Search result for

outbreak

(35 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outbreak-, *outbreak*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outbreak[N] การเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและทันทีทันใด, Syn. eruption, explosion, outburst, Ant. peace, quiet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outbreak(เอาทฺ'เบรค) n. การระเบิดออก,การแตกออก,การประทุ,การพุ,การระบาด,การจลาจล

English-Thai: Nontri Dictionary
outbreak(n) การระบาดของโรค,การระเบิดขึ้น,การปะทุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, we don't know our research has anything to do with this outbreak.ผมไม่รู้เรื่องเลยว่างานนี้ จะกลายเป็นแบบนี้ Day of the Dead (2008)
An update on the outbreak in Leadville, Colorado.รายงานเพิ่มเติมการระบาดของไวรัส Day of the Dead (2008)
Many outbreaks of rioting and unrest in such cities as Guangdong, China,การเกิดจราจลและการก่อความไม่สงบ ในมณฑลกวางตุ้ง จีน The Day the Earth Stood Still (2008)
Chlamydia outbreak?โรคหนองในเทียมระบาดหรือคะ Fix (2009)
So,we must find the source befo another outbreak occurs.เราต้องหาต้นตอ ก่อนที่จะมีรายอื่นเกิดขึ้นอีก Bad Seed (2009)
It also proves that bixton caused the outbreak.มันพิสูจน์ได้แล้วว่า บิกซ์ตัน เป็นสาเหตุของโรคระบาด Bad Seed (2009)
How many people does bixton have to kill before you deci to call it an outbreak?ต้องมีคนตายอีกเท่าไหร่ ก่อนที่คุณจะชี้ว่าเป็นโรคระบาด Bad Seed (2009)
Ten years after the 2009 outbreak, vampiric wildlife wandering into the sunlight has become the number one cause of forest fires throughout the nation.10 ปีหลังเหตุระบาด 2009 สัตว์ป่าที่ติดเชื้อแวมไพร์ และได้โดนแสงอาืทิตย์ เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ทำให้เกิดไฟป่า Daybreakers (2009)
Not long after the outbreak, I came back and it seemed like a good place to hide.ไม่นานหลังจากโรคระบาด ฉันก็กลับมาที่นี้ ดูเหมือนว่า มันจะเป็นที่หลบซ่อนชั้นดี Daybreakers (2009)
According to eyewitnesses, several explosions have been heard and there've been heavy outbreaks of gunfire in many parts of the city.-ผู้เห็นเหตุการณ์ บอกว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้ง ...มีการยิงต่อสู้กันอย่างอย่างหนัก หลายๆ จุดในตัวเมือง The International (2009)
The cambodian outbreak of '04...การระบาดในเขมร ปี 04 What Lies Below (2010)
And we don't have any fear of a further outbreak.แล้วเราก็ไม่ต้องกลัว การแพร่กระจายของมัน What Lies Below (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outbreakA chain of events led to the outbreak of the war.
outbreakThere is no need to be unnecessarily anxious about the outbreak.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระบาดของโรค[n. exp.] (kān rabāt khøng rōk) EN: disease outbreak   FR: contagion (d'une maladie) [f] ; transmission d'une maladie infectieuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTBREAK    AW1 T B R EY2 K
OUTBREAKS    AW1 T B R EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outbreak    (n) (au1 t b r ei k)
outbreaks    (n) (au1 t b r ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトブレイク;アウトゥブレイク[, autobureiku ; autoubureiku] (n) outbreak (of war or disease) [Add to Longdo]
開戦[かいせん, kaisen] (n,vs) outbreak of war; starting a war; (P) [Add to Longdo]
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] (n,vs,adj-no) sudden outbreak; accidental; incidental; (P) [Add to Longdo]
集団発生[しゅうだんはっせい, shuudanhassei] (n) mass outbreak (of a disease) [Add to Longdo]
出火[しゅっか, shukka] (n,vs) outbreak of fire; (P) [Add to Longdo]
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests [Add to Longdo]
突発[とっぱつ, toppatsu] (n,vs) outbreak; occurrence [Add to Longdo]
発症[はっしょう, hasshou] (n,vs,adj-no) outbreak of an illness; time where the first symptoms of an illness appear; crisis; (P) [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) [Add to Longdo]
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n,vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疾病突发[jí bìng tū fā, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨ ㄈㄚ, / ] outbreak of illness; seizure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 outbreak \out"break`\, n.
   1. A bursting forth; eruption; insurrection; mutiny; revolt.
    "Mobs and outbreaks." --J. H. Newman.
    [1913 Webster]
 
       The flash and outbreak of a fiery mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden beginning of a violent event; as, the outbreak of
    hostilities between ethnic groups.
    [PJC]
 
   3. A sudden occurrence or manifestation; -- usually of
    disease or emotion, in one person or a group; as, an
    outbreak of measles among the students; he had an outbreak
    of shingles; an outbreak of nervousness in the mob.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 outbreak
   n 1: a sudden violent spontaneous occurrence (usually of some
      undesirable condition); "the outbreak of hostilities" [syn:
      {outbreak}, {eruption}, {irruption}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top