Search result for

ought

(72 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ought-, *ought*.
English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ought    [AUX] ควรจะ, See also: สมควร, ควร, น่าจะ, Syn. should
ought to    [AUX] ควรจะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oughtYou ought to have started half an hour ago.
oughtSince he started at eight, he ought to be there by now.
oughtHe lives a freewheeling life. I think he ought to settle down a little.
oughtYour wife ought to tell you all about it.
oughtAt your age you ought to know better.
oughtYou ought to be ashamed to cheat on exams.
oughtYou ought to finish your homework at once.
oughtYou ought to have told me that before.
oughtYou ought to know better than to do such a thing.
oughtYou ought not to have disclosed the secret.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ought(ออท) auxv. ควรจะ,ควร n. หน้าที่,ภาระหน้าที่,=aught
oughtn't(ออท'ทันทฺ) abbr. ought not
abought(อะบิท') pt. & pp. ของ aby
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
besought(บิซอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beseech
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
bought(บอท) v.,pt. & pp. ของ buy
brought(บรอท) v. กริยาช่อง 2 ของ bring
dought(ดอท) v. อดีตกาลของdow
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
ought(v) น่าจะ,ควรจะ
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
besought(vt) pt และ pp ของ beseech
bethought(vt) pt และ pp ของ bethink
bought(vt) pt และ pp ของ buy
brought(vt) pt และ pp ของ bring
doughty(adj) แข็งแรง,อาจหาญ,เก่งกล้า,เด็จเดี่ยว,กล้าหาญ
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
forethought(n) การคิดล่วงหน้า,ความสุขุม,ความรอบคอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึงกระทำ    [V] should be done, See also: ought to be done, Syn. ควรกระทำ, พึงปฏิบัติ, ควรปฏิบัติ, Example: การกระทำเช่นนี้มิใช่วิสัยที่บริษัททางการค้าทั้งหลายพึงกระทำ
สมควร    [V] should, See also: ought to, Syn. ควร, เหมาะ, Example: เราสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจ
ควรจะ    [AUX] should, See also: ought to, Syn. น่าจะ, Example: การปฏิรูปทางการศึกษานั้นควรจะให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย
พึง    [AUX] should, See also: ought, Syn. ควร, ควรจะ, พึงจะ, Example: พวกเราทุกคนพึงเห็นใจผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์มากกว่าที่จะรังเกียจ, Thai definition: คำช่วยกริยาอื่น หมายความยอมตาม แปลว่า ควร
ควร    [AUX] should, See also: ought to, Syn. ควรจะ, น่าจะ, Example: นักศึกษาควรใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์, Thai definition: คำช่วยกริยาในความหมายคล้อยตาม
ควรจะเป็น    [V] should be, See also: ought to be, Example: ผมเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งประธานควรจะเป็นคุณสิทธิวัฒน์มากกว่านะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
ชาตรี[adj.] (chātrī) EN: brave ; valiant ; doughty   FR: brave ; vaillant ; preux
ฝันสลาย[X] (fan salāi) EN: dreams come to nought ; shattered dreams   
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought   FR: conservateur
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts   FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUGHT    AO1 T
OUGHTA    AO1 T AH0
OUGHTN'T    AO1 T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ought    (v) (oo t)
oughtn't    (v) (oo1 t n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P) [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]
すべし[, subeshi] (exp) (abbr. of suru and beshi) (See 可し) should do; ought to do [Add to Longdo]
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do [Add to Longdo]
す可き[すべき, subeki] (exp) (uk) should do (abbr. of suru+beki); ought to do [Add to Longdo]
そう来なくっちゃ[そうこなくっちゃ, soukonakuccha] (exp) (col) I thought so; I suspected as much; Just as I thought; Now you are talking [Add to Longdo]
そそっかしい[, sosokkashii] (adj-i) careless; thoughtless; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合该[hé gāi, ㄏㄜˊ ㄍㄞ, / ] ought to; should [Add to Longdo]
[yīng, , / ] ought [Add to Longdo]
应该[yīng gāi, ㄍㄞ, / ] ought to; should; must [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ought \Ought\ ([add]t), n. & adv.
   See {Aught}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ought \Ought\, imp., p. p., or auxiliary. [Orig. the preterit of
   the verb to owe. OE. oughte, aughte, ahte, AS. [=a]hte.
   [root]110. See {Owe}.]
   1. Was or were under obligation to pay; owed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This due obedience which they ought to the king.
                          --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
       The love and duty I long have ought you. --Spelman.
    [1913 Webster]
 
