Search result for

ordinarily

(47 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ordinarily-, *ordinarily*, ordinary
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ordinarily[ADV] โดยปกติ, See also: อย่างธรรมดาสามัญ, โดยทั่วไป, Syn. normally, usually, Ant. unusually, irregularly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ordinarily(ออร์ดะแน'ริลี) adj. โดยปกติ,โดยธรรมดา,อย่างมีเหตุผล, Syn. commonly

English-Thai: Nontri Dictionary
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ Doubt (2008)
Hey, ordinarily, uh, right about now, you'd be telling me to fuck off in some colorful and creative way.เฮ้ โอเค เมื่อกี้นี้ นายบอกฉันว่าอย่านอกเรื่อง ในคำพูดที่ดีกว่านี้ Never Let Me Go (2009)
- they wouldn't ordinarily do.ที่ปกติไม่ทำ อย่าง... Beyond Here Lies Nothin' (2009)
It makes us do things we wouldn't ordinarily do.เราต้องทำในบางสิ่ง ที่โดยปกติแล้วเราไม่ทำ 137 Sekunden (2009)
Ordinarily, I wouldn't keep anybody from enjoying themselves--ปกติผมจะไม่ยุ่งเรื่อง ที่พวกเขากำลังสนุกกัน Everything Is Broken (2010)
I'm, I'm not ordinarily a man of many words.โดยปกติแล้ว ผมไม่ใช่คนช่างพูดเท่าไหร่ Chuck Versus the Three Words (2010)
Well, yeah. Ordinarily.อ้อ ใช่ โดยปกติ Episode #1.3 (2010)
Ordinarily, I'd let him do whatever he wants to you, but he's my mate and I don't want to see him go to prison, so if you want to live, Daniel, you need to listen to me.โดยปกติ ผมจะปล่อยให้เขา ทำตามสิ่งที่เขาต้องการ แต่เขาเป็นเพื่อนของผม และผมไม่ต้องการเห็นเขาติดคุก งั้นถ้าคุณยากจะมีชีวิตอยู่ต่อ แดเนียล คุณจะต้องตั้งใจฟังที่ผมพูด Episode #1.5 (2010)
Uh, ordinarily, I would place a-a sticker on the work that says "Sold,"เอ่อ ปกติแล้วผมจะแปะ สติ๊กเกอร์เอาไว้ว่า"ขายแล้ว"บนภาพ Suspicion Song (2011)
What'd the law do... for Felix fuckin' Finch? Ordinarily, I begin by asking prisoners to recall their earliest memories... to provide a context for the corpocratic historians of the future.Wеll, аѕ yоur рublіѕhеr, оbvіоuѕly nоthіng wоuld mаkе mе hарріеr. Βut ѕаdly, fоr whаtеvеr rеаѕоn, "Κnuсklе Ѕаndwісh" hаѕ yеt tо соnnесt tо іtѕ аudіеnсе. Cloud Atlas (2012)
Ordinarily, they keep this thing set on low.ตามปกติ พวกเขาจะใช้ไฟน้อย The Born-Again Identity (2012)
Ordinarily, the population of this little town is 3,000, but every year, as the snows begin to fall, 9,000 car engineers descend on the place to make sure that next year's models start, stop, steer and continue to workปกติแล้ว ประชากรในเมืองเล็กๆนี้มี 3,000 คน แต่ทุกปี เมื่อหิมะเริ่มจะตก วิศวกรรถยนต์ 9,000 คนจะมาที่นี่ เพื่อให้แน่ใจว่ารถใหม่ปีหน้า จะยังคงสตาร์ท ดับเครื่อง บังคับพวงมาลัยได้ Episode #18.4 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามปรกติ[ADV] usually, See also: ordinarily, normally, customarily, Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ, Example: ิเขามาทำงานแต่เช้าตามปรกติ
เป็นปกติ[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ, Example: ถ้าฝกตก รถก็ติดเป็นปกติอย่างนี้อยู่แล้ว, Thai definition: อย่างไม่แปลกไปจากธรรมดา, อย่างเป็นไปตามเคย
เป็นธรรมดา[ADV] normally, See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly, Syn. เป็นปกติ, Example: ใครๆ ก็ต้องเลือกงานสบายๆ เป็นธรรมดา
โดยกลางๆ[ADV] generally, See also: ordinarily, Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วไป[ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. โดยปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปห้างสรรพสินค้านี้จะลดราคาสินค้าบ่อย
โดยทั่วไปแล้ว[ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปแล้วในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก
โดยทั่วๆ ไป[ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วๆ ไปมนุษย์มักจะทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเสมอ
ตามธรรมดา[ADV] usually, See also: ordinarily, ad a rule, generally, Syn. ตามปกติ, Example: ตามธรรมดา จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีทุกๆ 4 ปี, Thai definition: ตามปกติที่เคยเป็นมา, ไม่แปลกไปจากที่เคยเป็น
เรียบๆ[ADV] commonly, See also: ordinarily, Syn. เรียบ, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด แต่งตัวเรียบๆ, Thai definition: เป็นไปตามธรรมดาสามัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati = dōi pokkati) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general   FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkati) EN: normally ; usually ; ordinarily   
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general   FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily   FR: exceptionnellement
เป็นประจำ[X] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often   FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammadā) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things   FR: normalement ; naturellement ; habituellement
พิเศษ[adv.] (phisēt) EN: specially ; especially ; extraordinarily ; particularly   FR: spécialement ; particulièrement
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always   FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ ๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often   FR: éternellement
ตามปกติ[adv.] (tām pakati = tām pokkati) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual   FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDINARILY    AO2 R D AH0 N EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ordinarily    (a) (oo1 d i n @ r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異に[けに, keni] (adv) (arch) outstandingly; extraordinarily; exceptionally [Add to Longdo]
警抜[けいばつ, keibatsu] (adj-na,n) scintillating; extraordinarily excellent [Add to Longdo]
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly [Add to Longdo]
常時[じょうじ, jouji] (n-adv,n-t) usually; ordinarily; (P) [Add to Longdo]
赤烏帽子[あかえぼし, akaeboshi] (n) (1) (See 亭主の好きな赤烏帽子) red eboshi (headgear worn by Japanese men prior to and during the Edo period, which was ordinarily black in color); (2) metaphor for an odd item or having a taste for such an item [Add to Longdo]
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P) [Add to Longdo]
亭主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black [Add to Longdo]
平素は[へいそは, heisoha] (exp) usually; ordinarily; in the past [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ordinarily \Or"di*na*ri*ly\, adv.
   According to established rules or settled method; as a rule;
   commonly; usually; in most cases; as, a winter more than
   ordinarily severe.
   [1913 Webster]
 
      Those who ordinarily pride themselves not a little upon
      their penetration.            --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ordinarily
   adv 1: under normal conditions; "usually she was late" [syn:
       {normally}, {usually}, {unremarkably}, {commonly},
       {ordinarily}] [ant: {outstandingly}, {remarkably},
       {unco}, {unusually}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top