Search result for

organize

(89 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organize-, *organize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organize[VT] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. set up, form, Ant. destroy
organize[VI] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. form
organize[VT] จัดระบบ, See also: จัดระเบียบ, จัด, Syn. systematize, order, Ant. disorganize
organize[VT] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. set up, form, Ant. destroy
organize[VI] จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. form
organize[VT] จัดระบบ, See also: จัดระเบียบ, จัด, Syn. systematize, order, Ant. disorganize
organized[ADJ] ซึ่งจัดตั้ง
organized[ADJ] ซึ่งจัดตั้ง, Syn. established, systematized
organizer[N] ผู้จัดตั้ง, See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
organizer[N] ผู้จัดตั้ง, See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organize(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organizer(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
disorganizevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
unorganized(อันออร์'กะไนซดฺ) adj. ไม่ได้จัดขึ้น,ไม่ได้จัดเป็นรูป,ไม่ได้รวบรวมกัน,ไม่มีโครงสร้างทางอินทรีย์สาร,ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด., Syn. unorganised

English-Thai: Nontri Dictionary
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
reorganize(vt) ปรับปรุง,จัดใหม่,ปฏิรูป,จัดระบบใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organized reservesทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]
organized criminal groupกลุ่มองค์กรอาชญากรรม [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
organized crime task force (phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม
See also: S. OCTF,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your stand against organized crime is the first legitimate ray of light in Gotham in decades.คุณยืนอยู่ตรงข้ามกับองค์กรอาชญากรรม เป็นแสงสว่างให้กอทแฮม เป็นแสงแรงในศตวรรษ The Dark Knight (2008)
Look, they're smart, they're fast, they're organized.ไม่ว่ายังไงมันจะฆ่าทุกคนที่ขวางทางมัน Jumper (2008)
She's got her whole life organized and planned out...เธอคอยวางแผน มาตลอดชีวิตของเธอ Marley & Me (2008)
You know, actually, your timing is perfect, because I was about to try and organize a dance class.คุณรู้มั้ย คุณมาได้ตรงเวลาพอดีเลยละครับ เพราะว่า ผมกำลังพยายาม จะเริ่มคราสเต้นรำพอดี The House Bunny (2008)
I've been a 'MOH' 6 times, so I'll organize everything... that needs to be done, even thoughชั้นเป็น "พจส" มา6ครั้งละ ชั้นจะจัดการ Made of Honor (2008)
We're calling it GORT, Genetically Organized Robotic Technology.เราเรียกมันว่า GORT Genetically Organized Robotic Technology The Day the Earth Stood Still (2008)
You guys need to get better organized.พวกนายต้องจัดการอะไรอะไรให้ดีกว่านี้นะ Safe and Sound (2008)
I was very neat and organized.คือฉันเป็นพวกชอบความเป็นระเบียบ แล้วก็ช่างจัดการน่ะ 500 Days of Summer (2009)
I organized the collection and gave you the money.ฉันเลือกของ ส่วนเธอจ่ายตังค์ไง Confessions of a Shopaholic (2009)
Patty asked me to organize the speeches.แพตตี้ขอให้ฉันแต่งสุนทรพจน์ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
- RICO's designed for this check out section 901 of the organized crime control act and you should let Sarah try this case, too.- ข้อหาอั้งยี่ฉ้อโกงเหมาะกับคดีนี้ ลองดูมาตรา 901 ของ พรบ.ควบคุมองค์กรอาชญากรรม และคุณควรให้ซาร่าห์ว่าความคดีนี้ด้วย Law Abiding Citizen (2009)
Alexa, if you can't organize yourself...อเล็กซ่า ถ้าเธอจัดการไม่ได้- Dare (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organizeAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
organizeHe has poor ability to organize.
organizeHe organized a boycott of the bus service.
organizeHe organized a summer rock festival.
organizeIn the "Mafia" tradition of organized crime, any member who discloses its operation is sure to be rubbed out.
organizeOrganized sports are often an important part of school life, and competitive sports are popular, too.
organizePatricia will organize the tournament.
organizeSome go in groups organized by their schools, but most go in twos and threes.
organizeThe association is still a far cry from being well organized.
organizeThe new law should take a bite out of organized crime.
organizeThe party was organized by Mac.
organizeThey are trying to organize a new political party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ[V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
ผู้จัดทำ[N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
จัดงาน[V] arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง[V] arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai definition: วางให้เหมาะสม
จัดกลุ่ม[V] form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
แต่ง[V] prepare, See also: organize, arrange, Syn. จัดแจง, Example: เมื่อถึงกำหนดเวลา เมืองที่เป็นเมืองขึ้นก็ต้องแต่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายเมืองแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage   FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดการประชุม[v. exp.] (jatkān prachum) EN: organize a conference   
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups   FR: grouper ; disposer en groupe
จัดงาน[v.] (jatngān) EN: arrange ; organize   FR: organiser
จัดองค์กรใหม่[v. exp.] (jat ongkøn mai) EN: reorganize   
จัดระเบียบ[v. exp.] (jat rabīep) EN: regulate ; organize ; reform ; put order into   
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize   FR: compiler
คนจัดทำ[n. exp.] (khonjattham) EN: organizer   
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence   FR: ordonner ; séquencer