       [He] said . . . you ought him a thousand pound.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Owned; possessed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The knight the which that castle ought. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To be bound in duty or by moral obligation.
    [1913 Webster]
 
       We then that are strong ought to bear the
       infirmities of the weak.       --Rom. xv. 1.
    [1913 Webster]
 
   4. To be necessary, fit, becoming, or expedient; to behoove;
    -- in this sense formerly sometimes used impersonally or
    without a subject expressed. "Well ought us work."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To speak of this as it ought, would ask a volume.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Ought not Christ to have suffered these things?
                          --Luke xxiv.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ought is now chiefly employed as an auxiliary verb,
      expressing fitness, expediency, propriety, moral
      obligation, or the like, in the action or state
      indicated by the principal verb.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {Ought}, {Should}.
 
   Usage: Both words imply obligation, but ought is the
      stronger. Should may imply merely an obligation of
      propriety, expendiency, etc.; ought denotes an
      obligation of duty.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Owe \Owe\ ([=o]), v. t. [imp. & p. p. {Owed} ([=o]d), ({Ought}
   ([add]t) obs.); p. pr. & vb. n. {Owing} ([=o]"[i^]ng).] [OE.
   owen, awen, aghen, to have, own, have (to do), hence, owe,
   AS. [=a]gan to have; akin to G. eigen, a., own, Icel. eiga to
   have, Dan. eie, Sw. [aum]ga, Goth. ['a]igan, Skr. [imac][,c].
   [root]110. Cf. {Ought}, v., 2d {Own}, {Fraught}.]
   1. To possess; to have, as the rightful owner; to own. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou dost here usurp
       The name thou ow'st not.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or possess, as something derived or bestowed; to
    be obliged to ascribe (something to some source); to be
    indebted or obliged for; as, he owed his wealth to his
    father; he owed his victory to his lieutenants. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       O deem thy fall not owed to man's decree. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: To have or be under an obigation to restore, pay,
    or render (something) in return or compensation for
    something received; to be indebted in the sum of; as, the
    subject owes allegiance; the fortunate owe assistance to
    the unfortunate.
    [1913 Webster]
 
       The one ought five hundred pence, and the other
       fifty.                --Bible
                          (1551).
    [1913 Webster]
 
       A son owes help and honor to his father. --Holyday.
    [1913 Webster]
 
   Note: Owe was sometimes followed by an objective clause
      introduced by the infinitive. "Ye owen to incline and
      bow your heart." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   4. To have an obligation to (some one) on account of
    something done or received; to be indebted to; as, to owe
    the grocer for supplies, or a laborer for services.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aught \Aught\, n. [OE. aught, ought, awiht, AS. [=a]wiht, [=a]
   ever + wiht. [root]136. See {Aye} ever, and {Whit}, {Wight}.]
   Anything; any part. [Also written {ought}.]
   [1913 Webster]
 
      There failed not aught of any good thing which the Lord
      has spoken.               --Josh. xxi.
                          45
   [1913 Webster]
 
      But go, my son, and see if aught be wanting. --Addison.
   [1913 Webster]

From Arabic-English FreeDict Dictionary [fd-ara-eng]:

 Ought
  Ought

Are you satisfied with the result?

Go to Top