Other Drugs (2010)
Outbursts like this are merely a touch of dementia and will not affect the efficiency of the product.กิริยาแบบนี้เป็นเเค่ผลของโรคสมองเสื่อม และจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า BrotherFae of the Wolves (2011)
And run incident reports on women who've been asked to leave businesses due to angry outbursts.และดูรายงาน ที่มีผู้หญิง ที่ถูกขอให้ทิ้งธุรกิจ เพราะระเบิดอารมณ์โกรธด้วย Hanley Waters (2011)
However, I will not tolerate any outbursts or judgmental tantrums.ยังไงตาม ฉันจะไม่ทนกับการระเบิดอารมณ์ หรือการขอให้เลือกว่าใครถูกใครผิดหรอกนะ Rhodes to Perdition (2011)
I apologize for my outburst.ฉันขอโทษที่โมโหใส่ Smells Like Teen Spirit (2011)
The game, the wake, the hospital-- these were big emotional outbursts.ที่เกมส์ ที่โรงพยาบาล พวกนั้น เกิดจากการที่คุณระเบิดอารมณ์ Sparks and Recreation (2011)
Yeah, well, I hope Gemma's outburst didn't ruin it for you.ครับ เอ่อ ผมหวังว่าที่เจมม่า แผลงฤิทธิ์เมื่อคืน ไม่ทำให้งานคุณเสีย If You Ever Want a French Lesson... (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทุ[n.] (kān pathu) EN: explosion ; outburst   FR: explosion [f] ; éruption [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTBURST    AW1 T B ER2 S T
OUTBURSTS    AW1 T B ER2 S T S
OUTBURSTS    AW1 T B ER2 S S
OUTBURSTS    AW1 T B ER2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outburst    (n) (au1 t b @@ s t)
outbursts    (n) (au1 t b @@ s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wutausbruch {m}outburst of fury [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトバスト[, autobasuto] (n) outburst [Add to Longdo]
ガス突出[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas [Add to Longdo]
激発[げきはつ, gekihatsu] (n,vs) fit; spasm; outburst [Add to Longdo]
蝉時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping [Add to Longdo]
即ギレ;即切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst [Add to Longdo]
怒りを遷す[いかりをうつす, ikariwoutsusu] (exp,v5s) to be so angry that one lashes out at unrelated things; to have an outburst of anger [Add to Longdo]
八つ当たり(P);八つあたり[やつあたり, yatsuatari] (n) outburst of anger; (P) [Add to Longdo]
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n,vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突发[tū fā, ㄊㄨ ㄈㄚ, / ] outburst, #6,064 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Outburst \Out"burst`\, n.
   A bursting forth; as, an outburst of laughter.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outburst
   n 1: an unrestrained expression of emotion [syn: {effusion},
      {gush}, {outburst}, {blowup}, {ebullition}]
   2: a sudden intense happening; "an outburst of heavy rain"; "a
     burst of lightning" [syn: {outburst}, {burst}, {flare-up}]
   3: a sudden violent disturbance [syn: {outburst}, {tumultuous
     disturbance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top