Search result for

orderly

(63 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orderly-, *orderly*, order
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orderly[ADJ] ที่เป็นไปด้วยความสงบ, Syn. peaceable, quiet, Ant. riotous, noisy
orderly[ADJ] ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย, See also: ซึ่งมีระเบียบ, Syn. well-organized, in order, Ant. disorderly, chaotic
orderly[N] เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ เช่น คนขนส่งผู้ป่วย), Syn. medical orderly
orderly[N] ทหารที่ทำงานทั่วๆ ไปให้ทหารยศสูงกว่า, See also: ทหารรับคำสั่ง, ทหารรับใช้
orderly[ADV] อย่างมีระเบียบ, See also: อย่างมีแบบแผน, Syn. methodically, regularly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน

English-Thai: Nontri Dictionary
orderly(adj) เป็นระเบียบ,เรียบร้อย,มีวินัย
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get ready to be ripped off boys Collect your paychecks, and leave the premises in orderly manor.เตรียมโดนไถกันได้เลย พรรคพวก Death Race (2008)
orderly!เจ้าหน้าที่! Changeling (2008)
He's not my son! orderly!เขาไม่ใช่ลูกชายของฉัน เจ้าหน้าที่! Changeling (2008)
orderly, hold on;เจ้าหน้าที่ จับไว้ Changeling (2008)
ORDERLY:ใจเย็นๆ! Changeling (2008)
ORDERLY: Get her out of here!เอาเธอออกไป Changeling (2008)
(CHRISTINE MOANING) ORDERLY: Come on, you got her?เร็วๆ คุณมาจับเธอเหรอ? Changeling (2008)
PATIENT: please, Iet me out! ORDERLY:ได้โปรด ให้ฉันออกไป! Changeling (2008)
ORDERLY: You got her?คุณจับเธอไว้แล้วนะ Changeling (2008)
We ask that our passengers remain calm and orderly during these difficult circumstances.พวกเราบอกให้บรรดาผู้โดยสาร อยู่ในความสงบและ The Day the Earth Stood Still (2008)
We ask that our passengers remain calm and orderly during these difficult circumstances.พวกเราบอกให้บรรดาผู้โดยสาร อยู่ในความสงบและ ให้รอฟังคำสั่งจาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Orderly, I need a gurney now!เงียบหน่อย ตอนนี้ผมต้องการเตียงคนไข้เดี๋ยวนี้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orderlyAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
orderlyAn orderly lifestyle and a regular diet are the keys to health.
orderlyAt the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up.
orderlyI have an orderly lifestyle.
orderlyIn Japan, you can see the orderly lines at stations.
orderlyMake one's town orderly and decent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระเบียบ[ADJ] orderly, See also: systematic, methodical, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: พ่อแม่มีส่วนสำคัญที่จะสร้างให้ลูกเป็นคนมีระเบียบ, Thai definition: เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นระเบียบ
อย่างเป็นระบบ[ADV] systematically, See also: orderly, methodically, Syn. อย่างมีระบบ, Example: ค่านิยมทางสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในละครทีวีถูกฉายออกมาให้เห็นอย่างเป็นระบบ
อย่างมีระบบ[ADV] systemically, See also: orderly, methodically, Syn. อย่างมีระบบระเบียบ, Ant. อย่างกระจัดกระจาย, Example: บริษัทที่ก้าวหน้าบางแห่งได้ส่งเสริมการรวมแผนกผลิตและแผนกขายเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ
เรียงราย[ADV] orderly, See also: well-arranged, in good order, tidily, Example: ตุ๊กตาวางเรียงรายอยู่ในร้าน แต่ละตัวล้วนน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหว ซื้อมาฝากหลานที่บ้านเสีย 2 ตัว, Thai definition: เรียงกันอย่างเป็นลำดับ ระยะๆ
เป็นที่เป็นทาง[ADV] neatly, See also: orderly, tidily, Syn. เป็นระเบียบเรียบร้อย, Ant. รก, Example: เขาเก็บข้าวของเป็นที่เป็นทางทำให้หยิบใช้ได้สะดวก
อย่างเป็นระเบียบ[ADV] orderly, See also: neat and tidy, Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ, Example: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม
อย่างเป็นระเบียบ[ADV] orderly, See also: neat and tidy, Syn. อย่างมีแบบแผน, อย่างมีระเบียบ, Example: บัณฑิตใหม่นั่งกันอย่างเป็นระเบียบในห้องประชุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre
มีระเบียบ[adj.] (mī rabīep) EN: orderly ; systematic ; methodical   FR: ordonné ; méthodique ; systématique
เป็นระเบียบเรียบร้อย[adj.] (pen rabīep rīeprøi) EN: nice and tidy ; nice and orderly   
เรียงราย[adv.] (rīengrāi) EN: orderly ; well-arranged ; in good order ; tidily   FR: en ordre
เรียบร้อย[adv.] (rīeprøi) EN: in good order ; orderly ; neatly   FR: comme il faut ; d'une manière soignée
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen rabop) EN: systematically ; orderly ; methodically   FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement
ยุ่งเหยิง[v.] (yungyoēng) EN: be confused ; be chaotic ; rush in a disorderly manner   