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGANIZE    AO1 R G AH0 N AY2 Z
ORGANIZED    AO1 R G AH0 N AY2 Z D
ORGANIZER    AO1 R G AH0 N AY2 Z ER0
ORGANIZES    AO1 R G AH0 N AY2 Z AH0 Z
ORGANIZERS    AO1 R G AH0 N AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organize    (v) (oo1 g @ n ai z)
organized    (v) (oo1 g @ n ai z d)
organizer    (n) (oo1 g @ n ai z @ r)
organizes    (v) (oo1 g @ n ai z i z)
organizers    (n) (oo1 g @ n ai z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガナイザー;オルガナイザー[, o-ganaiza-; oruganaiza-] (n) organizer; organiser [Add to Longdo]
オーガナイズ;オルガナイズ[, o-ganaizu ; oruganaizu] (n,vs) organize; organise [Add to Longdo]
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation) [Add to Longdo]
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) [Add to Longdo]
企画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer [Add to Longdo]
企業舎弟[きぎょうしゃてい, kigyoushatei] (n) (See フロント企業) front company (for an organized crime operation) [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld [Add to Longdo]
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] organize; set up; establish, #3,969 [Add to Longdo]
班子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] organized group; theatrical troupe, #8,449 [Add to Longdo]
组织者[zǔ zhī zhě, ㄗㄨˇ ㄓ ㄓㄜˇ, / ] organizer, #12,921 [Add to Longdo]
编组[biān zǔ, ㄅㄧㄢ ㄗㄨˇ, / ] organize into groups; marshalling, #28,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer [Add to Longdo]
語構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organize \Or"gan*ize\ ([^o]r"gan*[imac]z), v. t. [imp. & p. p.
   {Organized} ([^o]r"gan*[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Organizing} ([^o]r"gan*[imac]*z[i^]ng).] [Cf. F. organiser,
   Gr. 'organi`zein. See {Organ}.]
   1. (Biol.) To furnish with organs; to give an organic
    structure to; to endow with capacity for the functions of
    life; as, an organized being; organized matter; -- in this
    sense used chiefly in the past participle.
    [1913 Webster]
 
       These nobler faculties of the mind, matter organized
       could never produce.         --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange or constitute in parts, each having a special
    function, act, office, or relation; to systematize; to get
    into working order; -- applied to products of the human
    intellect, or to human institutions and undertakings, as a
    science, a government, an army, a war, etc.
    [1913 Webster]
 
       This original and supreme will organizes the
       government.              --Cranch.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) To sing in parts; as, to organize an anthem. [R.]
    --Busby.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organize
   v 1: create (as an entity); "social groups form everywhere";
      "They formed a company" [syn: {form}, {organize},
      {organise}]
   2: cause to be structured or ordered or operating according to
     some principle or idea [syn: {organize}, {organise}] [ant:
     {disorganise}, {disorganize}]
   3: plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded the
     robbery" [syn: {mastermind}, {engineer}, {direct},
     {organize}, {organise}, {orchestrate}]
   4: bring order and organization to; "Can you help me organize my
     files?" [syn: {organize}, {organise}, {coordinate}]
   5: arrange by systematic planning and united effort; "machinate
     a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the
     director's office" [syn: {organize}, {organise}, {prepare},
     {devise}, {get up}, {machinate}]
   6: form or join a union; "The auto workers decided to unionize"
     [syn: {unionize}, {unionise}, {organize}, {organise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top