Search result for

out of commission

(18 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out of commission-, *out of commission*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of commission[IDM] ใช้การไม่ได้, See also: ไม่สามารถใช้ได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now we just have to figure out how... with Kev's car out of commission.ทีนี้ก็หาวิธีไป เพราะว่ารถเควินไม่อยู่แล้ว Ben 10: Alien Swarm (2009)
And while he's out of commission,ในตอนที่เขาพักรักษาตัว Questions and Antlers (2010)
Let's put this piece of shit out of commission.มาทำให้ไอ้หน้าตัวเมีย หมดทางทำมาหากินกันเถอะ So (2010)
Okay, we're a man down, so you three really need to step it up while Ellie's out of commission.โอเคเรากำลังคนลง พวกนายทั้งสามควรจะเร่งเข้าหน่อย ในขณะที่เอลลี่ออกจากภารกิจ Chuck Versus the Suitcase (2010)
You've been out of commission four days.นายไม่ได้มาทำงาน 4 วัน Crawl Space (2011)
Not for nothing, but with The Ash out of commission, we Light Fae don't have a real leader.ไม่สำหรับทุกสิ่งอีกแล้วยกเว้นการทำงานให้ดิเแอชเท่านั้น พวกเราเฟแห่งแสงไม่ได้ต้องการผู้นำตัวจริง Something Wicked This Fae Comes (2011)
Bombs are out of commission.ผมก็เอาชนวนระเบิดมา Mutiny (2011)
Sort of. He's a little bit out of commission.เค้าคงต้องการค่านายหน้า Smells Like Teen Spirit (2011)
I mean, I'm out of commission for a few weeks and suddenly there's lizard people, geriatric psychopaths, and you're cooking up werewolves out of every self-esteem-deprived adolescent in town.ฉันหายไปหลายอาทิตย์ พอกลับมา อยู่ๆก็มี มนุษย์ตะกวด ตา้เฒ่าโรคจิตโผล่มา ส่วนนายก็ เอาแต่สร้างมนุษย์หมาป่าจากวัยรุ่น\ ในเมือง ที่ไม่รู้คุณค่าในตัวเอง Battlefield (2012)
You know, you were out of commission for a while.ตอนที่คุณได้ลาออกจากโกดัง An Evil Within (2012)
I'm sorry, but, uh, looks like your friend here's out of commission.ฉันขอโทษนะ แต่ เอ่อ-- เหมือนว่าเพื่อนคุณ เขาจะไม่ตอบสนอง The Sun (2013)
Hell with it, it's not every day we get to put one of these out of commission.ปัดโธ่เอ๊ยย ไอ้แบบนี้ มันไม่ได้มีมาให้จับทุกวันซะด้วย Hair of the Dog (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
out of commissionMy bicycle has gone out of commission.
out of commissionThis register is out of commission.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลดระวาง[v. exp.] (plot rawāng) EN: put (a ship) out of commission ; discharge   

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
故障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Commission \Com*mis"sion\, n. [F., fr. L. commissio. See
   {Commit}.]
   1. The act of committing, doing, or performing; the act of
    perpetrating.
    [1913 Webster]
 
       Every commission of sin introduces into the soul a
       certain degree of hardness.      --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of intrusting; a charge; instructions as to how a
    trust shall be executed.
    [1913 Webster]
 
   3. The duty or employment intrusted to any person or persons;
    a trust; a charge.
    [1913 Webster]
 
   4. A formal written warrant or authority, granting certain
    powers or privileges and authorizing or commanding the
    performance of certain duties.
    [1913 Webster]
 
       Let him see our commission.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A certificate conferring military or naval rank and
    authority; as, a colonel's commission.
    [1913 Webster]
 
   6. A company of persons joined in the performance of some
    duty or the execution of some trust; as, the interstate
    commerce commission.
    [1913 Webster]
 
       A commission was at once appointed to examine into
       the matter.              --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   7. (Com.)
    (a) The acting under authority of, or on account of,
      another.
    (b) The thing to be done as agent for another; as, I have
      three commissions for the city.
    (c) The brokerage or allowance made to a factor or agent
      for transacting business for another; as, a commission
      of ten per cent on sales. See {Del credere}.
      [1913 Webster]
 
   {Commission of array}. (Eng. Hist.) See under {Array}.
 
   {Commission of bankruptcy}, a commission appointing and
    empowering certain persons to examine into the facts
    relative to an alleged bankruptcy, and to secure the
    bankrupt's lands and effects for the creditors.
 
   {Commission of lunacy}, a commission authorizing an inquiry
    whether a person is a lunatic or not.
 
   {Commission merchant}, one who buys or sells goods on
    commission, as the agent of others, receiving a rate per
    cent as his compensation.
 
   {Commission officer} or {Commissioned officer}, (Mil.), one
    who has a commission, in distinction from a
    noncommissioned or warrant officer.
 
   {Commission of the peace}, a commission under the great seal,
    constituting one or more persons justices of the peace.
    [Eng.]
 
   {on commission}, paid partly or completely by collecting as a
    commision a portion of the sales that one makes.
 
   {out of commission}, not operating properly; out of order.
 
   {To put a vessel into commission} (Naut.), to equip and man a
    government vessel, and send it out on service after it has
    been laid up; esp., the formal act of taking command of a
    vessel for service, hoisting the flag, reading the orders,
    etc.
 
   {To put a vessel out of commission} (Naut.), to detach the
    officers and crew and retire it from active service,
    temporarily or permanently.
 
   {To put the great seal into commission} or {To put the
   Treasury into commission}, to place it in the hands of a
    commissioner or commissioners during the abeyance of the
    ordinary administration, as between the going out of one
    lord keeper and the accession of another. [Eng.]
 
   {The United States Christian Commission}, an organization
    among the people of the North, during the Civil War, which
    afforded material comforts to the Union soldiers, and
    performed services of a religious character in the field
    and in hospitals.
 
   {The United States Sanitary Commission}, an organization
    formed by the people of the North to cooperate with and
    supplement the medical department of the Union armies
    during the Civil War.
 
   Syn: Charge; warrant; authority; mandate; office; trust;
     employment.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top