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDERLY    AO1 R D ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orderly    (n) (oo1 d @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreibstube {f}orderly office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking [Add to Longdo]
烏合の衆[うごうのしゅう, ugounoshuu] (exp) disorderly crowd; mob [Add to Longdo]
混雑した[こんざつした, konzatsushita] (adj-f) disorderly; confused; congested [Add to Longdo]
雑然とした[ざつぜんとした, zatsuzentoshita] (adj-f) disorderly; promiscuous [Add to Longdo]
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P) [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
従卒[じゅうそつ, juusotsu] (n) (military) orderly; underling [Add to Longdo]
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate [Add to Longdo]
組織立つ[そしきだつ, soshikidatsu] (v5t,vi) to have orderly plans; to be systematic [Add to Longdo]
秩序正しい[ちつじょただしい, chitsujotadashii] (adj-i) orderly; well-ordered [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传令兵[chuán lìng bīng, ㄔㄨㄢˊ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄧㄥ, / ] orderly [Add to Longdo]
崭齐[zhǎn qí, ㄓㄢˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; tidy [Add to Longdo]
整齐[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; neat; even; tidy [Add to Longdo]
顺溜[shùn liu, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧㄡ˙, / ] orderly; tidy; smooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orderly \Or"der*ly\, n.; pl. {Orderlies}.
   1. (Mil.) A noncommissioned officer or soldier who attends a
    superior officer to carry his orders, or to render other
    service.
    [1913 Webster]
 
       Orderlies were appointed to watch the palace.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. A street sweeper. [Eng.] --Mayhew.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orderly \Or"der*ly\, a.
   1. Conformed to order; in order; regular; as, an orderly
    course or plan. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Observant of order, authority, or rule; hence, obedient;
    quiet; peaceable; not unruly; as, orderly children; an
    orderly community.
    [1913 Webster]
 
   3. Performed in good or established order; well-regulated.
    "An orderly . . . march." --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. Being on duty; keeping order; conveying orders.
    "Aids-de-camp and orderly men." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Orderly book} (Mil.), a book for every company, in which the
    general and regimental orders are recorded.
 
   {Orderly officer}, the officer of the day, or that officer of
    a corps or regiment whose turn it is to supervise for the
    day the arrangements for food, cleanliness, etc. --Farrow.
 
   {Orderly room}.
    (a) The court of the commanding officer, where charges
      against the men of the regiment are tried.
    (b) The office of the commanding officer, usually in the
      barracks, whence orders emanate. --Farrow.
 
   {Orderly sergeant}, the first sergeant of a company.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orderly \Or"der*ly\, adv.
   According to due order; regularly; methodically; duly.
   [1913 Webster]
 
      You are blunt; go to it orderly.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orderly
   adj 1: devoid of violence or disruption; "an orderly crowd
       confronted the president" [ant: {disorderly}]
   2: clean or organized; "her neat dress"; "a neat room" [syn:
     {neat}, {orderly}]
   n 1: a soldier who serves as an attendant to a superior officer;
      "the orderly laid out the general's uniform"
   2: a male hospital attendant who has general duties that do not
     involve the medical treatment of patients [syn: {orderly},
     {hospital attendant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top