Search result for

orphan

(69 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orphan-, *orphan*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orphan    [N] เด็กกำพร้า, See also: ลูกกำพร้า
orphan    [VT] ทำให้เป็นเด็กกำพร้า
orphanage    [N] สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า, See also: สถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orphanบรรทัดค้างต้นย่อหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orphanhood statusสถานภาพกำพร้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orphansเด็กกำพร้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orphanAn orphan at three, he was brought up by a distant relative.
orphanThe orphan was fostered by the wealthy man.
orphanThe orphan wept with grief over his misfortune.
orphanThe orphan wept with grief over his misfortune.
orphanAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
orphanThe orphan met up with his two sisters when he was five years old.
orphanBeing an orphan, my father had to start earning money at ten.
orphanThe fund was set up to help orphans.
orphanThe orphan children were told to behave themselves.
orphanPeople took mercy on the orphan.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orphanกำพร้า,บรรทัดรั้งท้ายเป็นศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ที่ถูกแยกจากส่วนที่เหลือทั้งหมดไปอยู่คนละหน้า (ถ้าเป็นบรรทัดแรกของย่อหน้า จะเรียกว่า "widow") โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดพิมพ์ มักจะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องนี้ โดยผู้ใช้สามารถสั่งให้นำไปรวมกับส่วนที่เหลือของย่อหน้าให้ได้ ดู widow เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
orphan(adj) เกี่ยวกับเด็กกำพร้า,ที่เป็นกำพร้า
orphan(n) เด็กกำพร้า,ลูกกำพร้า
orphanage(n) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า,โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า    [N] orphanage, See also: foster home, Syn. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า, Example: รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
ลูกกำพร้า    [N] orphan, Syn. เด็กกำพร้า, Example: เขาเป็นลูกกำพร้าที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งตั้งแต่ยังเล็ก, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ปราศจากพ่อแม่หรือพ่อแม่ตาย
กำพร้า    [V] orphan, Example: ตามภูมิภาคต่างๆ ของโลกมีเด็กจำนวนมากมายที่กำพร้าเพราะพ่อแม่ตายในสงคราม, Thai definition: ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก, ไร้ญาติ
กำพร้า    [ADJ] orphaned, See also: abandoned, helpless, bereaved, Example: ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การแตกแยกของครอบครัวทำให้มีเด็กกำพร้าและเด็กไม่มีผู้เลี้ยงดูมากขึ้น, Thai definition: ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก
เด็กกำพร้า [N] orphan, Syn. กำพร้า, ลูกกำพร้า
อนาถา    [ADJ] orphan, See also: parentless, Syn. กำพร้า, Example: เขาต้องกลายเป็นเด็กอนาถาเพราะพ่อแม่ของเขาตายไปตั้งแต่เขายังเล็ก, Thai definition: ไม่มีที่พึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
เด็กกำพร้า[n.] (dek kamphrā) EN: orphan   FR: orphelin [m] ; orpheline [f]
กำพร้า[n.] (kamphrā) EN: orphan   FR: orphelin [m]
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné
ลูกกำพร้า[n.] (lūk kamphrā) EN: orphan   FR: orphelin [m] ; orpheline [f]
โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า[n. exp.] (rōng lieng dek kamphrā) EN: orphanage   FR: orphelinat [m]
สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า[n. exp.] (sathān lieng dek kamphrā) EN: orphanage   FR: orphelinat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORPHAN    AO1 R F AH0 N
ORPHANS    AO1 R F AH0 N Z
ORPHANED    AO1 R F AH0 N D
ORPHANAGE    AO1 R F AH0 N AH0 JH
ORPHANING    AO1 R F AH0 N IH0 NG
ORPHANAGES    AO1 R F AH0 N IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orphan    (v) (oo1 f n)
orphans    (v) (oo1 f n z)
orphaned    (v) (oo1 f n d)
orphanage    (n) (oo1 f @ n i jh)
orphaning    (v) (oo1 f n i ng)
orphanages    (n) (oo1 f @ n i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waisenkind {n}; Waise {m} | Waisenkinder {pl}; Waisen {pl}orphan | orphans [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーファンドラッグ[, o-fandoraggu] (n) orphan drug [Add to Longdo]
遺孤[いこ, iko] (n) orphan [Add to Longdo]
遺子[いし, ishi] (n) (arch) (See 遺児) orphan [Add to Longdo]
遺児[いじ, iji] (n) orphan; (P) [Add to Longdo]
育児院[いくじいん, ikujiin] (n) orphanage; nursery school [Add to Longdo]
孤児(P);孤;みなし子[こじ(孤児)(P);みなしご, koji ( koji )(P); minashigo] (n,adj-no) orphan; (P) [Add to Longdo]
孤児院[こじいん, kojiin] (n) orphanage; (P) [Add to Longdo]
孤弱[こじゃく, kojaku] (n,adj-na) (1) (arch) young orphan; (2) (arch) being alone and weak with no place to go to [Add to Longdo]
交通遺児[こうつういじ, koutsuuiji] (n) child orphaned from a traffic accident [Add to Longdo]
国士無双[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices [Add to Longdo]
孤儿[gū ér, ㄍㄨ ㄦˊ, / ] orphan [Add to Longdo]
孤儿药[gū ér yào, ㄍㄨ ㄦˊ ㄧㄠˋ, / ] orphan drug [Add to Longdo]
孤儿院[gū ér yuàn, ㄍㄨ ㄦˊ ㄩㄢˋ, / ] orphanage; child asylum [Add to Longdo]
遗孤[yí gū, ㄧˊ ㄍㄨ, / ] orphan [Add to Longdo]
遗男[yí nán, ㄧˊ ㄋㄢˊ, / ] orphan; posthumous son [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親のないプロセスグループ[おやのないプロセスグループ, oyanonai purosesuguru-pu] orphaned process group [Add to Longdo]
分断前部[ぶんだんぜんぶ, bundanzenbu] orphan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orphan \Or"phan\, a.
   Bereaved of parents, or (sometimes) of one parent.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orphan \Or"phan\, n. [L. orphanus, Gr. ?, akin to L. orbus. Cf.
   {Orb} a blank window.]
   A child bereaved of both father and mother; sometimes, also,
   a child who has but one parent living.
   [1913 Webster]
 
   {Orphans' court} (Law), a court in some of the States of the
    Union, having jurisdiction over the estates and persons of
    orphans or other wards. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orphan \Or"phan\, v. t. [imp. & p. p. {Orphaned}; p. pr. & vb.
   n. {Orphaning}.]
   To cause to become an orphan; to deprive of parents. --Young.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orphan
   n 1: a child who has lost both parents
   2: someone or something who lacks support or care or supervision
   3: the first line of a paragraph that is set as the last line of
     a page or column
   4: a young animal without a mother
   v 1: deprive of parents

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 orphan
  n.
 
   [Unix] A process whose parent has died; one inherited by init(1). Compare
   {zombie}.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top