Search result for

ous

(100 entries)
(0.0556 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ous-, *ous*.
English-Thai: Longdo Dictionary
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
dangerous(adj) อันตราย
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
homogeneous(adj) เอกพันธ์, ที่เป็นเนื้อเดียวกัน
heterogeneous(adj) วิวิธพันธ์, ที่เป็นเนื้อผสม, ที่ไม่เข้ากัน, A. homogeneous
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.
house guest(n) ผู้พักอาศัย เช่น As a house guest, although it is quite proper to use up all the hot water and demand other comforts you are used to, it is not done to blow your nose in the sheets or polish shoes with towels even when invited to do so by the host who says make yourself feel at home.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ous    [SUF] เต็มไปด้วย
oust    [VT] ขับไล่, See also: ขจัดออก, บังคับให้ออกไป, Syn. expel, depose, dislodge, Ant. retain
ouster    [N] การย้ายออก, See also: การปลดออก, การไล่ออก, Syn. discharge, eviction
oust from    [PHRV] ขับไล่, See also: ปลดออกจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ousterการขับออก, การขับไล่, การแย่ง, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ouster of jurisdictionการถอนอำนาจพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge
ouster(เอา'สเทอะ) n. การขับไล่,การขับออก,การเพิกถอน
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
acanthaceous(แอคแคนเธ' เซียส) Syn. ซึ่งมีหนาม, เกี่ยวกับ acaleph
acanthous(อะปคน' ธัส) adj. เป็นหนาม, มีหนาม (spinous)
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
acarpous(เอคาร์' พัส) adj. ไม่ให้ผล, ไม่ออกผล (sterile, barren)
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
acetous(แอส' ซิทัส) adj. ประกอบด้วย acetic acid, เปรี้ยว., Syn. acetose

English-Thai: Nontri Dictionary
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
adulterous(adj) เป็นชู้
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
almshouse(n) โรงทาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเพิด    [V] chase, See also: oust, drive, eject or expel, chase away, drive away, Syn. ไล่, ตวาดไล่, ร้องไล่, ไล่ส่ง, Ant. ร้องเรียก, เรียก, Example: เธอโกรธที่เขาเมาเหล้าเธอจึงตะเพิดเขาออกจากบ้าน, Thai definition: ตวาดให้หนีไป, ร้องให้ตกใจหนีไป, ไล่ส่งไป
กวัดไกวไสส่ง    [V] chase, See also: oust, scatter, Syn. เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่ไสส่ง, Example: ตั้งแต่เขาติดยาเสพย์ติดพี่น้องเพื่อนฝูงก็รังเกียจกวัดไกวไสส่งเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารบ้านเรือน[n. exp.] (ākhān bānreūoen) EN: houses ; residence ; dwellings   
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   

CMU English Pronouncing Dictionary
OUST    AW1 S T
OUSLEY    AW1 S L IY0
OUSTED    AW1 S T AH0 D
OUSTER    AW1 S T ER0
OUSTING    AW1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oust    (v) (au1 s t)
ousts    (v) (au1 s t s)
ouster    (n) (au1 s t @ r)
ousted    (v) (au1 s t i d)
ousting    (v) (au1 s t i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
応接間[おうせつま, ousetsuma] (n) ห้องรับรอง
牡牛座[おうしざ, oushiza] (n) ราศีพฤษภ
欧州[おうしゅう, oushuu] (n) ยุโรป, See also: ヨーロッパ
欧州連合[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)

French-Thai: Longdo Dictionary
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point [Add to Longdo]
2項式[にこうしき, nikoushiki] (n,adj-no) {comp} binomial [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
NHK[エヌエッチケー, enuecchike-] (n) (See 日本放送協会) Japan Broadcasting Corporation; Nihon Housou Kyoukai; NHK [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
往診[おうしん, oushin] Krankenbesuch (des Arztes) [Add to Longdo]
応召[おうしょう, oushou] (zum Militaerdienst) einberufen werden [Add to Longdo]
応接間[おうせつま, ousetsuma] Empfangszimmer [Add to Longdo]
応酬[おうしゅう, oushuu] Erwiderung [Add to Longdo]
押収[おうしゅう, oushuu] Beschlagnahme [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ous \-ous\suff. [OF. -ous, us, -os, F. -eux, fr. L. -osus, and
   -us. Cf. {-ose}.]
   1. An adjective suffix meaning full of, abounding in, having,
    possessing the qualities of, like; as in gracious,
    abounding in grace; arduous, full of ardor; bulbous,
    having bulbs, bulblike; riotous, poisonous, piteous,
    joyous, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A suffix denoting that the element indicated by
    the name bearing it, has a valence lower than that denoted
    by the termination {-ic}; as, nitrous, mercurous, ferrous,
    sulphurous, etc., as contrasted with nitric, mercuric,
    ferric, sulphuric, etc.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top